برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
3-7-2) ثبت اطلاعات سینتیک
نیروی عکس‌العمل با استفاده از صفحه نیروسنج ثبت شد و نیروی 5 نیوتونی به‌منظور تعیین شروع و پایان مرحله اتکا مورداستفاده قرار گرفت. داده‌های خام بعد از ثبت، به‌وسیله نرم‌افزار Simi motion استخراج، سپس برای تجزیه‌وتحلیل به محیط نرم‌افزار MATLAB انتقال داده‌شده و با استفاده از تکنیک تحلیل باقی‌مانده، طی روش مرتبه دوم باترورث فیلتر گردید (میلنر و همکاران 2009).
3-7-3) نحوه محاسبه متغیر وابسته
در ادبیات پژوهش با استفاده از نیروی عکس‌العمل زمین سرعت بار گزاری را محاسبه می‌کنند (امیر عباس زادپور و علی اسدی نیکویان 2012)، در این روش تغییرات نیروی عکس‌العمل زمین را در 80-20 درصدی زمان رسیدن به اوج اول (مرحله غیرفعال) موردمحاسبه قرار می‌دهند.
3-8) روش آماری
برای تجزیه‌وتحلیل آماری دادهها از نسخه 20 بسته آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) استفاده شد. پس از بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف , از آزمون پارامتریک تی زوجی به‌منظور بررسی تفاوت‌ها بین مقادیر اوج نیروهای عمودی عکس‌العمل زمین و سرعت بار گزاری این نیروها استفاده گردید. تفاوت معنیداری دادهها در سطح 05/0 > P مورد ارزیابی قرار گرفت.
فصل چهارم:
تجزیه‌وتحلیل یافتههای پژوهش
مقدمه
هدف از این مطالعه، مقایسه نیروهای عکس‌العمل زمین در دو نوع کفش مختلف آدیداس و نهرین در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم بود. با توجه به افزایش تمایل افراد جامه در استفاده از کفش‌های استاندارد گران‌قیمت خارجی هنگام فعالیت‌های تفریحی، نتایج مطالعه حاضر می‌تواند اطلاعات مفیدی را در رابطه با اثرات عملکردی کفش‌های تولید داخلی در مقایسه با کفشهای خارجی رایج فراهم سازد. این نتایج شامل: حداکثر نیروی عکسالعمل عمودی، حداکثر نیروی عکسالعمل قدامی – خلفی، سرعت بارگذاری نیروی عمودی، سرعت بارگذاری نیروی قدامی- خلفی، زمان رسیدن به حداکثر نیروهای عمودی و قدامی- خلفی و زمان کل نیروهای عمودی و قدامی- خلفی مرحله اتکا، در دو نوع شرایط دویدن (کفش آدیداس و کفش نهرین) می‌باشد. در این فصل ابتدا آمار توصیفی به‌صورت جدول بیان‌شده و سپس با توجه به اهداف و فرضیه‌های پژوهش ارائه‌شده در فصل اول، نتایج حاصل از مقایسه دو نوع کفش، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت.
4-2) توصیف دادهها
در این قسمت شاخصهای توصیفی آزمودنیها در قالب جدول گزارش‌شده است.
مشخصات آزمودنیهای شرکت‌کننده در پژوهش
مشخصات آزمودنیهای شرکت‌کننده در این پژوهش، پس از انجام معاینات لازم در جدول (4-1) نشان داده‌شده است. نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف نشان می‌دهد که داده‌های مربوط به اطلاعات دموگرافی آزمودنی‌ها (سن، جرم، قد، شماره پا و افت ناوی و غیره) از توزیع نرمال برخوردار است. همچنین نتایج آزمون تی همبسته نشان میدهد که میانگین سن، جرم، قد و شماره پا در بین افراد اختلاف معنی‌دار ندارد.
جدول 4-1: ویژگی‌های دموگرافی آزمودنی‌ها
مشخصات آنتروپومتریکی
آزمودنی‌ها
جرم (کیلوگرم)
84/8±30/72
دسته بندی : علمی