Comments: 0 Posted by: Posted on:
الگویی برای کاهش وضعیت موجود ارائه دهد. هدف اصلی پژوهشگر آن است که با بررسی ارتباطات بین سازمانی سازمان‌های عهده‌دار اداره ترافیک شهر تهران (شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور)؛ یکی از علل نابسامانی ترافیک را (ناکارآمدی ارتباطات میان اعضای این شورا) بررسی کند (عبدالرحمانی،1390: 3).
محبوبی منش (1390) پژوهشی با عنوان تبیین ارتباطات علمی بین سازمانی و تولید دانش (مطالعه موردی: سازمان نیروی انتظامی) را بررسی نمود. موضوع اصلی این پژوهش” تولید دانش” و مسئله اساسی آن بررسی رابطه “ارتباطات علمی بین سازمانی” با “تولید دانش” است و جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر نیز سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) میباشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی کارکرد ارتباطات علمی رسمی بین سازمانی ناجا در رابطه با تولید دانش انتظامی است. چارچوب نظری تحقیق، نظریه کنشگر- شبکه لاتوراست که جهت تنظیم فکر از چارچوب اجیل پارسونز، نیز به عنوان یک وسیله تحلیلی جهت نیل به ترکیب نظری بهره گیری شده است. فرضیه اساسی تحقیق حاضر عبارت است از: میان ارتباطات علمی رسمی بین سازمانی ناجا با تولید دانش انتظامی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (محبوبی منش،1390: 3).
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


قلیپور و رسولی (1390) پژوهشی با عنوان اثر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی: تأثیرپست الکترونیکی بر ارزیابی استادان از دانشجویان را بررسی نمودند. این پژوهش درصدد کشف آن است که استفاده از پست الکترونیکی، در ارزیابی عملکرد چه تأثیری دارد. بدین منظور، از روش آمیخته استفاده شده است به این صورت که در ابتدا از روش کیفی و پس از آن از روش پیمایش استفاده شده است. نمونه پژوهش، شامل 15 نفر از استادان و دانشجویان مقطع دکترا برای پژوهش کیفی و 180 نفر برای پژوهش کمی است. روش نمونهگیری در پژوهش کیفی و برای پیمایش تصادفی ساده بوده است. دادههای پژوهش کیفی،8 مقوله اصلی را نشان میدهد و همچنین تحلیل دادههای کمی، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، بیانگر 64درصد واریانس است. نتایج پژوهش، نشان میدهد که ارزیابی عملکرد، تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار میگیرد و کم و کیف آن از منظر تکنولوژی، تفسیر میشود. نبود ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن باعث میشود؛ ارزیابی دچار نوساناتی بشود، ضمن اینکه سوء تعابیر زیادی نیز شکل میگیرد. ایده اصلی این مقاله آن است که فناوری اطلاعات به خصوص پست الکترونیکی که امروزه کاربرد زیادی در دانشگاهها پیدا کرده است، یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر ارزیابی دانشجویان از جنبههای مختلف بوده در حالی که این مسئله برای اکثر استادان مهم نبوده و اغلب به آن توجه زیادی نمیشود (قلیپور و رسولی، 1390: 115).
صفری و همکاران (1391) پژوهشی با عنوان ساختار مدیریت کیفیت با پشتیبانی فناوری اطلاعات را مورد مطالعه قرار دادند. در پژوهش حاضر تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت در بیمه مرکزی ایران بررسی میشود. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعهی آماری پژوهش کارکنان واحدهای طرح و توسعه، فنی و امور رایانه، حسابداری و امور مالی و همچنین واحد منابع انسانی بیمه مرکزی ایران هستند؛ زیرا فعالیت این واحدها وابستگی زیادی به فناوری اطلاعات دارد. از مجموعهی بالا تعداد83 نفر به عنوان نمونهی آماری انتخاب و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها نشان دهنده آن است که ابعاد مدیریت کیفیت در سازمانها، تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار می گیرد؛ زیرا عملکرد سازمانها تا حد زیادی وابسته به جریانات اطلاعاتی است. نتایج یافتهها تأییدکنندهی فرضیه اصلی است و نشان میدهد، فناوری اطلاعات بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتری داشته است. برای مدیران اجرایی بیمه مرکزی ایران، این یافته نکات قابل توجهی در بردارد؛ زیرا با تسهیل جریانات اطلاعاتی، رضایت بیشتر مشتریان حاصل و کمبودهایی را که در سازمانهایی از این نوع به وجود میآید، برطرف میشود (صفری و همکاران، 1391: 113).
ایوار و همکاران (1391)پژوهشی به عنوان رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در سازمان های دولتی را بررسی نمودند. تعداد اندکی از سازمان ها به لزوم آماده ساختن خود برای رویاروئی با بحران‌های احتمالی پی بردهاند. به همین ترتیب، برای مقابله با خطرات احتمالی، ساز وکارهای لازم را پیش بینی نکردهاند. این عدم توجه، باعث از بین رفتن سازمانهای بسیاری شده است. بنابراین لازم است سازمانها همواره خود را برای مواجهه با خطرات احتمالی آماده نمایند. بهترین اقدام بکارگیری مدیریت بحران است. وجود ارتباطات موثر در سازمان، یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار میآید. مدیریت بحران دارای جنبههای زیادی است و مسائلی از قبیل فرهنگ سازمانی، ارتباطات، ساختار، آموزش، تکنولوژی و… را در بر میگیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در سازمانهای دولتی شهر کرمان است. جامعه آماری تحقیق را، 1729 نفر ازکارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان تشکیل داد. روش نمونهگیری مورد استفاده در این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی طبقهای است. نمونه بدست آمده در این پژوهش 204 نفر انتخاب و پرسشنامههای مربوط به طور تصادفی بین آنها توزیع گردید. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نتایج زیر حاصل گردید: 1- بین ارتباطات سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان با مدیریت بحران رابطه وجود دارد.-2 بین ارائه اطلاعات بهنگام و مدیریت بحران رابطه وجود دارد. -3 بین ارائه اطلاعات مناسب و مدیریت بحران رابطه وجود دارد. -4 بین ارائه اطلاعات صحیح و مدیریت بحران رابطه وجود دارد.-5 بین ارائه اطلاعات کامل و مدیریت بحران رابطه وجود دارد. -6 بین ارائه سریع اطلاعات و مدیریت بحران رابطه وجود دارد (ایوار و همکاران،1391: 1).
