برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

مجموعه متابولیتهای اکسیژن با نام انواع اکسیژن فعال(Reactive Oxygen Species, ROS)بعنوان یکی از عوامل ایجاد ناباروری یا عقیمی در انسان مطرح می باشندRos (Sharma 1996, 48)در دو مسیر مخالف برعملکرد و ساختار سلول های اسپرم تأثیر دارد، از یکسو جهت انجام برخی روند های طبیعی اسپرم نظیر واکنش آکروزومی ضروری است، و ازسوی دیگر در غلظت های افزایش یابنده خود درمحیط که موسوم به استرس اکسیداتیو(Oxidative Stress, OS) است ، موجب مهار و نیز تغییردر شکل (Motility) قدرت تحرک ظاهری سلول های اسپرم می گردد ودر نهایت منجر به عقیمی یک فرد می شود. در سایرسلولها نیز موجب بروز آسیب های جدی در ساختار DNA ی آنان می شودArabi 2001 , 2004,36, 2003) )


در شرایط طبیعی بمنظور جمع آوری و سپس خنثی سازی Ros،در داخل و خارج سلول ، آنتی اکسیدانها وارد عمل می شوند . سلو لهای اسپرم در طی روند اسپرماتوژنز ، مقدار زیادی از سیتوپلاسم خود را همراه مواد آنتی اکسیدانی موجود در آن از دست داده و بدین ترتیب در مقابل روند OSحساس می گردند ، اما بعلت غوطه وری در مایع اسپرمی که محتوی آنتی اکسیدان های فراوانی است، بخوبی در مقابل روند OS محافظت می گردند. (عربی،315 -328, 1383)
در سالهای اخیر نیز ثابت شده است که در پلاسمای مایع اسپرمی مردان نابارور مقدار کمتری ازانواع آنتی اکسیدان ها در مقایسه با مردان باروروجود دارد.
) (Hida, 1995,47. Donnelly, 1999,72(3). Sharma,1996,48
سلولهای اسپرم بعلت دارا بودن مقادیر زیادی از اسید های چرب غیر اشباع در غشاء، برای دریافت OSبسیار مستعد می باشند و بدین ترتیب واحد های چربی (در غشاء سلول و غشاء اندامکها ) براحتی دچار اکسیداسیونی موسوم به پراکسیداسیون چربیها (Lipid Peroxidation, LPO) می شودکه با عملکرد آنتی اکسیدان ها تعدیل و یا خنثی می گردد . روند LPO موجب تخریب ساختار غشاء، کاهش قدرت تحرک، مهار فعالیتهای آنزیمی ، و ایجاد شکستگی در DNAسلولهای اسپرم شده، و لذا بعنو ان یکی از عوامل ،مهم بروز ناباروری در مردان مطرح است,2001,2003,2004, Iwasaki,1992. Sharma,1996). Arabi (پلاسما سمن اسپرم حاوی آنتی اکسیدانتهای انزیماتیک مانند سوپراکسیددسموتاز،سیستم گلوتاتیون پراکسیداز،گلوتاتیون ردوکتاز و کاتالاز،وآنتی اکسیدانتهای غیرآنزیماتیک مانند آسکوربات(ویتامینc)توکوفرول (ویتامینE)تائورین وهیپوتائورین است،پلاسما سمینال مردان بارور آنتی اکسیدانت بیشتری از پلاسمای سمن مردان نابارور دارند. مکانیسم های دفاعی آنتی اکسیدانتها شامل سه سطح محافظت کننده اند:پیشگیری، جلوگیری،ترمیم.توکوفرول یک آنتی اکسیدانت شکننده ی زنجیره است ومانع از پراکسیداسیون در غشاء بوسیله آسیب ایجادشده بوسیله پراکسیل(Ro)ورادیکال های آلکوکسیل(Roo) می شود.بنابراین واکنش زنجیره ای شکسته می شود.توانایی توکوفرول برای نگهداری میزان پایه وکاهش رادیکال پراکسیل در غشاءپلاسمایی،وابسته به بازیافت توکوفرول بوسیله ی عناصر کاهنده خارجی مانند آسکوربات(ویتامینc) یا تیول هاست.دراین روش توکوفرول قادر است برعلیه یک رادیکال آزاد به عنوان آنتی اکسیدان شکننده زنجیره ای عمل کند. متاسفانه اسپرماتوزوآ قادر نیست صدمه ای که بوسیله استرس اکسیداتیوایجادشده را جبران کندچون فاقدسیستم آنزیمی سیتوپلاسمی که مورد نیاز انجام تعمیر است هستند Sika,1995) (نبودسیتوپلاسم دراسپرماتوزوآی بالغ سبب نقص هردو مکانیسم تعمیری اندوژن و دفاع اکسیدانی می گردد (Badade,2011)

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع روش شناسی و گرافیک

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مراحل نگهداری موش وگاواژ وتشریح در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم و مطالعات بافت شناسی در مجتمع آزمایشگاهی رازی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات انجام شد. به منظور انجام تحقیق از ابزار ها و لوازم زیر استفاده شده است:
3-1) دستگاه ها وابزارهای مورد نیاز:
آون مدل POWER ساخت ایران
ترازوی دیجیتال METTLER ساخت سوئیس
میکروسکوپ استریو Olympus cx31
اتوکلاو Astell ساخت انگلستان
یخچال فریزر
چراغ الکلی
دستگاه هیتر برقی جهت تنظیم دمابرا حل کردن عصاره وآب شهری
گرید
پوار
پیپت
سرامیک

دسته بندی : علمی