پایان نامه های سری اول

سایت مقالات فارسی – حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و رضایت مشتری- …

زن

۹۹٫۲

۳۰٫۶

۱۲۲

مرد

۱۰۰

۰٫۸

۳

نامعلوم

۱۰۰

۳۹۹

جمع

نمودار دایره‌ای ۴-۴ نیز نشان دهنده این توزیع فراوارنی می‌باشد.
 
نمودار (۴-۴) نمودار دایره‌ای برای جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
۴-۳٫ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها
در این بخش به آزمون فرضیه‌های آماری پرداخته می‌شود. با توجه به اینکه سوالات پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش مطابق طیف لیکرت ۵ امتیازی تنظیم شده، داده‌های بدست آمده از پرسشنامه شامل ارقام ۱، ۲، ۳، ۴ و۵ می‌باشد. بنابراین مقدار متوسط برای هر یک از سوالات پرسشنامه و متغیر‌های مورد مطالعه امتیاز ۳ خواهد بود.
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه‌ها
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS و با بهره‌گیری از روش رگرسیون ساده و چندگانه انجام شده است. در روش رگرسیون تاثیر متغیرهای مستقل در پیش بینی متغیر وابسته مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای آزمون فرضیه‌های اصلی از رگرسیون ساده و برای آزمون فرضیه‌های فرعی از رگرسیون چندگانه(حذف عقبگرد) استفاده شده است.
در روش رگرسیون خطی ساده با برآورد رابطه ریاضی خطی و تحلیل آن می‌توان کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از تاثیر متغیر معلوم، تعیین کرد یعنی تاثیر متغیر وابسته توسط متغیر مستقل قابل برآورد و پیش بینی خواهد بود. در صورت وجود رابطه علت و معلولی بین دو متغیر و خطی بودن این رابطه، معادله خط رگرسیون به شکل y=α+βx تعریف می‌شود که در آن به ترتیب α مقدار ثابت، β شیب خط رگرسیون جامعه، x متغیر مستقل و y متغیر وابسته می‌باشند. هر چقدر مقدار β بزرگتر باشد تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته بیشتر خواهد بود.
بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرها از طریق تحلیل واریانس رگرسیون انجام می‌گیرد و فرضیه‌های H0 و H1 در این پژوهش بصورت زیر تعریف می‌شوند:
H0: رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد (متغیر مستغل بر متغیر وایسته تاثیر معنادار ندارد)
H1: رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد (متغیر مستغل بر متغیر وایسته تاثیر معنادار دارد)
زمانی که دنبال این مسئله باشیم که کدام یک از متغیر‌های مستقل برای پیش بینی متغیر وابسته سودمندتر و قوی‌تر است از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه[۱۰۷] محاسبه می‌شود. در این روش تاثیر چند متغیر مستقل جهت پیش بینی متغیر وابسته بررسی می‌شود. با روش رگرسیون چندگانه حذف عقبگرد[۱۰۸] ابتدا کلیه متغیر‌های مستقل وارد معادله شده و اثر کلیه متغیر‌ها بر روی متغیر وابسته سنجیده می‌شود و به مرور متغیر‌های ضعیفتر، یکی پس از دیگری از معادله خارج می‌شوند تا زمانی که خطای آزمون معناداری به ده درصد برسد.
فرضیه اصلی ۱: بازاریابی رابطه‌مند بر روی وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معنا دار دارد.
متغیر مستقل در این فرضیه بازاریابی رابطه‌مند و متغیر وابسته وفاداری مشتری می‌باشد. برای سنجش بازاریابی رابطه‌مند از سوالات ۱ تا ۱۴ پرسشنامه و برای ارزیابی وفاداری مشتری از سوالات ۲۲ تا ۳۰ پرسشنامه استفاده شده است. میانگین و انحراف معیار متغیرهای بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری مشتری متغیرها بشرح جداول ذیل است:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...