برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..67
فهرست جدولها:
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
جدول4-1. فراوانی ضربان قلب بعد از آرامبخشی…………………………………………………………………………………….53
جدول4-2. فراوانی ضربان قلب در هنگام ایجاد سوراخ برای تزریق اولیه توسط دریل…………………………………53
جدول4-3. فراوانی ضربان قلب در هنگام تزریق بی حسی اولیه……………………………………………………………….54
جدول4-4. فراوانی ضربان قلب در هنگام تزریق بی حسی اصلی………………………………………………………………54
جدول4-5. فراوانی ضربان قلب در هنگام تست درد با دریل…………………………………………………………………….55
جدول4-6. فراوانی عوارض جانبی ناشی از مسمومیت با لیدوکائین……………………………………………………………55
جدول4-7. درصد وقوع استئومیلیت در اندام حرکتی قدامی و خلفی…………………………………………………………..56
جدول4-8. فروانی احساس درد در هنگام تزریق بیحسی اولیه…………………………………………………………………56
جدول4-9. فروانی احساس درد در دریل اولیه…………………………………………………………………………………………57
جدول4-10. فروانی احساس درد در بیحسی اصلی………………………………………………………………………………..57
جدول4-11. فراوانی موفقیت اجرای روش بیحسی ناحیهای……………………………………………………………………58
جدول4-12. سطح معنی داری در مقایسه زمانهای مختلف ثبت ضربان قلب گروه تیمار……………………………58
جدول4-13. سطح معنی داری در مقایسه میانگین ضربان گروه شاهد با ضربان قلب گروه تیمار در زمانهای مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
فهرست شکلها:
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل3-1. تزریق بیحسی زیر پوست و اطراف ضریع استخوان…………………………………………………………………45
شکل3-2. عملیات آنتیسپتیک و شان گذاری جراحی……………………………………………………………………………..45
شکل3-3. ایجاد برش روی پوست و ضریع استخوان جهت سوراخ کردن استخوان توسط مته…………………….46
شکل3-4. ایجاد سوراخ توسط مته برای تزریق داخل استخوانی……………………………………………………………….46
شکل3-5. آسپیره کردن مغز استخوان و تزریق بیحسی اولیه…………………………………………………………………..46
شکل3-6. تزریق بیحسی اصلی……………………………………………………………………………………………………………47
مطلب مرتبط :   مقاله درمورد وابستگی و شیمیایی
دسته بندی : علمی