برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

9
150-126
12
200-151
14
250-201
16
300-251
20
400-301
22
بیشتر از 400
در این شدت، فعالیت فرد بین 162-143 ضربه در هر دقیقه میباشد. شدت بالای تمرین به طور میانگین، 3/14 کالری در هر دقیقه با توجه به وزن بدن، مصرف میشود. برای درک میزان کالری که در این تمرین سوخته میشود، به جدول فوق مراجعه کنید.
از جمله تمرینات با شدت بالا میتوان به دویدن، بالا رفتن سریع از پله، ایروبیک با شدت زیاد، فعالیتهای چرخشی، پرش از روی طناب و تمرینات قدرتی اشاره کرد (اووینگ میلز،2007).
2-3 پیشینه تحقیق
2-3-1 تحقیقات داخلی
امین محمدی دمیه و همکاران (1389) در تحقیق خود از 28 مرد میانسال سالم با میانگین سنی 7/4± 3/38 سال استفاده کردند، برنامه تمرینی شامل تمرینات قدرتی به مدت 8 هفته با 65 تا80 درصد یک تکرار بیشینه، 12-8 تکرار، 4-2 نوبت و سه جلسه در هفته و تمرینات استقامتی نیز به مدت 8 هفته با شدت 80-65 درصد ضربان قلب بیشینه، به مدت 34-20 دقیقه و سه جلسه در هفته بود. نتایج تحقیق اخیر، کاهش غلظت ویسفاتین پلاسما در مردان میانسال به واسطه کاهش تودهی چربی به دنبال 8 هفته تمرین قدرتی و استقامتی نشان داد.
گرزی و همکاران (1390) تاثیر ۱۰ هفته تمرین موازی، قدرتی و استقامتی بر شاخصهای هورمونی، لیپیدی و التهابی را در مردان تمرین نکرده مورد بررسی قرار دادند و تغییر معنیداری را در سطوح TNF-α مشاهده نکردند.
تقیان و همکاران (1389) تاثیر یک جلسه تمرین زیربیشینه را بر سطوح TNF-α و IL-6 در زنان چاق و طبیعی مورد بررسی قرار دادند که سطوح IL-6 در هر دو گروه افزایش یافت و سطوح TNF-α فقط در زنان چاق با افزایش همراه بود
عزیزی و همکاران (1389) اثر مکمل های ویتامینی معدنی بر فشار اکسایشی و پاسخ تومور نکروز آلفا را در یک دوره تمرین سنگین شنا بر روی دختران شناگر نخبه مورد بررسی قرار دادند و نتیجه مشاهده شده آنها کاهش تولید سایتوکین های پیش التهابی نظیر TNF-αرا پس از مصرف مکمل ها به همراه داشته است.
عباسی قنبری نیاکی و همکاران (2010) اثر تمرینات تکراری کوتاه مدت با شدت زیاد را بررسی کردند. آزمودنیها که شامل 6 مرد جوان سالم (سن 3/2±8/22، وزن 3/2±5/78) بودند، تمرینات تکراری دو سرعت (7 ست با تکرار m 35×6 و یک دقیقه استراحت بین ست ها) را انجام میدادند. نتایج نشان داد که تغییرات سطح ویسفاتین پلاسما بلافاصله پس از تمرین، افزایش معناداری پیدا کرد.
مقرنسی و همکاران (1387) تغیرات سایتوکینهای پیش التهابی و عامل فعالیت عروقی را پس 12 هفته تمرینات استقامتی منظم مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که تمرینات استقامتی منظم باعث کاهش معنی داری در سطوح پلاسمایی تومور نکروز آلفا میگردد.
دسته بندی : علمی