برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل (2-11): حالت دوم L≤ λ [20]
هر یک از آیین‌نامه‌های معتبر بین‌المللی مرتبط با خرابی پیش‌رونده، تعریف جداگانه‌ای از این پدیده و خرابی موضعی ارائه می‌دهند که در ادامه به آن اشاره می‌شود:


انجمن مهندسین عمران آمریکا خرابی پیش‌رونده را به صورت گسترش خرابی موضعی اولیه از عضوی به عضو دیگر که سرانجام به گسیختگی تمام سازه یا قسمت بزرگی از آن می‌انجامد، تعریف می‌کند. در صورتی که آسیب به 15 تا 20 درصد طبقه یا مساحت سقف و یا m2100محدود شود و یا کل آسیب به طبقات مجاور و یا به یک دهانه محدود گردد به عنوان آسیب موضعی تلقی می‌شود]8[.
استانداردهای انگلیسی از کلمه‌ پیش‌رونده استفاده نمی‌کنند اما در عوض از اصطلاح «خرابی سازه‌ای نامتناسب با علت اولیه» بهره می‌گیرند. خرابی موضعی به %15 طبقه یا مساحت کف؛ یاm2 100 هر کدام که کمتر باشد، محدود می‌شود]20[.
تعریف آئین نامه GSA از خرابی پیش‌رونده وضعیتی است که خرابی عضوی منجر به خرابی اعضا متصل شده می‌گردد، بطوریکه خسارت کلی با علت اولیه نامتناسب است. محدوده خرابی مجاز برای ملاحظات بیرونی باید به دو مورد محدود گردد:
الف – دهانه‌های سازه‌ای که مستقیم با عضو حذف‌شده در ارتباط‌اند و دقیقاً یک طبقه بالاتر از عضو عمودی حذف‌شده قرار دارند.
ب- 1800 فوت مربع 167) مترمربع (در تراز طبقه‌ای که مستقیماً بالای عضو عمودی حذف‌شده قرار دارد.
بین این دو، مساحت کوچک‌تر به عنوان محدوده مجاز انتخاب می‌شود.
برای ملاحظات داخلی، محدوده خرابی باید به موارد زیر محدود گردد:
الف- دهانه‌های سازه‌ای که مستقیماً با عضو عمودی حذف‌شده در ارتباط‌اند.
ب- 3600 فوت مربع 334) مترمربع ( در تراز طبقه‌ای که مستقیماً بالای عضو عمودی حذف‌شده قرار دارد.
بین این دو، مساحت کوچک‌تر به عنوان محدوده مجاز انتخاب می‌شود]21[.
در آئین نامه‌هایDOD و UFC، تحت خرابی پیش‌رونده مساحت خرابی طبقه‌ای که مستقیماً بالای عضو خارجی آسیب‌دیده قرار دارد باید کمتر از m2 70 یا% 15 (هر کدام کمتر) باشد و طبقه‌ای که مستقیماً زیر عضو حذف‌شده قرار دارد نباید تخریب گردد و مساحت خرابی طبقه‌ای که مستقیماً بالای عضو داخلی آسیب‌دیده قرار دارد باید کمتر از m2140 یا %30 مساحت کل طبقه باشد و طبقه‌ای که مستقیماً زیر عضو حذف‌شده قرار دارد نباید تخریب گردد]22[.
در آئین نامه ساختمانی ملی کانادا (NBCC)، خرابی پیش‌رونده پدیده‌ای است که در آن گسترش و انتشار یک تخریب موضعی از یک عضو به عضو دیگر صورت می‌گیرد و منجر به خرابی سازه می‌گردد که نامتناسب با علت اولیه یا خسارت موضعی اولیه می‌باشد. همچنین این آیین‌نامه در طراحی عبارت “بی‌عیب بودن” برای همه ساختمان‌ها را به کار می‌برد. بی‌عیب بودن این‌گونه تعریف شده است: «توانایی ساختمان برای جذب خرابی موضعی بدون گسترش فراگیرآن»]20[.
2-3-2- سؤالات اساسی در هنگام بررسی خرابی پیش‌رونده
1- علت وقوع خرابی چه بوده است؟
2‏- چه هنگامی یک خرابی محلی، به صورت موضعی باقی می‌ماند و انتشاری ایجاد نمی‌شود؟
3- تحت چه شرایطی یک خرابی محلی می‌تواند در بخش بزرگی از سازه انتشار یابد؟
4- چه پارامترهایی امکان انتشار خرابی محلی را افزایش یا کاهش می‌دهند؟
5- چگونه طراح می‌تواند از وقوع پدیده انتشار جلوگیری نماید؟
دسته بندی : علمی