برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

روش مقاوم‌سازی محلی ویژه به علل زیر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
الف) اطلاعات کمی راجع به اثر دینامیکی بارهای غیرعادی موجود است.
ب) یک روش غیراقتصادی است.
پ) در این روش به جای تاکید بر مقاومت کل سازه، بر مقاومت المان‌های بحرانی تاکید می‌شود.
ت) کم بودن اطلاعات در مورد حادثه آغازگر خرابی.
2-3-5-3-2روش مسیر جایگزین
در روش مسیر جایگزین سازه به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند خرابی موضعی پیش‌آمده را جذب کرده و مسیر جدیدی برای انتقال بارها به وجود آورد. در این روش حذف المان اصلی و بحرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سازه برای تعیین اثر حذف این المان، آنالیز می‌شود. وقتی یک المان سازه‌ای برداشته می‌شود، سازه باقیمانده بایستی پایدار باشد تا اینکه بتواند بارهای موجود در آن المان را برای یک مدت زمان کافی (حداقل برای تخلیه با امنیت سازه و بازرسی وسعت خرابی) تحمل نماید]24 و 26[.
نکته مهمی که در اینجا بایستی ذکر شود، در نظر گرفتن اثر بارهای غیرعادی به وسیله حذف المان می‌باشد. به عبارت دیگر اثرات بارهای غیرعادی به سازه با حذف اعضا و المان‌های بحرانی متوازن می‌شود. اگر مسیر جایگزین یا حالت تعادل جدیدی برای بارها ایجاد شود، سازه پایدار خواهد ماند، در غیر این صورت ناپایدار خواهد شد. در حالتی که سازه ناپایدار می‌شود، می‌توان برای ایجاد پایداری بعضی از المان‌ها را تقویت کرد. تقویت می‌تواند شامل عضو بحرانی و یا اعضای مجاور آن باشد[25].
3-3-5-3-2 تفاوت روش‌های مقاوم‌سازی موضعی ویژه و مسیر جایگزین
1) روش مسیر جایگزین هم مثل روش مقاوم‌سازی در هنگام طراحی در مقابل خرابی پیش‌رونده روی افزایش مقاومت تاکید می‌کند. تفاوت این دو روش را می‌توان به این صورت بیان کرد که در روش مقاوم‌سازی محلی ویژه، المان‌های بحرانی بعد از تشخیص به گونه‌ای طراحی می‌شوند که خرابی محلی در آن‌ها اتفاق نیفتد. ولی در روش مسیر جایگزین از همان ابتدای طراحی احتمال وقوع خرابی محلی در نظر گرفته می‌شود ولی با جستجوی مسیرهای جدید تعادل برای انتقال بار، از پیشرفت آن جلوگیری می‌شود.
2) در روش مقاوم‌سازی محلی ویژه، بارهای باد یا زلزله بسته به نوع سازه و مکانی که در آن احداث می‌شود، در نظر گرفته نمی‌شوند. چون احتمال وقوع مشترک بارهای غیرعادی و باد (و یا زلزله) قوی ناچیز فرض می‌شود؛ اما در روش مسیر جایگزین چون از سازه آسیب‌دیده انتظار می رود برای یک مدت زمان مشخص وظیفه باربری خود را انجام بدهد، بایستی بار باد (یا زلزله) نیز در نظر گرفته شود[25].
4-5-3-2مقایسه روش‌های طراحی:
روش کنترل حادثه: این روش مقاوم‌سازی چون توجهی به افزایش مقاومت نمی‌نماید و از طرف دیگر به عواملی بستگی دارد که از کنترل طراح خارج می‌باشند، روش کارآمدی به نظر نمی‌رسد.
روش طراحی غیرمستقیم: یک روش غیراقتصادی است.
روش طراحی مستقیم:
الف) روش مقاوم‌سازی محلی ویژه: در این روش المان‌های بحرانی طوری تقویت می‌شوند که خرابی محلی اتفاق نیفتد. این روش بنا به محدودیت‌های اشاره‌شده در بخش (1-3-5-3-2)این پایان‌نامه، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این وجود، در بعضی طرح‌ها مجبور به استفاده از این روش هستیم و آن در مواقعی است که نتوانیم مسیر جایگزینی را برای انتقال بارها پیدا کنیم.
ب) روش مسیر جایگزین: این روش برای جلوگیری از خرابی پیش‌رونده منطقی‌ترین و جامع‌ترین روش به نظر می‌رسد. چون هم پایداری کل سازه را مورد بررسی قرار می‌دهد و هم یک روش اقتصادی می‌باشد.
2-3-6- روش‌های طراحی در برابر خرابی پیش‌رونده در آیین‌نامه‌های مرتبط با این پدیده
استاندارد 05-7 انجمن مهندسین عمران آمریکا]8[، تنها استاندارد رایجی است که به مسئله گسیختگی پیش‌رونده در جزئیات می‌پردازد.
این استاندارد بر شدیدترین حوادثی تأکید می‌کند که می‌توانند منتج به گسیختگی پیش‌رونده شوند و دو روش طراحی برای مقاومت در برابر گسیختگی پیش‌رونده ارائه می‌دهد: روش طراحی مستقیم و روش طراحی غیرمستقیم.
در روش طراحی مستقیم، مقاومت در برابر گسیختگی پیش‌رونده را مستقیماً در طول فرایند طراحی از دو طریق در نظر می‌گیرند: الف- روش مسیر جایگزین، که به دنبال ارائه مسیر فرعی برای بار پس از وقوع خرابی است، به نحوی که جلوی آسیب موضعی گرفته‌شده و از گسیختگی کلی جلوگیری شود، ب- روش مقاومت موضعی ویژه، که به دنبال ارائه توان کافی برای مقاومت در برابر خرابی در محل‌های بحرانی است.
روش طراحی غیرمستقیم به طور ضمنی مقاومت در برابر گسیختگی پیش‌رونده را از طریق ضوابط حداقل سطوح توان، پیوستگی و انعطاف‌پذیری بررسی می‌کند. راهبردهایی را هم برای انسجام کلی سازه و تنش‌ها و انعطاف‌پذیری اتصالات ارائه می‌کند که می‌توانند در معرض تغییر شکل‌های بزرگ قرار بگیرند و مقادیر زیاد انرژی را در اثر شرایط غیرطبیعی جذب نمایند]8[.
دسته بندی : علمی