Comments: 0 Posted by: حمیدی Posted on: آوریل 23, 2019

– ترویج حقوق بشر و مبارزه با تبعیض

– حمایت از تحکیم روندهای دموکراتیک

– تشویق کثرتگرایی فرهنگی و گفت­وگوی بین فرهنگ­ها

– مشارکت در پیشگیری از مناقشات و تحکیم صلح پس از درگیری

]]>