برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

پارادیپلوزئون چازاریکوم: در ایران این انگل ازآبشش ماهیسفید دریایخزر شناسایی شده است.

تصویر 1- 9 جنس پارادیپلوزئون Paradiplozoon
1-5-1-2- رده سستودآ انگلهای پریاخته داخلی (Class: Cestoda)
به طور کلی هرCestoda بالغ و کامل از 3 قسمت سر (اسکولکس)، گردن و بند (پروگلوتید) تشکیل شده (اسلامی،1377) که در قسمت سر اندامهایی به صورت بادکش یا قلاب جهت اتصال به بدن میزبان وجود دارد. تغذیه Cestoda از طریق جذب کوتیکولی به واسطه فقدان دستگاه گوارش انجام پذیرفته و به جز گونههایی از جنس دیواکوستوس مابقی Cestoda هرمافرودیت میباشند. گونههای متعلق به این رده شامل3 راسته کاریوفیلیدهآ، سودوفیلیدهآ و پروتوسفالیدهآ بوده که سودوفیلیدهآ در ماهیان آب شیرین ایران شایعتر میباشد.
1-5-1-2-1- راسته سودوفیلیدهآ (Order: Pseudophyllidea)
این کرمهای دارای بدنی بندبند با تعداد زیادی مجموعههای تناسلی بوده که به ندرت غیربندبند مشاهده شده و از ناحیه سر دارای 2 بوتریا و در سطوح شکمی و پشتی 2-1 شکاف انتهایی داشته که در برخی موارد نادر سر آنان دارای قلابها یا خار بوده و در اغلب گونهها منفذ تناسلی در سطح بندها باز میشود. بیضههای آنان متعدد در بخش میانی پارانشیم و بین مجاری دفعی حضور داشته و هر مجموعه تناسلی دارای یک تخمدان دو لبی در ناحیه داخلی پارانشیم در حاشیه خلفی بند دارد (تصویر 1-10). کوراسیدیوم یا لارو مژهدار دارای زندگی آزاد بوده که وقتی از تخم خارج شود ( در کرمهای خانواده سیاتوسفالیده لارو داخل تخم باقی مانده تا به وسیله میزبان واسط بلعیده شود) به وسیله میزبان واسط اول (Copepoda) مرحله پروسرکوئید را تکمیل مینماید و در صورتی که Copepoda آلوده به وسیله ماهی مناسب بلعیده شود انگل در روده این میزبان بالغ شده و ماهی میزبان واسطدوم بوده که مرحله پلروسرکوئید انگل در حفره عمومی یا اندامهای ماهی تشکیل شده و در انتظار میزبان قطعی شامل پرندگان ماهیخوار یا پستانداران باقی میماند (اسلامی، 1370).

تصویر 1-10 راسته سودوفیلیدهآ Pseudophyllidea
1-5-1-2-1-2- جنس لیگولا اینتستینالیس (Ligula intestinalis :Genus)
این انگل به واسطه نداشتن میزبان تخصصی پراکنش وسیعی دارد و در دمای C42-36 بالغ شده و مرحله نوزادی آن در محوطه شکمیماهی موجب باد شدن محوطه شکمی گردیده و مرحله بلوغ آن در بدن پرندگان شکل میگیرد. طول بدن این انگل بین cm 30-20 و حداکثر cm 75 بوده و در مراحل انتهایرشد خود با فشار مکانیکی به اندامهای تناسلی موجب کوچک شدن آنان میگردد (تصویر1-11).

