Comments: 0 Posted by: Posted on:

– ترویج حقوق بشر و مبارزه با تبعیض

– حمایت از تحکیم روندهای دموکراتیک

– تشویق کثرتگرایی فرهنگی و گفت­وگوی بین فرهنگ­ها

– مشارکت در پیشگیری از مناقشات و تحکیم صلح پس از درگیری

]]>