برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

2-6-1. فیزیولوژی تجویز داخل استخوانی……………………………………………………………………………………………..28
2-6-2. مکانهای تزریق داخل استخوانی……………………………………………………………………………………………..28
2-6-3. ابزارهای مورد استفاده برای تزریق داخل استخوانی…………………………………………………………………….29
2-6-4. عوارض جانبی تزریق داخل استخوانی……………………………………………………………………………………….30
2-7. روش بیحسی ناحیهای داخل استخوانی………………………………………………………………………………………..31
2-8. درد و ارزیابی آن…………………………………………………………………………………………………………………………32
2-9. رادیوگرافی استخوان…………………………………………………………………………………………………………………….33
2-9-1. تخریب استخوان یا استئولیز……………………………………………………………………………………………………..33
2-9-2. تشکیل استخوان…………………………………………………………………………………………………………………….34
2-9-3. استئومیلیت……………………………………………………………………………………………………………………………35
2-9-3-1. استئومیلیت حاد…………………………………………………………………………………………………………………..36
2-9-3-2. استئومیلیت مزمن………………………………………………………………………………………………………………..37
2-9-4. عوامل ایجادکننده استئومیلیت…………………………………………………………………………………………………..37
2-10. داروهای آرامبخش و ضدانعقاد…………………………………………………………………………………………………….38
2-10-1. آسپرومازین …………………………………………………………………………………………………………………………38
2-10-2. میدازولام……………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-10-3. هپارین سدیم……………………………………………………………………………………………………………………….40
فصل سوم: روش تحقیق و پژوهش………………………………………………………………………………………………………..41
3-1. مواد و لوازم مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………..42
3-2. داروهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………..42
3-3. روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………….42
فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………….49
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….60
5-1. بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
5-2. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………..63
مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعطلاق، حقوق کیفری، اصول اخلاقی، نظم اجتماعی
دسته بندی : علمی