Comments: 0 Posted by: Posted on:
یکدیگر و اهداف کلی همکاری مؤثرتر از شوند. زمانی که سیستمهای پشتیبانی بطور صحیح تنظیم می‌شوند سازمان برای فعالیت در راههایی که سازگار با اهداف سازمان هستند تشویق میشوند، و میتوانند از این سیستم استفاده نمایند. برعکس زمانی که سازمانها با سیستمهای پشتیبانی ناپیوسته پیامهای مختلفی را ارسال میکنند، برای اعضاء دانستن زمان رقابت و همکاری مشکل باشد، و زمانی که اعضاء از اینکه کجا زمانشان و انرژیشان را صرف کنند، پاداش مورد انتظارشان چیست، و اگر آنها اضافه کاری انجام دهند چقدر است، مطمئن نباشند، نمیتوان از این سیستم استفاده نمود (بیرلین،2003، 53).
قوانین و مقررات
تعدادی از قوانین دقیق به مجموعهای از اصول راهنما که تصمیمگیری درون سازمان را اداره میکنند، ارجاع داده میشوند. این قوانین تمام ارزشها و رویکردهای رقابتی سازمان را معین میسازد و به اعضاء سازمان مهلت های بسیار بزرگی برای به انجام رساندن اهداف میدهند. این مقررات یا اصول مسیرهای پایداری برای سازمان را فراهم میسازند و پیوستگی ضروری برای ایجاد همکاری مؤثر را تأمین میکنند. برخی از این قوانین عبارتند از میزان کیفیت مربوط در تقابل سرعت ارائه خدمت، زمان و چگونگی تغییر پاسخگویی سازمان، و میزان هزینههای مربوطه در مقابل اجراء در تصمیمات طراحی اصول و …
قوانین سخت به گروهها اجازه میدهد که در درون مرزهای مسئولیتشان عمل نمایند. آنها به گروه‌ها اجازهی معامله با دیگر گروهها با اطمینان از اینکه این تیمها تحت مجموعه قوانین مشابهای عمل نمایند، می‌دهند. قانون به این گروهها اجازه میدهند که به ماهیت پویای تجارت به صورت منعطف و خلاق پاسخ دهند. به علاوه اعضاء سازمان تشخیص میدهند که چه چیز در درون سازمان جایز نیست چه چیز با ارزش است و براساس همان رفتار میکنند .آنها میتوانند تدوین کنند که چه چیز محدودیتهایی در اصطلاحات بسیار واضح و مختصر را دارد.
برعکس زمانی که یک سازمان مقررات بسیار زیادی دارد، سازمانها زمان بسیار زیادی در انتظار کسب اجازه یا تلاش برای مدیریت رو به بالا صرف میکنند و هنگامی که یک سازمان قوانین بسیار اندکی دارد و وظایف کامل نیستند، نمیتوان از این روش استفاده نمود (همان منبع:54).
توازن همگرایی و واگرایی
همگرایی و واگرایی فرآیندهای هستهای برای تمام فعالیتهای همکاری هستند. بدون این فرآیندها، همکاری بطور واقعی و عینی به آسانی اتفاق نمیافتد .همگرایی فرآیندی است که بوسیله آن شرکای همکاری با دیدگاهی مختلف که مورد نیاز است، بررسی و هم سطح میشوند. واگرایی فرآیندی است که اعضاء برای رسیدن به توافق مورد استفاده قرار میدهند.
زیبایی تلاشهای اولیه ما در همکاری این است که ما یک هدف معمول با شرکای همکاری و یک مجموعه مشترکی از فرضیات داشته باشیم. هنگامی که همگرایی و واگرایی بطور مؤثر مدیریت شوند، آهنگ قابل تصدیقی در فرآیند وجود دارد. این آهنگ در سازمان به شکلی کلی موجود است و برای افراد و تیمها در همکاری، تعهد ایجاد میکند. تذکر اینکه به یک درک کلی از تعادل بین زمان و توجه داشتن به سطح دیدگاه‌های مختلف یا نیروهای واگرا، و نیز بین زمان و دقتی که بطور مستقیم صرف کار کردن در آن راهبردها میشود، نیاز است.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


هنگامی این اصل درست عمل نماید، فعالیتهای همکاری پیچیده در دورهها اتفاق میافتند و مجموعهای را تشکیل میدهند که موهرمن و موهن آن را فرآیندهای تکراری که محصولی را تولید میکنند و مورد توافق همه گروهها میباشد، نامیدهاند. این دورهها، ابزارها و استراتژیهایی را برای تهیه مناسب فعالیتهای واگرا بکار میگیرند که شامل سطح فردی دیدگاه اعضاء، مقایسه داده اطلاعاتی منابع متعدد، ایجاد تعدادی گزینه و سناریوها، قطعی نمودن فرضیات و درگیرکردن تمام دیدگاههای مربوط در تصمیمات میباشد.
