برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در تیبیا استرس فراکچر متغیرهای دیگر تأثیرگذاری اصلی رادارند و البته پرونیشن در متغیرهای کینماتیکی نقش بسزایی را ایفا می‌کند و تأثیرگذاری متغیرهای کینتیکی را افزایش می‌دهد. به‌طور مثال پرونیشن می‌تواند سطح تماس پا را در هنگام فرود با زمین کاهش دهد و باعث انتقال مستقیم یک نیروی کنترل نشده به ساق یا درشت‌نی شود و این مصداق روایت بالا است در تیبیا استرس فراکچر ضربه پاشنه یا همان برخورد اولیه با زمین یکی از عوامل خطرزا است که پرونیشن بیش‌ازحد از طریق کاهش سطح تماس و انتقال مکان ضربه به مرکز پاشنه باعث تشدید ضربه پا برخورد اولیه و افزایش پیک آن می‌شود.
البته پرونیشن بیش‌ازحد پا اکثر اوقات با متغیرهای کینماتیکی دیگر رابطه دارد مثلاً افزایش زاویه Q، زانوی ضربدری، ران نزدیک شده و زانوی نزدیک شده و یا پای اورشن می‌توانند به همراه کف پای صاف باعث ایجاد پرونیشن شوند. همان‌طور که در مقدمه ذکر شد عارضه استرس فراکچر عارضه ایی نیست که بتوان یک عامل را مسئول بروز یا ایجاد آن دانست. چگالی استخوانی، سطوح تمرینی، کفش نامناسب و بسیاری عوامل دیگر می‌تواند مؤثر باشد.
مطالعات بسیاری به پرونیشن بیش‌ازحد پرداخته‌اند و عموماً نتایج مشابه و معنی‌داری را برای این عامل خطرزا در مقایسه 2 گروه استرس فراکچر تیبیا و گروه کنترل یافته‌اند (بیشوف و همکاران 2010) (موندرمن و همکاران 2010) (فربر و همکاران 2003) (شارما و همکاران 2010).
بااین‌حال یک پژوهش در رابطه با آسیب پائین‌تنه انجام‌شده است که این نتایج را تا حدودی به چالش می‌کشد. در این پژوهش 473 سرباز موردبررسی قرارگرفته‌اند و اعلام‌شده است که پرونیشن بیش‌ازحد هیچ نقشی در بروز آسیب‌های پائین‌تنه ندارد و در ادامه عنوان کرده که این ارتباط در تیبیا استرس فراکچر وجود داشته اما در متاتارسال استرس فراکچر مشاهده نشده (ویوینا و همکاران 2012) (چاتلر و همکاران 2010). در کل این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به مکانیزم بروز آسیب‌های ناشی از پرکاری در پائین‌تنه ورزشکاران و سربازان تازه‌کار و تازه‌وارد به ارتش، TSFS وmtss ساختار متفاوت در بروز آسیب دارند و اینکه طبق مطالعات پیشین سه متغیر , VLR, ران نزدیک شده چرخش داخلی بخش انتهایی پا توانسته‌اند تا 83% تیبیا متاتارسال استرس فراکچر را درست پیش‌بینی کنند این نتیجه را پوهی و همکاران در سال 2008 به دست آوردند که در مطالعات بعدی هم حمایت‌شده است ولی در مورد متاتارسال استرس فراکچر و استخوان کف‌پایی مشخص ذکر نشده و این‌طور به نظر می‌رسد که مکانیزم بروز آسیب در هرکدام از این استخوان‌های کف‌پایی باهم متفاوت باشد و ازاین‌روست که پژوهش‌ها به نتیجه مشخص و واحدی نرسیده است.
2-2-6)پیشینه پژوهش
در سال 1994 گریم ستون و همکاران در پژوهشی که به بررسی رابطه میان تیبیا استرس فراکچر نیروی عمودی زمین پرداخته بود به این نتیجه رسید که مقادیر اوج نیروی عکس‌العمل عمودی زمین در فاز برخورد به‌طور معنی‌داری در آزمودنی‌های مبتلابه آسیب استرس فراکچر بیشتر از آزمودنی‌های سالم گروه کنترل است.
در سال 2002 فربروهمکاران در پژوهشی که در حوزه ارتباط تیبیا استرس فراکچر و عمودی نیروی عکس‌العمل زمین انجام‌شده بود به نتیجه مشابه با پژوهش میلنر رسیدند و ارتباط معنی‌داری در افزایش نیروی عمودی عکس‌العمل زمین با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر یافتند.
دیویس و همکاران در سال 2004 پژوهشی درزمینهٔ رابطه تیبیا استرس فراکچر و سرعت بارگذاری نیروی عمودی عکس‌العمل زمین انجام دادند و نتایج این پژوهش هم نشان‌دهنده‌ی مقادیر بالاتر از نرخ بارگذاری در گروه مبتلابه استرس فراکچر نسبت به گروه سالم بودند.
فربر و همکاران همچنین ارتباط معنی‌داری بین افزایش نرخ بارگذاری و افزایش بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر یافتند که البته میلنر و همکاران هم در سال 2006 در پژوهشی مشابه این نتایج را تائید کردند.
دیویس و همکاران در سال 2004 پژوهشی درزمینهٔ رابطه تیبیا استرس فراکچر و سرعت بارگذاری نیروی عمودی عکس‌العمل زمین انجام دادند و نتایج این پژوهش هم نشان‌دهنده‌ی مقادیر بالاتر از نرخ بارگذاری در گروه مبتلابه استرس فراکچر نسبت به گروه سالم بودند.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع ریچارد دیویدسون و سبک های هیجانی

همچنین در پژوهشی که توسط زیفچوک در سال 2006 بر روی ارتباط بین سرعت بارگذاری نیروی عکس‌العمل عمودی زمین در اوج اول در فاز دویدن انجام شد به این نتیجه رسید که سرعت بارگذاری نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در آزمودنی‌های دچار استرس فراکچر به‌طور معنی‌داری بیشتر از آزمودنی‌های سالم گروه کنترل بود.
در سال 2006 میلنر و همکاران در بررسی اندام پایین‌تنه بخصوص ساق به این نتیجه رسیدند که گروه مبتلابه تیبیا استرس فراکچر به‌صورت معناداری مقادیر بیشتری در نیروی عمودی عکس‌العمل زمین نسبت به گروه کنترل که بدون آسیب بودند نشان می‌دهند.
امیرعباس زاد پور و عـلی اسـدی نیکویـان در ســال 2010 در یک پژوهـش بازنگرانـه کـه از روش meta-analysis استفاده‌شده بود رابطه معنی‌داری بین سرعت بارگذاری و بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر گزارش کردند.
هریسون فیلیپ کرول در سال 2010 طی پژوهشی درزمینهٔ کاهش دردهای ناشی از دویدن سرعت بارگذاری را یکی از عوامل بروز دردهای ناشی از دویدن در دوندگان تفریحی دانست.
2-3)نتیجه‌گیری
ادبیات پژوهشی فوق نرخ بارگیری و اثر ترمزی را به‌عنوان یکی از ریسک فاکتورهای آسیب‌های فشار بار تکراری دویدن معرفی می‌نماید.
فصل سوم :
روش‌شناسی پژوهش

دسته بندی : علمی