برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

با توجه به این که بررسی عملکرد اجزای غیر سازه‌ای از اهداف این تحقیق نیست، لذا تنها سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. این سطوح عملکرد در جدول (3-1) طبقه‌بندی شده‌اند. در ادامه به اختصار در مورد این سطوح توضیحاتی داده شده است.
جدول (3-1): اصطلاحات به‌کاررفته در FEMA-356 و دستورالعمل بهسازی برای سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای.]31[
اصطلاح معادل FEMA در دستورالعمل بهسازی اصطلاح به‌کاررفته رفته در FEMA
قابلیت استفاده بی‌وقفه Immediate occupancy level
ایمنی جانی Life safety level
آستانه فروریزش Collapse prevention level

1 Federal Emergency Management Agency
سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای عبارت‌اند از [7 و 32]:
1- سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه (IO)
سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه به سطح عملکردی اطلاق می‌شود که پیش‌بینی شود خرابی بسیار محدودی در سازه ایجاد گردد، به گونه‌ای که استفاده بی‌وقفه از آن ممکن باشد؛ بنابراین در اعضای سازه‌ای سختی و مقاومت اعضا تقریباً تغییری نمی‌کند و تغییر شکل ماندگار و ترک‌خوردگی در اعضا ایجاد نمی‌شود. سازه به بازسازی و تعمیرات زیادی نیاز نخواهد داشت.
2- سطح عملکرد ایمنی جانی (LS)
سطح عملکرد ایمنی جانی به سطح عملکردی اطلاق می‌گردد که پیش‌بینی شود خرابی در سازه ایجاد شود، اما خرابی‌ها به اندازه‌ای نباشد که منجر به خسارت جانی گردد. بنابراین در اعضای سازه‌ای سختی و مقاومت باقی‌مانده در تمام طبقات وجود خواهد داشت. سیستم باربر ثقلی عمل می‌کند. تسلیم یا کمانش مهار بندها در وضعیتی هستند که هنوز ظرفیت باربرداری دارند. همچنین تغییر شکل‌های ماندگار در سازه به وجود خواهد آمد.
3- سطح عملکرد آستانه فروریزش (CP)
سطح عملکرد آستانه فروریزش به سطح عملکردی اطلاق می‌گردد که پیش‌بینی شود خرابی گسترده در سازه ایجاد گردد، اما ساختمان فرونریزد و تلفات جانی به حداقل برسد. بنابراین در اعضای سازه‌ای سختی و مقاومت باقی‌مانده ناچیز است. تسلیم و کمانش در بسیاری از بادبندها رخ می‌دهد، ولی ستون‌ها و دیوارها عمل می‌کنند. هم‌چنین تغییر شکل‌های ماندگار زیاد است. با توجه به شرایط بوجود‌ آمده، ساختمان در آستانه فروریزش است.
3-2- مفاصل پلاستیک
به منظور انجام تحلیل‌های غیرخطی روی سازه و مدل‌سازی رفتار غیرخطی آن باید مفاصل پلاستیک را به اعضا اختصاص داده و سپس تحلیل‌های غیرخطی را روی سازه انجام دهیم. اختصاص مفاصل پلاستیک پایه اغلب نرم‌افزارهای تحلیل غیرخطی از جمله SAP2000 را تشکیل می‌دهد. اساس این روش بر اختصاص مفصل پلاستیک در طول المان‌های الاستیک استوار است؛ یعنی در مقاطعی از المان که احتمال می‌رود به مقاومت پلاستیک خود برسند، یک مفصل پلاستیک اختصاص داده می‌شود.
آیین‌نامه UFC [11] برای محاسبه مشخصات مفاصل پلاستیک طراح را به استفاده از معیارهای آیین‌نامه [32] FEMA 356 توصیه می‌کند.
مفاصل پلاستیک خمشی در تیرها به ابتدا و انتهایشان و همچنین در ستون‌ها مفاصل پلاستیک اندر کنش نیروی محوری و لنگر خمشی به ابتدا و انتهایشان اختصاص داده‌شده‌اند. در بادبندها نیز مفاصل پلاستیک نیروی محوری، در وسط این المان‌ها لحاظ شده است[14]. خصوصیات مفاصل پلاستیک نیز از جداول و روابط موجود در فصل پنجم آیین‌نامه [32] FEMA 356 برداشت شده است.
جداول مربوط به تحلیل غیرخطی این بخش در پیوست آورده شده است.
در شکل (3-1) نمودار نیرو – تغییر شکل مشاهده می‌شود.
منحنی مفصل عضو می‌تواند مربوط به منحنی ممان دوران و یا مربوط به منحنی نیروی محوری (فشاری یا کششی) در مقابل تغییر شکل محوری باشد که روابط مربوط به هر حالت در فصل پنجم آیین‌نامه FEMA356 آورده شده است.

دسته بندی : علمی