هنگامی که واگرایی و همگرایی به خوبی مدیریت نمیشوند یک سازمان یا تیم متحمل دید محدود یا تکامل ناقص یا بطور ساده قدمی نادرست برداشتن در این دو فعالیت میشود. سازمانها و تیمهایی که در بکارگیری واگرایی موفق نیستند اطلاعات یا نظرهای انتقادی را در موفقیتهایشان نادیده خواهند گرفت. سازمانها و تیمهایی که مدیریت همگرایی ضعیفی دارند با سرعت کافی یا خوبی تصمیمگیری نمی‌کنند (همان منبع:55).
مدیریت مبادلات
واژه مبادلات به آن تصمیماتی اشاره دارد که سنجش مربوط به هزینهها و مزایای دو یا چند عوامل وابسته را دربر میگیرد که تا حدی مخالف معیارها میباشد. زیرا افزایش پیچیدگی محصولات، فرآیندها، فنآوری و بازارها، و نیز تصمیمات مبادلات پیچیده در تمام سطوح(سیاری از سازمانها) ضروری میباشد. این تصمیمات به مهارتهای ویژه، کارشناسی تخصصی، اطلاعات دقیق و زمان بندی شده و توانایی بازبینی و پردازش ضمنی مفاهیم سریع و دقیق گوناگون نیازمند است.
بسیاری از سیستمهای همکاری برای ایجاد و اجرای تصمیمات مبادلاتی پیچیده بوجود میآیند. اغلب کارهای همکاری، اطلاعات پیچیده و پویا، برای ایجاد تصمیمات ارزشمند با مفاهیم بلندمدت ایجاد میشوند. سرعت و کیفیت برای اینکه تیم این تصمیمات را اخذ کند، یک عامل تعیینکنندهی اصلی برای موفقیت سازمانی میباشد.
یک واحد همکاری که تصمیمات مبادلاتی صحیح را اتخاذ و اجرا میکند، دارای نظم بسیار بالای تیمی است. اعضاء این گروه درک واضح و مشترکی از معیارهای مورد استفاده در تصمیمگیری، یک فرآیند معین برای جمعآوری و بازبینی اطلاعات مربوطه و یک احترام به تفاوت تخصص اعضاء مختلف دارند. آنها همچنین درک زیادی از نیاز به سرعت در تصمیم گیری دارند. سرانجام، سازمان راههای اوجگیری روشنی را برای تیمها فراهم میسازد، بطوری که تصمیماتی برای جبران کمبود اطلاعات و نظرهای ضروری را بتواند مصوب سازد یا حتی به سرعت و مؤثر در اختیار قرار گیرند.
واحدهای همکاری که تصمیمات مبادلاتی مؤثری را نمیتوانند بگیرند، در تصمیمگیری موفق نمیباشند یا تصمیمات ضعیفی میگیرند دچار فقدان توافق در مورد مجموعه پیچیدهای از معیارها (مبادلات)، ضروری ساختن یک تصمیم غیررسمی یا فقدان اطلاعات در بکارگیری معیار در روش رسمی هستند (همان منبع:56).
ایجاد استانداردهای بالا برای بحث، گفتگو و تبادل اطلاعات
ایجاد استانداردهای بالاتر برای بحثها، گفتگو و تبادل اطلاعات، بطور مستمر سطح و پیچیدگی در همکاری شرکا که قادر به بررسی راه کارها و کمک به موفقیت سازمان میباشد را افزایش دهد. در بالا بردن استانداردها برای بحثها گفتگو و تبادل اطلاعات، سازمان امروزه ظرفیت خود را در ادارهی افزایش تجارت مشخص پیچیده، ایجاد میکند. همچنین ظرفیت و تعهد در هر عضو برای کمک کردن جهت رسیدن به فرآیندهای همکاری ایجاد میکند.
هنگامی که مانع، بالابردن بحثها، گفتگو و تبادل اطلاعات است، سازمان نتایج مثبت زیادی را تجربه می‌نماید و میتوان از این سیستم استفاده نماید. شرایطی همچو اعضاء و تیمهایی که به اطلاعات سازمان یافتهای دسترسی آسانی دارند، اعضاء و تیمهایی که میدانند که چه کسانی متخصصان هستند و به راحتی می‌توانند با آنها برای مشورت و توصیه گرفتن صحبت نمایند، و …
برعکس هنگامی که سازمان بطور فعال در افزایش مانع در بحثها، گفتگو و تبادل اطلاعات متعهد نمی‌شود، ظرفیت همکاری بطور جدی محدود میگردد. برخی از این محدودیتها عبارتند از اعضاء و تیمهایی که تعلقات احساسی دیدگاههای آنها توسعه مییابد، بحثها مفصل و زمان بر در مورد بخشنامههای اشتباه، اطلاعات بسیار زیاد و دانش بسیار کم باشد (همان منبع:56).
مسئولیت شخصی
مسئولیت شخصی هم یک نیاز و هم یک نتیجه برای موفقیت در همکاریها میباشد. اعضاء سازمان که احساس مسئولیت شخصی میکنند، باور دارند موفقیت شان مستقیماً به تعهداتشان نسبت به همکارانشان و هم به موفقیت سازمان بستگی دارد. اعضاء و تیمها اغلب به آنچه که انجام میدهند و آنگونه که آنها به خوبی انجام میدهند و نتایجی که حاصل میگردد، متعهد هستند.
