برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

از کل 22 مورد انجام این آزمایش روی استخوانهای درشتنی و زند زبرین، القاء بیحسی در 2 مورد ناموفق بود که یک مورد در اندام حرکتی خلفی به علت شل بستن تورنیکت بود و یک مورد هم در اندام حرکتی قدامی به علت عبور مته از هردو کورتکس و سوراخ کردن دو طرفه استخوان و نشت لیدوکائین از سوراخ دوم در هنگام تزریق بود. مشخص شد در این تحقیق درصد اجرای موفق این روش، 90 % است (جدول4-11).
از 20 مورد انجام شده تنها 16 مورد رادیوگرافی صورت. از 16 مورد رادیوگرافی انجام شده دو هفته بعد از انجام آزمایش از دو جهت جانبی و قدامی تنها 1 مورد وقوع استئومیلیت با علائم شکل گیری استئولیز بید خورده در حفره مرکزی استخوان زند زبرین گزارش شد که در این تحقیق درصد وقوع 6 % را برای استئومیلیت نشان میدهد (جدول4-7) (شکل4-1).

شکل 4-1. تصویر رادیوگرافی از استخوان با ضایعه استئومیلیت 14 روز بعد از انجام آزمایش
مقایسه ضربان قلب گروه شاهد (525/8 ± 110) با ضربان قلب گروه مورد آزمایش در هنگام آرامبخشی (238/19 ± 130)، سوراخ تزریق (017/17 ± 75/138)، تزریق بیحسی اولیه (544/18 ± 90/135)، تزریق بیحسی اصلی (939/19 ± 90/132)، تست بیدردی با مته (659/20 ± 05/127) و باز کردن تورنیکت (436/16 ± 45/134) توسط آزمون T اختلاف معنی داری را نشان میدهد (P<0.05) که نشان دهنده افزایش ضربان قلب در بعد از القاء آرامبخشی در حیوان میباشد (جدول4-13). همچنین درصد گزارش شده درد توسط ناظر در هنگام سوراخ تزریق، تزریق بیحسی اولیه، تزریق بیحسی اصلی و تست بیدردی با مته به ترتیب 80، 40، 30 و 0 درصد بوده است (جداول 4-9، 4-8 و 4-10).
مقایسه ضربان قلب گروه مورد آزمایش در زمان آرامبخشی (238/19 ± 130) با ضربان قلب همین گروه در زمانهای تزریق بیحسی اولیه (544/18 ± 90/135)، تزریق بیحسی اصلی (939/19 ± 90/132)، تست بیدردی با مته (659/20 ± 05/127) و باز کردن تورنیکت (436/16 ± 45/134) توسط آزمون T جفتی، اختلاف معناداری را نشان نمیدهد (P>0.05) (جدول 4-12). مقایسه ضربان قلب گروه مورد آزمایش در زمان آرامبخشی (238/19 ± 130) با ضربان قلب همین گروه در زمان ایجاد سوراخ تزریق با مته (017/17 ± 75/138) توسط آزمون T جفتی اختلاف معنی داری را نشان میدهد (P<0.05) که نشان دهنده افزایش معنی دار ضربان قلب، ناشی از درد سوراخ شدن استخوان برای تزریق در حالت آرامبخشی است (جدول 4-12).
در مورد تست بیدردی (ایجاد سوراخ 5 میلیمتری در بدنه استخوان با مته) انجام گرفته با مته در مشاهده رفتار حیوان توسط ناظر موردی از درد گزارش نشد. مقایسه ضربان قلب گروه مورد آزمایش هنگام تست بیدردی (659/20 ± 05/127) با ضربان قلب گروه شاهد (525/8 ± 110) توسط آزمون T اختلاف معنا داری را نشان میدهد (P<0.05) که به شکل افزایش ضربان قلب در هنگام تست بیدردی است (جدول 4-12). مقایسه ضربان قلب گروه مورد آزمایش هنگام تست بیدردی (659/20 ± 05/127) با ضربان قلب همین گروه در هنگام آرامبخشی (238/19 ± 130) توسط آزمون T جفتی اختلاف معنی داری وجود ندارد (P>0.05) (جدول 4-12).
مشاهده رفتار حیوان در زمان باز کردن تورنیکت توسط ناظر تا 30 دقیقه بعد از آن، هیچگونه علائمی از مسمومیت را نشان نداد. همچنین مقایسه ضربان قلب گروه مورد آزمایش در هنگام باز کردن تورنیکت (436/16 ± 45/134) با ضربان قلب در گروه شاهد (525/8 ± 110) توسط آزمون T اختلاف معنا داری را نشان میدهد (P<0.05) که به شکل افزایش ضربان قلب در هنگام باز کردن تورنیکت است (جدول 4-13). مقایسه ضربان قلب در گروه مورد آزمایش هنگام باز کردن تورنیکت (436/16 ± 45/134) با ضربان قلب در همین گروه در هنگام آرامبخشی (238/19 ± 130) توسط آزمون T جفتی اختلاف معنی داری را نشان نمیدهد (P>0.05) (جدول 4-12).
جدول4-1. فراوانی ضربان قلب 30 دقیقه بعد از تزریق داروی آرامبخش
گروه ضربان قلب فراوانی درصد درصد تجمعی
از100 پائین تر 1 5% 5
100-120 3 15% 20
120-140 13 65% 85
140-160 2 10% 95
از160بالاتر 1 5% 100
جمع کل 20 100%

مطلب مرتبط :   پایان نامه مدل خصوصیات ویژه شغل و رضایت شغلی و عملکرد

جدول4-2. فراوانی ضربان قلب در هنگام ایجاد سوراخ برای تزریق اولیه توسط دریل
گروه ضربان قلب فراوانی درصد درصد تجمعی
از100 پائین تر 0 0% 0
100-120 2 10% 10
120-140 11 55% 65
140-160 6 30% 95
از160بالاتر 1 5% 100
جمع کل 20 100%

دسته بندی : علمی