برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

4/2×1011 4/2×109 4/2×107 غلظت
جدایه قارچی
هفته سوم هفته دوم هفته اول هفته سوم هفته دوم هفته اول هفته سوم هفته دوم هفته اول
0aABC 3/23aA 70aBA 10aA 30aA 30aA 3/23aA 3/43aA 3/33aA DEM001
0aBA 3/3aBA 7/76aABC 7/6aBA 50aA 40aA 20aA 3/23aA 3/53Aa IRAN437
0aBA 20aA 7/56aABC 0aBA 3/23aA 3/43aA 0aBA 20aA 3/53aA IRAN715
3/3aAD 7/26aAC 7/56aAC 0aAB 7/36aA 7/36aA 7/16aA 40aA 33aA M14
داده های واجد حداقل یک حرف مشترک (abc) در هر ستون دارای اختلاف معنا دار نمی باشد (05/0≤p). داده های واجد حداقل یک حرف مشترک (ABC) در هرردیف دارای اختلاف معنا دار نمی باشد (05/0≤p).
*خطای معیار میانگین در جدول برابر با 08/13 می باشد.
جدول 5-4 متوسط در صد *کنه هیالوما مارجیناتوم آلوده نشده پس از در معرض قرارگیری با غلظت های مختلف قارچ های مورد مطالعه
4/2×1011 4/2×109 4/2×107 غلظت
جدایه قارچی
6/6aA 30aA 0aA DEMI001
20aA 3/3aA 3/3aA IRAN437
23aA 3/33aA 10aA IRAN715
3/13aA 6/26aA 10aA M14
داده های واجد حداقل یک حرف مشترک (abc) در هر ستون دارای اختلاف معنا دار نمی باشد (05/0≤p). داده های واجد حداقل یک حرف مشترک (ABC) در هرردیف دارای اختلاف معنا دار نمی باشد (05/0≤p).
*خطای معیار میانگین جدول 08/13 می باشد.
بیشترین در صد کنه های آلوده شده در هفته اول و در غلظت 1011×4/2 بوده است (05/0≥ P) و بیشترین در صد آلودگی در هفته دوم و در غلظت 109×4/2 محاسبه گردید (35 درصد). بیشترین میزان آلودگی در هفته سوم در غلظت 107×4/2 بوده است (15درصد).
مطابق جدول 5-3 جدایه متاریزیوم آنیزوپلیه DEMI001 در غلظت های 107×4/2، 109×4/2 و 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر به ترتیب 100، 70 و 4/93 درصد کنه ها آلوده شدند و این جدایه در غلظت 107×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر بیشترین آلودگی را در هفته دوم داشت. در غلظت 109×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر میزان آلودگی در طی سه هفته یکنواخت بود. در غلظت 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر بیشترین میزان آلودگی مربوط به هفته اول بود.
در مورد جدایه IRAN437c در غلظت های 107×4/2، 109×4/2 و 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر به ترتیب 7/96، 7/96 و 80 درصد کنه ها آلوده شدند. و بیشترین درصد آلودگی در غلظت 107×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر مربوط به هفته اول و در غلظت 109×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر باعث آلودگی کنه ها در طی سه هفته به طور یکنواخت بود (جدول 5-3).
در مورد جدایه IRAN715C در غلظت های 107×4/2، 109×4/2 و 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر به ترتیب 3/73، 7/66 و 77 درصد کنه ها آلوده شدند و بیشترین درصد آلودگی در غلظت 107×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر مربوط به هفته اول و در غلظت 109×4/2 و 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر مربوط به هفته اول بود(جدول 5-3).
در مورد جدایه M14 در غلظت های 107×4/2، 109×4/2 و 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر به ترتیب باعث آلودگی 90، 4/73 و 7/86 درصد کنه ها شدند که بیشترین درصد آلودگی در غلظت 107×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر مربوط به هفته دوم و در غلظت 109×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر در طی سه هفته به طور یکنواخت بود و در غلظت 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر بیشترین درصد آلودگی مربوط به هفته اول بود (جدول 5-3).
دسته بندی : علمی