برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فرض صفر(0H) : بین دو نوع کفش (آدیداس و نهرین) در میزان حداکثر نیروی عمودی غیرفعال هنگام دویدن اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.
فرض یک (1H): بین دو نوع کفش (آدیداس و نهرین) در میزان حداکثر نیروی عمودی غیرفعال هنگام دویدن اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
برای بررسی فرضیه اول با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، ابتدا طبیعی بودن پراکندگی دادههای دو نوع کفش مورد آزمون قرارگرفته شد و نتایج نشان داد که فرض طبیعی بودن پراکندگی دادهها پذیرفته‌شده است (P=0.98, P=0.85) (به ترتیب برای کفش نهرین و آدیداس). نتایج آزمون تی همبسته نشان می‌دهد که مقدار معنی‌داری برای حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین (12/0P=) معنی‌دار نشده است، بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. این یافته نشان می‌دهد که میزان اوج نیروی عکسالعمل عمودی زمین در دو نوع مختلف کفش تفاوتی ندارد (جدول 4-2).
جدول 4-2 مقایسه میانگین و انحراف استاندارد حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین در دو نوع کفش طی مرحله اتکای دویدن
متغیرها
شرایط پوشش پا: میانگین± انحراف استاندارد
مقدار T
کفش نهرین
کفش آدیداس
62/1-
حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی زمین (وزن بدنBW)
22/0±43/1
22/0±54/1
* اختلاف معنی‌دار بین دو نوع کفش در سطح معنی‌داری (05/0P≤)
آزمون فرضیه دوم
بین دو نوع کفش (آدیداس و نهرین) در میزان حداکثر نیروی قدامی- خلفی هنگام دویدن اختلاف معنی‌داری وجود دارد. درواقع در فرض اول ما به دنبال پاسخ دادن به این سؤال هستیم که آیا اختلافی بین دو نوع کفش در میزان حداکثر نیروی عکسالعمل قدامی- خلفی هنگام دویدن وجود دارد؟
فرض صفر(0H) : بین دو نوع کفش (آدیداس و نهرین) در میزان حداکثر نیروی قدامی- خلفی هنگام دویدن اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.
فرض یک (1H): بین دو نوع کفش (آدیداس و نهرین) در میزان حداکثر نیروی قدامی- خلفی هنگام دویدن اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
برای بررسی فرضیه اول با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، ابتدا طبیعی بودن پراکندگی دادههای دو نوع کفش مورد آزمون قرارگرفته شد و نتایج نشان داد که فرض طبیعی بودن پراکندگی دادهها پذیرفته‌شده است (P=0.98, P=0.23) (به ترتیب برای کفش نهرین و آدیداس). نتایج آزمون تی همبسته نشان می‌دهد که مقدار معنی‌داری برای حداکثر نیروی عکسالعمل قدامی- خلفی (53/0P=) معنی‌دار نشده است، بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. این یافته نشان می‌دهد که میزان اوج نیروی عکسالعمل قدامی- خلفی زمین در دو نوع مختلف کفش تفاوتی ندارد (جدول 4-3).
دسته بندی : علمی