برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

علاوه بر میزان بروز ناراحتی های اسکلتی – عضلانی بطور عام، به نظر رسید که برای بدست آوردن تصویر دقیقی از میزان اختلالات اسکلتی – عضلانی در رابطه با عوامل ارگونومیکی بهتر است از کتابداران پرسیده شود هریک از این ناراحتی ها در حین انجام کدامیک از وظایف شغلی بروز کرده است؟ به این ترتیب شاید آسیب زا ترین کار و آسیب پذیرترین ناحیه بدن کارکنان شناسایی شود و در ارگونومیک کتابخانه ها مورد دقت قرا گیرد.
5.1.5.1 میزان بروز ناراحتی ها در حین جا زدن کتاب در قفسه در اندام های مختلف
از کتابداران سوال شد در حین جا زدن کتاب در قفسه چه نوع ناراحتی های اسکلتی – عضلانی طبق پرسشنامه نوردیک در نواحی معین بدن خود احساس می کنند. در رابطه با تفکیک وظایف شغلی و بروز ناراحتی اسکلتی-عضلانی نیز کتابداران اظهار داشتند با توجه به اینکه بیشترین آسیب مربوزط به ناحیه گردن بود علت نارحتی در ناحبه گردن به چگونگی جا زدن کتاب بر می گردد. همانطور که در بالا اشاره به چگونگی جا زدن کتاب شد کتابداران در هنگام جا زدن از روش صحیح این کار آگاهی ندارند و همین امر باعث درد در ناحیه گردن و همین طور پشت می شود(جدول6).
5.1.5.2 میزان بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن موقع کار با کامپیوتر
در رابطه با استفاده از کامپیوتر نحوه قرار گرفتن کامپیوتر، اندازه و نوع آن می تواند در راحتی و سختی استفاده از لحاظ ارگونومیکی موثر باشد. چند سالی است که کامپیوتر های استاندارد وارد کتابخانه ها شده است و مشکلات موجود در کتابداران اغلب به علت کار با کامپبوتر های قدیمی و فرسوده است اما با ورود این کامپیوتر ها نیز برخی احساس ناراحتی دارند و این به شیوه استفاده نا صحیح از کامپیوتر و عدم آموزش کافی در استفاده از این ابزار است(جدول7).
5.1.6 ارتباطمیزانشیوعاختلالاتاسکلتی عضلانی بااطلاعاتدموگرافی
5.1.6.1 میزان بروز ناراحتی اسکلتی – عضلانی در بین کتابداران بر اساس جنسیت (زن / مرد)
به نظر می رسد مهم باشد که بدانیم کدام گروه از مردان و زنان کتابدار بیشتر در معرض آسیبهای اسکلتی – عضلانی هستند. لذا برای اینکه بدانیم پراکندگی داشتن اختلال اسکلتی – عضلانی در محیط کار در بین دو گروه جنسی زن و مرد چگونه است و آیا بین دو گروه زن و مرد از نظر داشتن مشکلات اسکلتی – عضلانی تفاوتی وجود دارد یا نه؟ شکایت از ناراحتی های اسکلتی – عضلانی در تمام نه ناحیه بدن را یکبار از از نظر جنسی مورد بررسی قرار دادیم (شکل1). طبق بررسی های جنسیتی یافته ها نشان داد شکایت در میان زنان در تمام نه نواحی بسیار بالاتر از مردان بود. بیش از نیمی از زنان (بین 56 الی 58 %) در ناحیه فوقانی و تحتانی پشت و ناحیه گردن دارای ناراحتی بودند در حالیکه این موارد در بین 33 تا 36 % مردان شایع بود. این بررسی نشان داد بین جنسیت کارکنان و اختلالات اسکلتی _ عضلانی رابطه معنا داری از نظر آماری) 019/0(P = وجود دارد. و علت این امر به نظر می رسد به ساختار بدنی
آنها بر می گردد (53).
5.1.6.2 میزان بروز ناراحتی اسکلتی – عضلانی در بین کتابداران بر اساس سن
به منظور اینکه بدانیم پراکندگی داشتن اختلال اسکلتی – عضلانی در محیط کار بر حسب سن شاغلین چگونه است و آیا بین سن و داشتن مشکلات اسکلتی – عضلانی رابطه ای وجود دارد یا نه؟ شکایت از ناراحتی های اسکلتی – عضلانی در تمام نه ناحیه بدن را مورد بررسی قرار دادیم. ابتدا کتابداران را در سه گروه سنی 35-25و 45-36 و 46 الی 55 طبقه بندی کردیم. نتایج بررسی نشان داد در هر سه گروه بیشترین شکایت درناحیه گردن بوده است. با این حال شکایت در میان گروه سنی 36- 45 سال در تمام نه نواحی بسیار بالاتر از دیگرگروه ها بوده است بود. این بررسی نشان داد بین سن کارکنان و اختلالات اسکلتی و عضلانی رابطه معنا داری از نظر آماری) 001/0 P=)وجود دارد(شکل2).
