برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3-2- انگل شناسایی
روش صید ماهیان بسته به موقعیت و بستر رودخانه توسط 3 نوع تور صیادی پره، سالیک و ساچوک انجام پذیرفت، سپس نمونهها به صورت زنده درون بانکر L 15 آب به آزمایشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه آزاد واحد دامغان منتقل گردیدند تا بیومتری و شناسایی آنان به کمک کلیدهای شناسایی عبدلی (1378) & ستاری و همکاران (1382) از روش شمارش تعداد فلسهای خطجانبی و ردیف فلس‌های بالا و پایین خطجانبی، تعداد شعاع‌های سخت و نرم باله پشتی و باله مخرجی، خارهای اولین کمان آبششی، دندان‌های حلقی و تعداد مهره‌های ستون فقرات انجام گردد (تصویر 3-3). پس از بیومتری و شناسایی ماهیان ضایعات پوست، چشم، آبشش و باله‌ها توسط تیغ اسکالپل و لام آزمایشگاهی جداسازی و زیر میکروسکوپ نوری (با بزرگنمایی4× تا100×) و انگل‌های محوطهبطنی و گوارش جداسازی و درون یک پلیت قرار گرفته و زیر استرئومیکروسکوپ مورد جستجو قرار گرفتند. نمونه‌های گروههای انگلی جداسازی شده با استفاده از دستورالعمل‌های Fernando et al (1972)، Gussev (1985)، Lom & Dykova (1992)، Robert (2001) تثبیت و شناسایی آنان نیز با کمک کلیدهای شناسایی Gussev (1983)، Schulman (1984)، Lom & Artur (1989) و جلالی (1377) انجام پذیرفت همچنین محاسبه درصد، شدت آلودگی و فراوانی انگلها به کمک فرمولهای 1،2و تجزیه و تحلیل دادههای آماری، واریانس طول – وزن و همبستگی پیرسون (0.05>P) طول- وزن ماهیان از طریق آزمون T-test (Anova way One) انجام پذیرفت.
فرمول 1 محاسبه شدت آلودگی انگلی

فرمول 2 محاسبه میزان شیوع (درصد آلودگی) انگلی

تصویر 3-3 بیومتری ماهیان صید شده از منابع آبی استان سمنان
3-3- مراحل تشریح و شناسایی
3-3-1- بیومتری ماهیان:
نمونههای پس از انتقال به آزمایشگاه درون آکواریوم قرار میگیرند تا انگلها از روی نمونههای زنده جداسازی گردد سپس مشخصاتی نظیر تاریخ صید، نوع و جنس ماهی، رودخانه محل صید، وزن، طول ماهی در جدولی مجزا ثبت میگردد.
3-3-2- تهیه گسترش پوستی:
اولین مرحله بررسی انگلها و ضایعات ماکروسکوپی قسمتهای پوست و باله بوده که به وسیله ذرهبین (بزرگنمایی 2-4x) و انگلهای سطوح خارجی بدن نظیر: لرنه‌آ و زالوها که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده هستند که مورد بررسی دقیق قرار گرفته سپس با برداشت موکوس از پهلوهای چپ و راست، زیر شکم، بالههای سینهای و شکمی در جهت قرار گرفتن فلسها به وسیله 3 عدد لامل گسترش تهیه نموده که این 3 عدد لامل را روی یک لامل قرار داده و زیر میکروسکوپ حضور انگلهای تکیاخته مورد بررسی قرار میگیرند (تصویر 3-4).

مطلب مرتبط :   ،

تصویر 3-4 تهیه گسترش پوستی ماهیان رودخانهها استان سمنان
3-3-3- تهیه گسترش آبششها:
بررسی آبشش‌های ماهیان با برداشتن کامل سرپوش آبششی میسر بوده به طوریکه در ابتدا کمانهای آبششی را با قیچی برداشته و در پتری دیشهای جداگانه قرار داده و برای جلوگیری از خشک شدن آبششها کمی به آنان آبمقطر اضافه نموده سپس با کمک تیغ اسکالپل کمانهای آبششی خرد و با استفاده از استریومیکروسکوپ تمام رشتههای آبششی را به دقت مورد بررسی قرار میگیرند. انگلهای Monogenea موجود در آبششها توسط پوآر (سوزنهای تشریح و پنس ظریف) جداسازی و برای شناسایی نهایی، فیکس و رنگآمیزی آماده میگردند (تصویر 3-5).

تصویر 3-5 تهیه گسترش آبششهای ماهیان رودخانهها استان سمنان
3-3-4- تهیه گسترش چشمی:
چشم ماهیان کاملا به وسیله قیچی و پنس از حدقه چشم خارج گردیده سپس عدسی و زجاجیه چشم ماهی بر روی یک لام و هر یک از لامها را بر روی یک لامی جداگانه قرار داده تا با رقیقسازی زجاجیه به وسیله سرم فیزیولوژی در زیر میکروسکوپ انگلهای قابل مشاهده گردند (تصویر 3-6).

تصویر 3-6 تهیه گسترش از چشم ماهیان رودخانهها استان سمنان
3-3-5- تهیه گسترش از دستگاه و محوطه بطنی گوارش ماهیان:

دسته بندی : علمی