برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

بعد از گذشت چند دقیقه و القاء بیحسی ، با استفاده از اسکالپل و تیغ بیستوری شکافی به طول 2 سانتیمتر روی پوست ناحیه میانی دیافیز استخوان ایجاد کرده و با استفاده از مته سوراخی با قطر 4،3 یا 5 میلیمتر بسته به اندازه و قطر استخوان روی کورتکس یک طرف استخوان ایجاد کرده تا به مغز استخوان دسترسی پیدا شود که این عمل برای ارزیابی بیدردی صورت میگیرد. پوست هر دو شکاف بعد از برداشت سوزن، به وسیله ی نخ نایلون 0-2 با یک یا دو بخیه ی تک ساده یا ضربدری به وسیله پنس سوزنگیر و پنس دندان موشی بسته می شود. بعد از انجام این مراحل تورنیکت به آرامی باز شده و واکنش رفتاری حیوان ارزیابی میشود.
محل جراحی در اندام حرکتی قدامی برای ایجاد سوراخ تزریق قسمت انتهایی پایین استخوان زند زبرین در قسمت متافیز استخوان بوده و در سطح قدامی – میانی آن انجام میگیرد و محل جراحی در اندام حرکتی خلفی برای ایجاد سوراخ تزریق قسمت ابتدایی بالایی استخوان درشتنی در قسمت پایینی برجستگی استخوان درشتنی در سمت قدامی – میانی قرار دارد (Waisman, Roffman et al. 1995; Tobias and Ross 2010) .
در تمام مراحل انجام روش حیوان هوشیار بوده و واکنشهای حیوان توسط سیستم ارزیابی چشمی و تعداد ضربان قلب ارزیابی میشود. ارزیابی چشمی توسط یک فرد ثابت در تمام عملها صورت میگیرد. تعداد ضربان قلب توسط دستگاه الکتروکار دیوگراف ثبت میشود. این ارزیابی از قبل از آرامبخش شروع شده و بعد از آرامبخشی، هنگام تزریق لیدوکائین داخل مغز استخوان، موقع انجام دادن درل اولیه و ثانویه و هنگام آزادسازی تورنیکت صورت میگیرد. ارزیابی بیدردی حاصل از این روش توسط پردازش اطلاعات بدست آمده توسط برنامه spss و آزمون T صورت گرفته و نتایج ارائه میشود.
برای ارزیابی اثرات جانبی مانند واکنشهای استخوانی ناشی از آزمایش رادیوگرافی با استفاده از دستگاه رادیوگرافی با فاصله کانونی 80 سانتیمتر از اندام حرکتی مورد نظر از دو جهت قدامی – خلقی و جانبی قبل از عمل، بعد از عمل و 4 هفته بعد از انجام روش صورت گرفت و درصد عوارض جانبی استخوانی مورد بررسی قرار گرفت.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد دارایی های مشهود و سود حسابداری در

شکل3-1. تزریق بیحسی زیر پوست و اطراف ضریع اسخوان

شکل3-2. عملیات آنتیسپتیک و شان گذاری جراحی

شکل3-3. ایجاد برش روی پوست و ضریع استخوان جهت سوراخ کردن استخوان توسط مته

شکل3-4. ایجاد سوراخ توسط مته برای تزریق داخل استخوانی

شکل3-5. آسپیره کردن مغز استخوان و تزریق بیحسی اولیه

شکل3-6. تزریق بیحسی اصلی

شکل3-7. ایجاد برش روی پوست در اندام بیحس شده جهت بررسی درد به وسیله دریل

شکل3-8. ایجاد سوراخ در کورتکس استخوان جهت بررسی درد توسط دریل 5 میلیمتری

شکل3-9. سوراخ ایجاد شده روی استخوان توسط دریل جهت بررسی درد
فصل چهارم: نتایج
این تحقیق بر روی 20 قلاده سگ نر سالم، از نژاد مخلوط، با سن 6 ماهه تا 3 ساله انجام شد که 10 قلاده از آنها به عنوان گروه شاهد و 10 قلاده نیز برای انجام مطالعه روی اندامهای قدامی و خلفی انتخاب شدند. شرایط نگهداری و تیمار این دو گروه مثل هم بوده و هر دو گروه در بیمارستان دامپزشکی نگهداری میشدند و هیچ گونه عملیاتی بر روی گروه شاهد انجام نشد.
برای اینکه بتوان آزمون مناسب روی دادهها انجام دهیم از آزمون کولموگروف اسمیرف استفاده شد و مشخص شد که داده ها نرمال بوده ومیتوان از آزمون T برای تحلیل آنها استفاده کرد.

دسته بندی : علمی