5.1.6.3 پراکندگی و رابطه بین اختلال اسکلتی – عضلانی در محیط کار بر حسب سابقه کاری شاغلین
برای اینکه بدانیم بین اختلالات اسکلتی- عضلانی کارکنان و سابقه کار آنها ارتباط وجود دارد یا نه؟ پراکندگی داشتن اختلال اسکلتی – عضلانی در محیط کار بر حسب سابقه کاری شاغلین را مورد بررسی آماری قرار دادیم. نتایج نشان داد کارکنان با سابقه کار بیش از بیست سال در اکثریت موارد اعم از گردن، شانه، تحتانی پشت، زانو و باسن (پنج مورد از نه مورد نواحی بدن) بیشترین میزان شکایت از ناراحتی های اسکلتی عضلانی داشته اند. بین سابقه کار و بروز ناراحتی های ارتباط معنی دار(031/0 p = )وجود دارد(شکل3).
5.1.7 بررسی ابزارکاری کتابداران
در این بررسی برای ارزیابی ارگونومیکی ابزار کاری که کتابداران بیشتر با آن سر و کار دارند از چک لیست استاندارد اوشا و نایوش استفاده شد. ابزارهای مورد بررسی پژوهش شامل: صندلی، میز کاری، کامپیوتر که شامل صفحه کلید و صفحه نمایش می باشند.
5.1.7.1 بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن در ارتباط با وضعیت قرارگیری صندلی
باتوجهبهاینکهصندلیومبلمانیکیازاساسیترینوسایلمورداستفادهروزمرههستند،بررسیویژگیهایارگونومیکیکصندلیمناسبضروریاستتاباکمکآنبتوانبهترینوکمعارضهترینصندلی یامبلمانرابرایمحیطکاروزندگیخودانتخابنمود؛چراکهعوارضبسیاریماننددردهایستونمهرهها،گردن،شانهها،بازوهاوحتیخوابرفتگیعضلاتو… درصورتاستفادهازصندلینامناسببهوجودمیآیند. لذابه نظر میرسد صندلی نامناسب می توانند آسیبهای جبران ناپذیری برای سلامت کارکنان وارد نماید. نواحی اسکلتی عضلانی که تحت تاثیر صندلی نامناسب قرار می گیرند شامل کمر، زانو، ساق و مچ پا است. یافته ها نشان میدهد در اکثریت موارد ذکر شده کتابداران در هنگام استفاده از صندلی احساس ناراحتی داشته اند (شکل4و5). این بررسی نشان داد بین وضعیت صندلی و اختلالات اسکلتی _ عضلانی رابطه معنا داری از نظر آماری(025/0 (P =وجود دارد. در این قسمت تمام ویژگی های صندلی کاری با توجه به استاندارد اوشاو نایوش مورد بررسی قرار گرفت تک تک این ویژگی ها در چک لیست بررسی شده است و نتایج یافته ها به قرار زیر است : قابلیت تنظیم صندلی، قابلیت تنظیم پشتی، وجود تکیه گاه کمری، وجود 5پایه چرخان، پهنا و عمق مناسب و وجود دسته صندلی از مواردی است که برای ارزیابی صندلی بررسی شد. از این موارد تعداد صندلی هایی که این امکانات را نداشتند جمع آوری شد و با توجه به آن میزان بروز ناراحتی ها در شاغلین مورد بررسی قرار گرفت و بیشترین ناراحتی طبق هر یک از این موارد نشان داده شد و در صورت عدم اصلاح شاهد بروز ناراحتی های بیشتری در مدت زمان کوتاهی خواهیم بود.
5.1.7.2 میزان بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن در رابطه با وضعیت میز کاری
ارتفاع، اندازه میز کاری و پایه های آن می تواند در نحوه استفاده درست و نادرست، نحوه قرار گرفتن و کار با وسایل دیگر و مطالعه تاثیر گذار باشد و نهایتا عدم تناسب ارگونومیکی آن می تواند منجر به اختلالات اسکلتی-عضلانی و سلامت فرد شود. در رابطه با استفاده از میز کاری در محیط کار در بیشتر موارد یعنی هفت مورد از نه نواحی مطرح شده اکثریت کتابداران اظهار داشتند راحت بوده اند و احساس ناراحتی نکرده اند.تنها در دو مورد از نه نواحی مطرح شده یعنی گردن و ناحیه تحتانی پشت کتابداران اظهار داشتند موقع کار در میز کاریشان دچار ناراحتی می شوند. این بررسی نشان داد بین وضعیت میز کاری و اختلالات اسکلتی _ عضلانی رابطه معنا داری از نظر آماری ( 009/0 (P= وجود دارد( شکل6).
دسته بندی : علمی