محمدی و همکاران (1392) پژوهشی با عنوان تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تحقق مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری: مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان را بررسی نمودند. در این مقاله بیان شده که امروزه یکی از تئوریهای جدید شهری مورد توجه سیاستمداران علوم شهری استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح شهرها میباشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیلی بر سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در تحقق مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری است، نوع تحقیق کاربردی-توسعهای و روش مطالعه اسنادی و پیمایشی است. که جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش جهت سنجش فاوا از ساکنان منطقه6شهر اصفهان، با استفاده از فرمول کوکران322نفر برآورد گردید و نهایتاً حدود400پرسشنامه از شهروندان و سازمان ها تهیه شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد. بین سواد اطلاعاتی و پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات با عنایت به سطح معناداری 001/0رابطه معناداری وجود دارد. دسترسی به امکانات فاوا در محل کار در سطحی مناسب ولی در محل سکونت چندان مطلوب نیست و شهروندان برای انجام امور روزمره بیشتر با مراجعات حضوری انجام می‌دهند. هرچه میزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری افزایش مییابد، با عنایت به سطح معناداری001/0 بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان مشارکت اجتماعی و توانمندسازی مدیریت شهری رابطه وجود دارد، که در خاتمه پیشنهاداتی برای توسعه این فناوری در جوامع شهری ارایه شده است (محمدی و همکاران،1392: 223).
محجوب عشرت آبادی و همکاران (1392) پژوهشی با عنوان بررسی موانع توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاههای جامع دولتی و ارائهی راهکارهای مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش موانع توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه تهران بررسی شده است. پس از بررسی ادبیات و کسب نظرات صاحب نظران، پنج مؤلفه به صورت نهایی شناسایی و مبنای طراحی سؤالهای پرسشنامه قرار گرفت. جامعهی آماری مورد مطالعهی این پژوهش را کلیهی کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات (متخصصان، مهندسان و افراد مسئول در بخش فناوری اطلاعات) تمامی دانشکدهها، مؤسسهها، مراکز و ادارههای دانشگاه تهران، در نیم سال دوم سال تحصیلی88‌-1387تشکیل دادهاند که از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر از دید هدف کاربردی و روش گردآوری دادهها، توصیفی-پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش از روش آماری توصیفی و آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که موانع توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه تهران، به ترتیب عبارتند از: موانع آموزشی، موانع فنی-تکنولوژی، موانع بودجه ای و موانع قانونی. در پایان به منظور برطرف کردن این موانع، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است (عشرتآبادی و همکاران،1392: 139).
مقیمی و حسین زاده (1392) پژوهشی با عنوان ارائه مدلی برای بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی با رویکرد فرایندگرا (مطالعه در صنایع استان فارس) مورد مطالعه قرار دادند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهرهوری و شناخت سازوکارهای آن براساس رویکرد فرایندگرا است. برای این امر، پس از بررسی پژوهشهای گذشته، تهیهی فهرست ابتدایی از مجموعهی تأثیرات فناوری اطلاعات بر فرایندهای سازمانی در دست ور کار قرار گرفت. در ادامه با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان، هشت مؤلفهی نهایی استخراج و در قالب مدل مفهومی ارائه شد. سپس اقدام به گردآوری دادههای میدانی از148شرکت تولیدی و صنعتی در استان فارس با استفاده از پرسشنامه شده است. نتایج تحلیل این دادهها نشان میدهد فناوری اطلاعات از طریق رهگیری، ارتباط، بهبودپذیری، خودکارسازی، انعطافپذیری، تحلیلپذیری، هماهنگ سازی و پایش پذیری فرایندها، می تواند بر بهره وری تأثیرگذار باشد. در پایان برای بهبود تأثیرگذاری فناوری اطلاعات بر بهرهوری سازمانی، پیشنهادهایی ارائه شده است (مقیمی و حسین زاده،1392: 245).
محمدی و امیری (1392) پژوهشی با عنوان شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری را مورد مطالعه قرار دادند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی است. بدین منظور پس از بررسی، مبانی نظری شاخص های مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات شناسایی شده و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، در پنج عامل طبقهبندی شده است. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدلیابی، معادلات ساختاری ارتباط عوامل و شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که شاخصهایی چون مزیت نسبی و قابلیت نوآوری، امنیت و قابلیت اعتماد، فرهنگ سازمانی، حمایت مدیریت، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و همکاری و هماهنگی بین بخشهای سازمان، نقش مهمی در پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات ایفا میکنند (محمدی و امیری،1392: 195).
مانیان و همکاران (1392) پژوهشی با عنوان ارزیابی بلوغ سازمانی برای همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد مطالعه قرار دادند. در این نوشتار ابزاری ساده و منعطف معرفی میشود که میزان بلوغ سازمان در همراستایی استراتژیک میان فناوری اطلاعات و کسب و کار را اندازهگیری میکند. این ابزار که براساس مدل بلوغ همراستایی استراتژی لوفتمن طراحی شده است، در شرکتهای برید، کاسپین و سپهر برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور 36 پرسشنامه در میان مدیران فناوری]]>