برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فصل اول: طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………2
1-1. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2. مروری بر سابقه تحقییق………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-3-1. هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………8 1-3-2. اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4. سؤالات و فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………9
فصل دوم: کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-1. تعریف بیهوشی……………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2. بیهوشی عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-3. بیدردی و بیحسی موضعی………………………………………………………………………………………………………….14
2-3-1. اصول عمومی بیحسی یا بیدردی موضعی ………………………………………………………………………………15
2-3-2. تاریخچه بیحسی موضعی………………………………………………………………………………………………………..16
2-3-3. بیحس کننده های موضعی……………………………………………………………………………………………………..17
2-3-3-1. مکانیسم بیحس کنندگی این داروها…………………………………………………………………………………….18
2-3-3-2. خاصیت ضد میکروبی………………………………………………………………………………………………………….20
2-3-3-3. لیدوکائین هیدروکلراید ………………………………………………………………………………………………………..20
2-3-3-4. مسمومیت ناشی ازداروهای بیحسی موضعی…………………………………………………………………………21
2-3-3-5. درمان مسمومیت با داروهای بیحسی موضعی……………………………………………………………………….22
2-4. روشهای ایجاد شلی عضلانی………………………………………………………………………………………………………23
2-5. روشهای بیدردی و بیحسی ناحیهای و موضعی در سگ………………………………………………………………24
2-5-1. بیحسی و بیدردی در اندام حرکتی…………………………………………………………………………………………..24
2-5-1-1. بیحسی اپیدورال خاجی – کمری…………………………………………………………………………………………25
2-5-1-2. بیحسی شبکه اعصاب بازویی………………………………………………………………………………………………25
2-5-1-3. بیحسی ناحیهای وریدی……………………………………………………………………………………………………..26
2-6. روش تزریق داخل استخوانی………………………………………………………………………………………………………..26
مطلب مرتبط :   استفاده از تبلیغات مقایسه ای و اهمیت آن در کسب‌وکارها
دسته بندی : علمی