همکاری هنگامی که تصمیم درست یا روش فعالیت شناخته شده نیست، هنگامی که تصمیم نیاز به تعهد فعالیت تعدادی از افراد که کار را انجام میدهند دارد، ضروری است. شرکاء باید از طریق گروهی از فعالیتها که یک تصمیم درست یا مجموعه از فعالیتها را معین میسازد، کار کنند. اگر شرکا احساس مسئولیت شخصی برای نتایج نکنند تصور موقعیتی که این فرآیند در آن صورت میگیرد، دشوار خواهد بود.
همکاری مؤثر نیازمند آن است که هر فردی نیاز و نقش خود را بطور مؤثر انجام دهد، ارزش افزوده ایجاد کند و احساس مسئولیت شخصی هم برای بکارگیری فرآیند و هم نتایج تلاش همکاری داشته باشند. هنگامی که اعضاء نمیتوانند ارتباط بین تلاشی که صرف سازمانشان میکنند و خوب بودنشان مشاهده کنند، علاقهای به هماهنگی اهداف خود با اهداف سازمان ندارند.
هنگامی که اعضاء مسئولیت شخصی را میپذیرند آنها در مورد سازمان و مسئولیتهای تیمی و فردی خود به عنوان بخشی از آن علاقمند میشوند، در نتیجه، ما علاقمند به مشاهدهی تیمها و اعضایی هستیم که کارهایی همچون مباحثه کردن، اغلب درخواست اختیاری نمودن، به شدت ازمشکلات موجود در راه رسیدن به اهداف گروه یا پروژه شکایت داشتن و غیره. هنگامی که اعضاء نتوانند رابطهای بین تلاشی که صرف سازمان و خوب عمل کردنشان میکنند پیدا کنند، علاقهای به تراز کردن با اهدا ف سازمان ندارند. برخی از آنها عبارتند از اعضاء و تیمهایی هستند که به موقعیت شغلی خود بیشتر از خوب عمل کردن سازمان اهمیت میدهند، اعضاء و تیمها روی اندازهی واحد سازمانی تمرکز میکنند، تعداد اندکی از افراد از اعمال و نظرات استفاده می‌کنند و … (همان منبع:57).
هماهنگ ساختن اختیار، اطلاعات و تصمیمگیری
ما زمانی که دارای اطلاعات لازم برای تصمیمگیری و مهارتهای لازم برای پردازش آن اطلاعات و اختیار برای اجرای یک تصمیم باشیم، نسبت به نتایج عمل متعهد هستیم و بخوبی آگاهیم که پردازش باید دارای منفعت کافی باشد تا تمام اعضاء بطور فعال از تصمیم حمایت شوند، میتوانیم به نتایج برسیم و در صورت نیاز اطلاحات لازم را انجام دهیم. همکاری زمانی که این ویژگیها را داشته باشد، کارا و مؤثر خواهد بود.
مزایای تصمیماتی که با اطلاعات و اختیار هماهنگ هستند شامل موراد زیر میباشد تصمیمات به سرعت اتخاذ میشود، تصمیمات متوسط افراد متعهد به موفقیت اجرایی اجرا میشود، شرکاء اطلاعات کاملی برای شرکت کردن در فرآیند تصمیمگیری را دارند.
سازمانها و گروههایی که تصمیمگیری هماهنگ با اختیار و اطلاعات دارند، دارای ویژگیهای زیر میباشند اعضاء با مهارتهای تصمیمگیری و شامل مهارتهای تجاری، اجرایی و ارتباطی میباشند، اعضاء مسئول تکمیل کارهایی هستند که تا حد ممکن اجازهی تصمیمگیری در مورد چگونگی انجام کار داده میشود، اعضایی که درک میکنند چه تصمیماتی را میتوانند و باید بگیرند و چه تصمیماتی نیازمند همکاری با دیگران است.
هیچ سازمان پیچیدهای به هماهنگی پایدار میان اطلاعات، اختیار و تصمیم گیری برای تمام واحدهای کاری در همه زمان دست نخواهد یافت. لذا سازمانهایی که همواره هماهنگ نیستند از نتایج بدست آمده رنج میبرند. به طور مثال تصمیمات یا طرحها باید بازنویسی شوند، زیرا مسئول اجرا در این فرآیند شامل نمیشود، روحیه پایین و دگرگونی زیاد وجود دارد، زیرا افراد احساس میکنند روی کارشان یا نتایج هیچ کنترلی وجود ندارد و یا مقدار اندکی کنترل میشوند (همان منبع:58).
فرآیند منظم
سازمانهایی که همکاری را به عنوان یک فرآیند منظم میپذیرند هزینه، ریسکها و مزایای بالقوه را تشخیص میدهند. این سازمانها به این فرآیند همانند سایر فرآیندهای قابل دسترسی کوشش برای تعیین فرآیندها و ابزارهایی که بهرهوری بالایی دارند و تخمین تکرار فرآیند در جای مناسب را حتمی میسازد، نزدیک می شوند. چنین سازمانهایی برای شناسایی و بهبود فرآیندهای همکاری که با معنیترین]]>