برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تصویر 1-4 سیاهماهی Capoeta capoeta gracilis
1-4-1-4- ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus
ماهیانخیاطه یکی دیگر از گونههای مهم خانواده بزرگ کپورماهیان است که دارای بدنی برآمده با دهان میانی و بیشینه طول و وزن cm 15 و gr20 و دندانهای حلقی 2 ردیفه 4.2-2.5 ندرتا 5.2-2.5 و5.2-2.4 یا 4.2-1.5بوده که پیگمنتاسیون آنان در طول خط جانبی مشخص میباشد. باله پشتی این ماهیان 3-2 شعاع سخت، 10-6 شعاع نرم و باله مخرجی 3-2 شعاع سخت، 18-10 شعاع نرم دارد که تعداد فلسهای خط جانبی آنان 58-41 عدد و خارهای آبششی آنها 12-5 عدد میباشد. رژیم غذایی ماهیانخیاطه از لارو حشرات و موجودات کوچک خشکیزی به درون رودخانه افتاده تشکیل شده و به هنگام فصل جفتگیری و تخمریزی بر روی خط جانبی آنان از پیش سرپوش آبششی تا قاعده باله دمی نوارهای تیره رنگی ظاهر میگردد و در اوایل فصل بهار تا اواخر خردادماه طی دمای C15-13 بر روی بسترهای سنگی یا قلوه سنگی با جریان سریع تخمهای چسبنده خود را رها نموده و در هر مرحله تخمریزی 6496 تخم با قطر ml.m 16/2 رهاسازی مینمایند. ماهیانخیاطه عموما به صورت دسته جمعی در آبهای زلال رودخانه‌های کوچک یا قنات‌هایی با جریان سریع حضور دارند و آبهای پر از اکسیژن با آلودگی کمتر و بسترهای قلوهسنگی را برای زندگی ترجیح میدهند (تصویر 1-5).
گسترش این گونه در اروپا از کوههای آلپ تا دریایسیاه، خزر و دریایآرال بوده و در کشور ایران این گونه ماهیخیاطه به طور گستردهای در دریایخزر، حوزه دریاچه ارومیه، رودخانه تجن، زایندهرود و شوررود (اصفهان)، رودخانه دجله، رودخانههای سمنان، خلیج و رودخانه کر حضور دارند.
این ماهی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و فقط در جهت صید ورزشی و تغذیه از لارو پشه آنوفل برای مبارزه بیولوژیک با مالاریا مورد استفاده قرار میگیرند (Coad, 1992).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی

تصویر 1-5 ماهیخیاطه Alburnoides bipunctatus
1-5- بررسی چرخه زندگی و تغذیه انگلهای آبزیان
انگلها به 2 دسته تکیاخته و پریاخته تقسیمبندی شده که هر کدام دارای انگلهای داخلی و خارجی میباشند اما در این کار تحقیقاتی ملاک بررسی انگلهای پریاخته (کرمیشکل) بوده که در قسمت ذیل به معرفی آنان پرداخته شده است.
جدول 1-1 انگلهای پریاخته داخلی و خارجی
پریاختههای انگل داخلی پریاختههای انگل خارجی
نماتودها سستودها ترماتودها دیژن نرمتنان کرم حلقوی سخت پوستان منوژنها
آنیزاکیس لیگولا دیپلوستوموم گلوشیدیا زالوها لرنئا داکتیلوژیروس
فیلومترا بوتریوسفالوس
آرگولوس ژیروداکتیلوس
دیفیلوبوتریوم
دیپلوزون
پر یاختگان (Subkingdom: Metazoa)
در میان طبقهبندی انگلها یک سری انگلهای ماهیان وجود دارند که ماهیان آلوده توانایی میزبانی واسط و نهائی انگلهای مذکور را داشته که این انگلهای کرمیشکل در 7 گروه انگل داخلی و خارجی دستهبندی میگردند (مخیر، 1374).
کرمهای برگیشکل ترماتود تکمیزبانی (Monogenetic flukes)
کرمهای برگیشکل ترماتود چند میزبانه(Digenetic flukes)
کرمهای نواری یا بند بند (Cestodes)
کرمهای نخیشکل (Nematodes)
کرمهای حلقوی زالوها (Annelides)

دسته بندی : علمی