تصویر 1-11 جنس لیگولا اینتستینالیس Ligula intestinalis
فصل دوم
پیشینه تحقیق
2-1- سابقه تحقیق انگلشناسی ماهی در ایران و جهان:
علم انگلشناسی بخصوص انگلشناسی آبزیان در کشور ایران از قدمت زیادی برخوردار نبوده و به دو یا سه دهه قبل باز میگردد به طوریکه بررسی انگلی آبهای داخلی ایران برای اولینبار توسط Bykhovskii و همکاران (1962) با شناسایی 4 جنس انگل Dactylogyrus .sp از آبشش ماهیان رودخانه کرخه و مخیر (1359) با شناسایی 29 جنس انگلی از نواحی پوست و آبشش ماهیان سفیدرود دریایخزر انجام پذیرفت که فون غالب ماهیان آ شیرین ایران متعلق به کپور ماهیان بوده که دارای 31 جنس و 74 گونه میباشند محققینی همچون Molnar و Jalali (1992)، Molnarو Pazooki (1995) عراقی و جلالی (1384)، شمسی(1375)، قربانزاده (1374)، بزرگنیا (1385)، بزرگنیا همکاران (1389) و بسیاری دیگر تعداد متنوعی از تکیاختگان ، Nematodaو سایر پریاختگان ماهیان آبهای شیرین ایران را معرفی و گزارش نمودند.
شمسی (1375) با بررسی انگلی سیاهماهیان رودخانه شیرود انگل Allocreadium pseudaspii و فداییفرد و همکاران (1378) نیز طی بررسی روده سیاهماهیان Capoeta aculata تالاب چغاخور چهار محال و بختیاری انگل Allocreadium isoporum را برای اولینبار جداسازی و شناسایی نمودند همچنین معصومیان و پازوکی (1377) با بررسی انگلی ماهیان بومی و کارگاههای پرورش ماهیان استان آذربایجان غربی سه گونه انگل Myxobolus musayevi، Myxobolus dispaar و Guseia carpeli را به ترتیب در سیاهماهی، ماشماهی و کپورماهیان سد ارس و سد مهاباد شناسایی و گزارش نمودند که Myxobolus dispaar برای اولین بار از ماشماهی سد ارس گزارش گردید. عراقیسوره و جلالی (1384) طی بررسی ضایعات آبششی ماهیان سد مهاباد برای اولینبار 2 جنس انگلی Dactylogyrus suchengtaii و Dactylogyrus kendalanicus را به همراه 8 جنس انگلی Monogenea و پازوکی و همکاران (1384) با بررسی انگلهای Monogenea آبشیرین استان زنجان از آبشش ماهیانخیاطه انگلهای Dactylogyrus vistulae و Paradiplozoon .sp را شناسایی و گزارش نمودند. احمدی و بزرگنیا (1390) با بررسی انگلی 3 گونه ماهیان کپور بومی روخانه تلار انگلهای Dactylogyrus، Gyrodactylus، Paradiplozoon را از پوست و آبشش این ماهیان و انگل Diplostomum را از چشم آنان جدا و شناسایی نمودند.
پازوکی و معصومیان (1381) طی بررسی انگلی ماهیان سیاه، خیاطه و ماهیسفید رودخانهای آذربایجانغربی 7 گونه انگل Diplozoon megan گزارش و در سال 1382 پازوکی و همکاران طی بررسی انگلی ماهیان حوضه دریایخزر بر روی ماهیان سیم، کاراس، سیاه، کپور معمولی، کلمه و خیاطه برای اولینبار انگل Dactylogyrus چند میزبان را در شناسایی و گزراش نمودند.
پازوکی و معصومیان (1381) در مطالعه انگلهای رودخانه چالوس و دریاچه ولشت بر روی ماهیان سفید رودخانهای، سیاهماهی و قزلآلا رنگینکمان 3 گونه انگل تکیاخته، 5 گونه منوژن از جمله Myxobolus musayevi در سیاه ماهی، Bothriocephalus gowkongensis در ماهی باربوس (برای اولینبار در ایران) و 1 نمونه نماتود و جلالی و همکاران (1381) در دو دریاچه زریوار استان کردستان و پریشان استان فارس و رودخانه حله استان بوشهر برروی مار ماهیخاردار 9 گونه انگل مونوژن، دیژن، نماتود و سخت پوست (مرحله بلوغ و کپهپدای لرنهآ) شناسایی نمودند که به جز نماتدهای جداشده مابقی انگلها برای اولین بار از این ماهی در ایران شناسایی و گزارش گردیدند. مهدیپور و بزرگنیا (1389) در مطالعه رودخانه حبله رود بر روی ماهیان سیاهماهی و باربوس 6 گونه انگلی از جمله Myxobolus، Dactylogyrus lenkorani ، Trichodina ، Ichthyophytrius شناسایی نمودند. غلامی و همکاران (1388) با بررسی ضایعات پوست و آبشش ماهیانسفید رودخانهای و سیاهماهیان رودخانه نکا انگلهای Dactylogyrus .sp, Gyrodactylus .sp و جلالی و همکاران (1391) نیز با بررسی نواحی پوست و آبشش ماهیانکاراس 2 جنس انگل Trichodina perforate و Dactylogyrus lenkorani را شناسایی و گزارش نمودند. صابری و همکاران (1390) از نواحی پوست و آبشش ماهیانخیاطه و سیاهماهی رودخانه بابلرود و احمدی و بزرگنیا (1390) از نقاط پوست و آبشش ماهیانخیاطه و سیاهماهی رودخانه تلار مقدار زیادی تک یاخته و Monogenea شناسایی و معرفی نمودند.
شیوع انگلی لیگولوزیس توسط انگل لیگولا اینتستینالیس Ligula intestinalis در آبهای داخلی کشور و در دریاچه ها و سایر منابع آبی به کرات ثبت شده است، Arme (1968) درصد آلودگی100% انگلی لیگولوزیس و جلالی (1377) طی بررسی تالاب انزلی، تالاب گمیشان و رودخانه زایندهرود انگل لیگولوزیس را گزارش نمودند. عبدی (1381) از استخرهای پرورشی ماهیان گرمابی شمال استان آذربایجانغربی اولین مورد بیماری لیگولوزیس را به واسطه نزدیکی این استخرها به دریاچه مخزنی سد ارس که منبع عمده پراکندگی پرندگان بود گزارش نمودند همچنین مرتضوی و همکاران (1383) با بررسی محوطه شکمی ماهیانکپور سد ستارخان اهر، یوسفی (1384) از محوطه شکمی ماهیانسفید رودخانهای سد ارس و جلالی و همکاران (1387) از محوطه بطنی ماهیانکولی سد زریوار کردستان انگل Ligula intestinalis را شناسایی و گزارش نمودند . Carter و Pierce (2005) با بررسی انگلی ماهیسیم در منابعآبی کشور آلمان 80% شیوع آلودگی لیگولوزیس را به واسطه آلودگی ماهیان وحشی در منطقه مورد نظر گزارش نمودند.
جدول 2-1 انگلهای جدا شده از ماهیان کپور Cyprinus carpioدر سایر منابع آبی:
انگل اندام آلوده محل صید منبع

دسته بندی : علمی