برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جهت تهیه گسترش از محوطه بطنی گوارش ماهیان ابتدا با نوک تیز قیچی برشی از ناحیه مخرجی به سمت جلو تا سرتاسر ناحیه شکمی داده به صورتی که اندامهای درونی بریده یا پاره نگردند سپس برش دیگری به صورت مورب از مخرج به سمت سرپوش آبششی ایجاد نموده که عضلات شکم در یک سمت بدن کاملا جدا و حفره شکمی و اندامهای درونی نماین گردد. ماهیان صید شده از رودخانههای استان به دلیل سایز کوچک آنان پس از برش محوطه شکمی قسمتهای روده و محتویات محوطه شکمی آنان بطور کامل در یک پلیت تخلیه و پس رقیقسازی با سرم فیزیولوژی در زیر استرئومیکروسکوپ مورد بررسی میگیرند سپس از هر اندام محوطه بطنی تکهای زیر لام و لامل له گردیده تا با میکروسکوپ بررسی گردند همچنین لوله گوارشی آنان از ابتدا تا انتهای روده توسط قیچی باریک جراحی برش داده شده و زیر استرئومیکروسکوپ وجود و عدم حضور انگلهای آنان بررسی در صورت مشاهده انگل جداسازی و فیکس میگردند (تصویر 3-7).

تصویر 3-7 تهیه گسترش از دستگاه و محوطه بطنی گوارش ماهیان رودخانهها استان سمنان
3-4- تثبیت، فیکس و رنگآمیزی انگلهای جداسازی شده
3-4-1- تثبیت، فیکس و رنگآمیزی انگلهای Monogenea


نمونههای انگلی Monogenea از روی سطح نواحی پوست و آبشش ماهیان به وسیله پیپت پاستور برداشته شده و بر روی یک لام مواد زائد از نمونههای انگلی با یک قطره آب مقطر تمیز میگردند سپس با یک کاغذ خشککن و ظرافت تمام آب نمونهها را خشک نموده و به کمک چسب مخصوص (لاک بیرنگ) چهار گوشه لامل به لام تثبیت و یک قطره محلول آمونیومپیکرات در کنار یکی از لبههای لامل قرار داده تا به علت تفاوت ویسکوزیته محلول آمونیومپیکرات و آب بین لام و لامل محلول مزبور به آرامی نفوذ نماید و بعد از 1 ساعت به طور کامل اطراف انگل را فرا گیرد و در انتها با چسب انتیلن یا کانادا بالزام اطراف لامل پوشانده میشود (تصویر 3-8). تشخیص انگلهای Monogenea در حد گونه با استفاده از لام مدرج و دستورالعمل Fernando و همکاران (1972) انجام پذیرفته و پس از آن با توجه به خصوصیات مرفولوژیک، مرفومتریک و مرفومریستیک انگلها از کلیدهای شناسایی Gussev (1985) و جلالی(1377) تشخیص انجام میپذیرد.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود مسئولیت اجتماعی شرکت ها و شفاف سازی اطلاعات مالی

تصویر 3-8 روش تثبیت انگلهای Monogenea
3-4-2- تثبیت، فیکس و رنگآمیزی انگلهای Cestoda
نمونههای Cestoda یافت شده با لام تمیزی بر روی لبه لام دیگری قرار داده و محلول تثبیتکننده الکلفرمالین اسیداستیک (AFA) یا الکل70% بین لام و لامل کشیده میشود آنگاه با اندکی فشار بر روی لامل نمونه کرم پهن و به وسیله استوکارمن و یا هماتکسیلین رنگ و مونته میگردند (تصویر 3-9). نکته مهم در مورد Cestoda دقت در جداسازی اسکولکس انگل از مخاط روده میباشد بطوریکه اسکولکس فرو رفته در مخاط در زمان نمونه‌برداری از بندها جدا نگردد و تشخیص انگل با توجه به فرم و نوع اسکولکس بندبند یا غیر بندبند آن براساس کلید شناسایی Gussev (1983) انجام میپذیرد.

تصویر 3-9 روش تثبیت انگلهای Cestoda
فصل چهارم
نتایج

4- نتایج:
نتایج بررسی انگلی بر روی 150 قطعه ماهی از 6 ایستگاه تحقیقاتی بالا و پاییندست رودخانههای حبلهرود، چشمهعلی و سد شهید شاهچراغی استان سمنان شناسایی 51 عدد کپور معمولی و وحشی، 45 عدد ماهیخیاطه، 31 عدد سیاهماهی و 23 عدد ماهیکولی بوده که 38 % (57 قطعه) از این ماهیان دچار آلودگی انگلی بوده و از 57 قطعه ماهی آلوده 104 عدد انگل از 8 جنس و 2 رده انگلی نظیر: 1 جنس Ligula intestinalis از رده Cestoda و 7 جنس از رده Monogenea شامل 2 جنس Gyrodactylus .sp، 1 جنس Dactylogyrus .sp ، 1جنس Dactylogyrus lenkorani، 2 جنس Paradiplozoon .sp و 1 جنس Diplozoon megan جداسازی گردید (جدول4-1). ماهیان کپور و کولی به ترتیب با 3 و1 جنس انگلی از بالاترین و کمترین تنوع و تراکم و رده Monogenea با 7 جنس و Cestoda با 1جنس به ترتیب بیشترین و کمترین درصد آلودگی انگلی منابعآبی استانسمنان را داشتند همچنین میانگین درصد و شدت آلودگی انگلی خانواده کپور ماهیان طی 6 ماه 38 % و 0.1155 بوده و 2 جنسParadiplozoon .sp و Gyrodactylus .sp جداسازی شده از 2 ماهیکپور و خیاطه به صورت مشترک گزارش گردید.
جدول 4-1 لیست انگلهای یافت شده در ماهیان منابع آبی استان سمنان
اندام آلوده محل صید انگل گونه ماهی
آبشش حبلهرود Dactylogyrus lenkorani سیاهماهی
آبشش حبلهرود Diplozoon megan
آبشش حبلهرود Dactylogyrus .sp ماهیکولی
پوست سد شاهچراغی Gyrodactylus .sp

دسته بندی : علمی