برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

منابع
منابع فارسی
ایزدی، ز. اثنی عشری، م. احمدوند، گ. داودی، پ. پیری، خ. شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه نعناع فلفلی بر تعدای از سویههای میکروبی. مجله ارمغان دانش، دوره 14- شماره 3- 1388.
امیری عقدایی،س س. اعلمی،م. رضایی،ر. 1389 بررسی تاثیر هیدروکلوئید دانه اسفرزه بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی ماست /نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غدایی ایران جلد6 ص209-201
زرگری، ع. 1372. گیاهان دارویی، جلد چهارم. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 5-13.
فدایی، س. آبرومند آذر، پ. شریفان، ا. لاریجانی، ک. 1388. بررسی اثر ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی و مقایسه آن با بنزوات سدیم. مجله علوم غذایی و تغذیه/ زمستان 1389/سال هشتم/شماره 1.
کاظم الوندی، ر. شریفان، ا. آقازاده مشگی، م. بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضد میکروبی اسانس گیاه نعناع فلفلی (Menthe piperita). 1389. پاتوبیولوژی مقایسهای، علمی-پژوهشی، سال هفتم، زمستان، شماره 4، 1389، 364-355.
نقدی بادی،ح. ماکیزاده تفتی،م. 1385 .بررسی گونه های نشریه گیاهان دارویی (7)
طالعی،غ.مشکوه السادات،م،ه. موسوی،س ز.1387 اثر ضد باکتریایی عصاره های شاهتره، بن سرخ، شنگ، شمشاد اناری و دو گونه آویشن بومی لرستان/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره 10 شماره 1 ص 31-25
راحیل رضایی،ر. خمیری،م. کاشانی نژاد،م.اعلمی،م.1390 بررسی خواصرئولوژیکی و حسی ماست منجمد حاوی غلظتهای مختلف صمغ عربی وصمغ گوار /نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غدایی ایران جلد7 ص 49-42
مظاهری تهرانی،م.رضوی،س ع.طلاکار،ح.اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی ماست غلیظ شده1387
عسگری، ع. 1377. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر. 2 جلد. انتشارات مؤسسه تحقیات جنگلها و مراتع.
رزاقی، م. صانعی شریعت پناهی. م. و نظریان.ح،1382-1381. شناسایی و تعیین تیپ‌های گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در مراتع ییلاقی شرق استان. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام مازندران.
زرگری، ع. 1371-1360. گیاهان دارویی، 5 جلد، انتشارات دانشگاه تهران.(جلد سوم)
شریعت، ص. معطر، ه و ف.. 1368. درمان با گیاهان (مبانی نسخه پیچی)، انتشارات روزبهان.
متین، ا. 1373. نسخه‌های درمان با گیاهان دارویی از باغ خدا، انتشارات فلاحت ایران، 230 صفحه.
فلوک، ه. 1371. گیاهان دارویی، ترجمه دکتر محمدرضا توکلی صابری، دکتر محمدرضا صداقت، انتشارات روزبهان، صفحه 264
حسن‌زاده کیابی، ب. 1372. پارک ملی گلستان، از انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
حسینی، ع، 1374. بررسی جوامع گیاهی دشت میرزا بایلو و آلمه در پارک ملی گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
مظفریان، و، 1375، فرهنگ نامهای گیاهان ایران، انتشارات مؤسسه فرهنگ معاصر
احمدی, ف., 1384. بررسی اثر آنتیاکسیدانی کرفس کوهی در چند سیستم مدلی در روغن آفتابگردان همراه با شناسایی ترکیبات معطر آن- پایاننامه کارشناسیارشد صنایع غذایی. دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
ایروانی, م. و جابرالانصار, ز. 1383, کرفس کوهی. جمعیت پیام سبز.
بیگی امید، ر. 1374 و 1379. رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد اول و سوم، چاپ اول، انتشارات فکر روز.
جابرالانصار، ز. 1384. بررسی تنوع ژنتیکی کرفسکوهی با استفاده از خصوصیات کروموزومی و صفات جوانهزنی بذر. پایاننامه کارشناسیارشد منابع طبیعی. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان.
تهرانی، د. 1387. بررسی فیتوشیمیایی گیاه Kelussia odoratissima پایان نامه دکترای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رضوان پور،ا. 1386. فرآوری شیر بهبود کیفیت فرآورده های لبنی – انتشارات مرز دانش – جلد اول
دسته بندی : علمی