برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

برای بررسی فرضیه اول با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، ابتدا طبیعی بودن پراکندگی دادههای دو نوع کفش مورد آزمون قرارگرفته شد و نتایج نشان داد که فرض طبیعی بودن پراکندگی دادهها پذیرفته‌شده است (P=0.99, P=0.99) (به ترتیب برای کفش نهرین و آدیداس). نتایج آزمون تی همبسته نشان می‌دهد که مقدار معنی‌داری برای زمان کل نیروی قدامی- خلفی در مرحله اتکا (20/0P=) معنی‌دار نشده است، بنابراین فرض صفر پذیرفته میشود. این یافته نشان می‌دهد که زمان کل نیروی قدامی- خلفی در مرحله اتکا در دو نوع مختلف کفش تفاوتی ندارد (جدول 4-3).
جدول ‏02. مقایسه میانگین و انحراف استاندارد زمان کل نیروی قدامی- خلفی در مرحله اتکای دویدن در دو نوع کفش
متغیرها
شرایط پوشش پا: میانگین ±انحراف استاندارد
مقدار T
کفش نهرین
کفش آدیداس
32/1
زمان کل نیروی قدامی- خلفی در مرحله اتکا (ثانیه[S])
03/0±31/0
03/0±31/0
* اختلاف معنی‌دار بین دو نوع کفش در سطح معنی‌داری (05/0P≤)
فصل پنجم :
نتایج و پیشنهادات
5-1) مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصه‌ای از نحوه‌ی انجام پژوهش و همچنین یافته‌های حاصل از پژوهش گزارش می‌شود و در ادامه نیز بحث و بررسی نتایج به‌دست‌آمده انجام می‌گردد و سرانجام نتیجه‌گیری کلی از پژوهش و پیشنهاد‌ها ارائه می‌شود.
5-2) خلاصه‌ای از نحوه‌ی انجام پژوهش و یافته‌ها
هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه کفشهای آدیداس و نهرین در ارتباط با بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشتنی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم بود. دراین‌ارتباط، 15 دوندهی تفریحی سالم مرد داوطلب شدند. پس از کسب رضایت مشارکت، شرط لازم برای ورود به پروتکل پژوهشی، دارا بودن سلامت کامل اسکلتی، عصبی- عضلانی بود. آزمودنی‌ها پروتکل دویدن را به‌صورت تصادفی در با کفش نهرین و با کفش آدیداس در مسیر 15 متری در آزمایشگاه بیومکانیک دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه مازندران، با سرعت کنترل‌شده انجام دادند. نیروهای اعمال‌شده از فرد به زمین با استفاده از دستگاه صفحه نیروسنج ثبت شد. برای هر شرایط پوشش پا، سه کوشش صحیح ثبت شد و میانگین آن‌ها به‌عنوان داده‌های مربوط به هر آزمودنی ثبت گردید. متغیرهای حداکثر نیروهای غیرفعال عمودی و خلفی، سرعت بارگذاری نیروهای غیرفعال عمودی و خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و خلفی و همچنین زمان کل مرحله اتکا با استفاده از داده‌های خام ثبت‌شده به‌وسیله‌ی دستگاه‌های مذکور در نرم‌افزار MATLAB محاسبه شد. در این تحقیق تمام متغیرها در پای برتر آزمودنی‌ها و در مرحله‌ی حمایت یک‌طرفه دویدن اندازه‌گیری شد. برای تجزیه تحلیل متغیرهای وابسته، از آزمون تی زوجی استفاده شد. در تمامی محاسبات از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 استفاده و اختلاف معنی‌داری در سطح (05/0≥ P) در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر می‌باشد:
نتایج آزمون آماری به شرح زیر گزارش شد:
دسته بندی : علمی