برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
1)بررسی اثر پنیرک بر کبد وکلیه ها بخاطر وجود آنتی اکسیدانتها پیشنهاد میشود.
2) با توجه با اینکه میتوان از دوز های مختلف گل پنیرک استفاده نمود , لذا با تغییر ات در دوز و نیز مدت زمان اثر دهی, بررسی هایی در این زمینه پیشنهاد میگردد
3)بررسی اثرات گل پنیرک بر روی سلول های بنیادی اسپرماتوژنز پیشنهاد می گردد.
4)نحوه ی اثرپنیرک بر هوررمون های مختلف موثر بر رشد و نمو اسپرماتوژنز
5)بررسی اثرعصاره برگ وگل پنیرک برموش صحرایی پیشنهاد میشود.
6)بررسی عصاره آبی پنیرک

منابع
فهرست منابع فارسی
1.آینه چی،یعقوب.فارماکوگنوزی.تهران. انتشارات دانشگاه تهران.ص 323-4
2.اشراقی،سید سعید،1388،مطالعه اثرات ضد باکتریایی وفیتو شیمیایی عصاره تام 12گونه گیاهان بومی ایران بر سوش های بیماری زای نوکاردیا،پژوهش های دامپزشکی ،شماره 82
3.پریور, کاظم و فرهادی, مونا (1391):” کشت سلول، بافت، اندام و جنین؛ تئوری و روش های آزمایشگاهی”, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چاپ اول
4.پوستی ایرج ، ادیب مرادی مسعود، فضیلی افسانه (1385):”بافت شناسی مقایسه ای”، انتشارات دانشگاه تهران، ویرایش دوم
5.ضرغامی،رهبانی نوبر،نصرت ا..،محمد،،1381آسیب هایاکسیداتیو DNAدر اسپرم مردان نابارور،فصلنامه باروری وناباروری ،ص65-74
6.خاکی،آرش،بررسی اثرات پیاز و زنجبیل بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1387،دوره30،شماره2،ص53-58
7.عربی،مهران،1383،اثرات آنتی اکسیدانی منگنز بر اسپرم انسانی تیمار شده در شرایط مختلف:مقایسه باروی، نیکل ، وترولوکس،مجله زیست شناسی ایران،جلد17،شماره 4،ص315-328
8.قربانی رنجبری،علی.1393. بررسی تاثیر عصاره هیدرواکسی گزنه بر تغییرات هورمون تسترون و اسپرماتوژتر در موش صحرایی. مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی- مولکولی. دوره چهارم، شماره چهاردهم
9.کفاشی الهی ،رامین،وهمکاران،اثر گیاه خار خسک بر بافت شناسی واندازه بیضه در موش صحرایی،1390،مجله دانشگاه آزاد اسلامی تبریز،دوره5،شماره1
10.کوئیرا جان)1389): “بافت شناسی پایه “، ترجمه غلامرضا حسن زاده و همکاران ، ویرایش دوازدهم
11.گیلبرت اسکاتاف.،ترجمه حسین بهاروند(1390)”زیست شناسی تکوینی”،انتشارات خانه زیست شناسی، ویرایش هشتم
12.محمدی می آبادی،رویا،وهمکاران. 1393.بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه کرچک بر اسپرماتوژنز در موش. فصلنامه گیاهان دارویی. سال سیزدهم، دوره دوم، شماره مسلسل پنجاهم
13.میر فردی،وهمکاران،1390،بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیر بر وزن بیضه واسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر بالغ تحت شیمی درمانی دارویسیکلو فسفامید،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا،شماره3،ص 67-71
14.مینایی،مرضیه،وهمکاران. بررسی اثر عصاره گلهای نارنج بر فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان تستوسترون

دسته بندی : علمی