برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

این تحقیق در سال تحصیلی 92-1391 در دانشکده دندانپزشکی مشهد انجام گرفت.
روش نمونه‌گیری:
نمونه گیری به صورت سرشماری انجام گرفت.
معیار های ورود و خروج مطالعه:
معیار های ورود:
دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد- دوره عمومی- سال اول تا ششم
معیار های خروج:
دانشجویان مهمان و انتقالی، دانشجویانی که تمایلی به شرکت در طرح و پر کردن پرسشنامه ندارند.
روش جمع آوری داده‌ها:
اطلاعات بدست آمده از طریق پرسشنامه و به روش میدانی ثبت شد.
جمعیت مورد مطالعه:
جامعه آماری دانشجویان سال اول تا ششم دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی مشهد بودند که معیارهای ورود مطالعه را داشتند .
روش پژوهش:
این مطالعه با استفاده از ابزار ADEA بر روی کلیه دانشجویان سال های اول تا ششم دندانپزشکی دوره عمومی دانشکده دندانپزشکی مشهد که معیارهای ورود مطالعه را دارند انجام شد. ابزار ADEA پرسشنامه ای جهت ارزیابی حرفه‏ای‏گری در دندانپزشکی است که توسط “انجمن آموزش دندانپزشکی آمریکا” طراحی گشته است. این پرسشنامه شامل 6 بخش و 77 سوال می باشد(پیوست دوم) که به ترتیب عبارتند از: صلاحیت(14 سوال)، عدالت(12سوال)، صداقت(8سوال)، مسئولیت پذیری(13سوال)، احترام(17سوال) و تمایل به خدمت(12سوال). این پرسشنامه پس از ترجمه، ویرایش و باز ترجمه جهت بررسی روایی محتوا و روایی صوری به 10تن از اساتید صاحب نظر حرفه‏ای‏گری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه گردید. پس از بررسی و اعمال نظرات، 1 سوال از قسمت صلاحیت، 5 سوال از قسمت عدالت، 5سوال از قسمت مسئولیت پذیری، 5سوال از قسمت احترام و 4 سوال از قسمت تمایل به خدمت حذف گردید طوری که در مجموع 56 سوال برای انجام این طرح انتخاب گردید. پس از اصلاح پرسشنامه به علت حذف تعدادی سوال پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه پایلوت یا اولیه با شاخص آلفای کرونباخ 83/0مورد تأیید قرار گرفت. پس از بررسی و مشورت با اساتید آمار گروه آموزش پزشکی نحوه‏ی پاسخ به سوال ها به شکل اصلاح شده‏ی لیکرت طراحی گردید طوری که به هر سوال از 1 تا 10 نمره داده می شود(پیوست یک).
سپس با تعیین وقت قبلی و هماهنگی با اساتید مربوطه پرسشنامه ها به صورت جداگانه در هر کلاس توزیع گردیده و پس از توضیح اهداف پژوهش به دانشجویان 30دقیقه وقت به آنها داده شد تا به سوالات پاسخ دهند. سپس پرسشنامه ها جمع‏آوری گردید و اطلاعات وارد SPSS نسخه 16شد.
جدول متغیرها :
– جدول متغیرها :
نام متغیر نقش نوع مقیاس تعریف کاربردی واحد اندازه گیری
حرفه ای گری وابسته کمی نسبتی
نمره حاصل از پرسشنامه
سال تحصیل مستقل کیفی رتبه ای سال1،سال2،سال3،سال4،سال5،سال6 سال
محل سکونت زمینه کیفی اسمی بومی، غیر بومی …………..
جنس زمینه کیفی اسمی
مرد/ زن
تفاوتهای فردی مداخله گر کیفی اسمی
دسته بندی : علمی