برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

درصد آلودگی 0.036 0.682 0.048 0.495
شدت آلودگی 0.083 0.626 0.112 0.417

نمودار 4-1 بررسی انگلی کپورماهیان از بهمن ماه 1392 – تیر ماه 1393
4-2-2- بررسی انگلی سیاهماهی
سیاهماهیان با 2 جنس انگلی به همراه ماهیان خیاطه دارای دومین رتبه آلودگی انگلی در بین خانواده کپورماهیان بوده که رده Monogenea غالبیت انگلی این ماهیان در اختیار دارد (نمودار 4-1). بیشترین و کمترین شدت آلودگی این ماهی در ماههای تیر 1393 و بهمن 1392 و بیشترین و کمترین درصد آلودگی آنان طی ماههای اسفند 1392 و خرداد 1393 ثبت شده (جدول 4-13) همچنین ضریب همبستگی معیار طولی و درصد آلودگی سیاهماهیان با توجه به (جدول 4-14) 0.352 با 0.122=sig و ضریب همبستگی وزنی و درصد آلودگی آنان 0.312 با 0.481sig= بیشتر از 0.05 بوده که همبستگی بین این 2 متغیر با درصد آلودگی معنیدار نمیباشد اما مقدار ضریب همبستگی معیار طولی و شدت آلودگی سیاهماهیان 0.314 با 0.042sig= و ضریب وزنی و شدت آلودگی آنان 0.214 با 0.03sig= کمتر از 0.05 و موجب معنیدار شدن همبستگی بین این دو متغیر گشته و با توجه به این موضوع با کاهش طول و وزن سیاهماهیان شدت آلودگی آنان افزایش یافته که همبستگی ناقص و معکوسی را نشان میدهد که دقیقا مخالف همبستگی بین پارامتر طول و وزن کپور ماهیان میباشد.
جدول 4-13 بررسی ماهانه انگلی سیاهماهیان منابع آبی استان سمنان
میزبان ماه ماهیان بررسی شده ماهیان آلوده %آلودگی شدت آلودگی
بهمن 92 4 2 50 % 0.0133
اسفند 92 5 4 80 % 0.0266
فروردین 93 4 3 75 % 0.02
سیاهماهی اردیبهشت 93 6 4 66.6 % 0.04
خرداد 93 7 3 43 % 0.0266
تیر 93 5 3 60 % 0.0266
جمع 31 19 61.3 % 0.0255
جدول 4-14 بررسی ضریب همبستگی و سطح معنیداری پارمترهای طول و وزن سیاهماهیان
سیاهماهیان طول وزن
سطح معنیداری ضریب همبستگی سطح معنیداری ضریب همبستگی
درصد آلودگی 0.481 0.312 0.122 0.352
شدت آلودگی 0.03 0.214 0.042 0.314

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد پایداری و مقایسه

نمودار 4-2 بررسی انگلی سیاهماهیان از بهمن ماه 1392 – تیر ماه 1393
4-2-3- بررسی انگلی ماهیخیاطه
ماهیانخیاطه با 2 جنس انگلی به همراه سیاهماهیان مشترکا دومین رتبه آلودگی انگلی را دارا هستند اما غالبیت انگلی این گون ماهی هم در اختیار رده Monogenea میباشد (نمودار 4-3). اسفند و بهمن ماه 1392 به ترتیب دارای بیشترین درصد و شدت آلودگی و خرداد و تیر ماه1393 مشترکا دارای کمترین درصد و شدت آلودگی انگلی ماهیانخیاطه بوده (جدول 4-15)، همچنین میزان ضریب همبستگی معیار طولی و درصد آلودگی ماهیانخیاطه با توجه به (جدول 4-16) 0.328 با 0.041=sig و ضریب همبستگی وزنی و درصد آلودگی آنان 0.212 با 0.092sig= بوده که فقط معیار طولی کمتر از 0.05 و معنیدار میباشد و طی بررسی مقدار ضریب همبستگی معیار طولی و شدت آلودگی ماهیان خیاطه 0.352 با 0.039sig= و ضریب معیار وزنی و شدت آلودگی آنان 0.241 با 0.102sig= بوده که در این پارامتر نیز فقط معیار طولی کمتر از 0.05 و معنیدار بوده است که به موجب این نتایج با افزایش معیار طول ماهیانخیاطه گروههای انگلی هم درصد و شدت الودگی انگلی آنان افزایش یافته است که فقط در پارامتر طول همبستگی ناقص و مستقیم دارند.

دسته بندی : علمی