برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ویسفاتین
مقدار همبستگی پیرسون
مقدار P
280/0-
062/0
4-3-6- آزمون سوال ششم
آیا بین تغییرات IL-6 و TNF-α پلاسما پس از تمرینات شدید بیهوازی در موشهای ماده رابطهای وجود دارد؟
جدول 4- 6 نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین IL-6 و TNF-α (131/0) و مقدار ارزش P (389/0) می باشد. از آنجا که مقدار 389/0=p بیشتر از 05/0 p≤ بیشتر می باشد ارتباط معنی داری بین TNF-α و IL-6 وجود ندارد.
جدول 4- 7: مقادیر P و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای IL-6 و TNF-α
متغیر
IL-6
TNF-α
مقدار همبستگی پیرسون
مقدار P
131/0
389/0
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه
در فصل دوم نتایج پژوهش‌های مختلف درباره تأثیر تمرینات ورزشی بر روی سطوح ویسفاتین، فاکتور نکروزی تومور آلفا و اینترلوکین-6 پلاسما ارائه گردید. در فصل قبل نیز یافته‌های پژوهشِ حاضر گزارش شد. در این فصل، ابتدا خلاصه‌ای از مراحل پژوهش و نتایج به دست آمده از آن گزارش می‌شود. سپس به بحث در خصوص موضوع تحقیق و مقایسه آن با تحقیقات قبلی می‌پردازیم. در پایان فصل نیز پیشنهادات کاربردی برخواسته از تحقیق حاضر و همچنین پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه خواهد شد.
5-2- خلاصه تحقیق
بعد از هماهنگی‌های اولیه، 45 سر موش صحرائی ماده بالغ 2 ماهه نژاد اسپراگوداولی از آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز خریداری شدند و به طور تصادفی به سه گروه پیش آزمون (15n=)، گروه کنترل (15n=) و گروه تمرینی (15n=) تقسیم شدند. گروه کنترل هیچگونه برنامه تمرینی نداشت. گروه تمرینی پس از انتقال به محیط آزمایشگاه، جهت تطابق با محیط جدید و آشنایی با نوارگردان طی سه جلسه در یک هفته (هفتۀ اول)، با سرعت 20 متر در دقیقه، مدت زمان 15 ثانیه و شیب صفر درجه (چهار تکرار) روی تردمیل به تمرین پرداختند. سپس مطابق برنامه تمرینی خود، طی هشت هفته، فعالیت خود را انجام دادند. این فعالیت 3 جلسه در هفته انجام گرفت که جلسه اول تمرین در سه دوره، با سرعت 24 متر بر دقیقه و شیب 5 درجه انجام شد. همچنین در طی دوره پژوهش آزمودنیها به صورت گروه‌های 5 سر موش در قفس‌های پلی‌کربنات شفاف و در محیطی با دمای 2±21 درجه سانتی‌گراد، رطوبت 5±60 درصد و چرخه تاریکی به روشنایی 12:12 ساعته نگهداری شدند. در طی دوره پژوهش نیز حیوانات از غذای به صورت پلت استفاده کردند. ضمناً آب مورد نیاز حیوان نیز به صورت آزاد و از طریق بطری‌های 300 سی سی ویژه‌ی حیوانات آزمایشگاهی در دسترس قرار داده شد. وزن‌ آزمودنیها در ابتدای پژوهش اندازه گیری شد و هر جلسه از تمرین در ساعت مشابهی از صبح انجام شد. گروه پیشآزمون در ابتدای پژوهش و پس از اِعمال متغیر مستقل ( 8 هفته تمرین با شدت زیاد) دو گروه‌ دیگر با شرایط کاملاً مشابه و در شرایط پایه ( حداقل 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی برای گروه تمرینی)، با مخلوطی کتامین و زایلازین بی‌هوش و سپس کشته شدند. سپس 5 سی سی خون مستقیما از قلب بیرون کشیده شد. پس از لخته شدن خون، به مدت 10 دقیقه و با سرعت 4000 دور در دقیقه سانتریفیوژ شده و بعد پلاسما را جدا نموده و پلاسمای حاصل از آن را در تیوپ‌های 5/1 سی سی و در دمای منفی 20 درجه سانتی‌گراد قرار داده و برای اندازه گیری هورمون‌های ویسفاتین، فاکتور نکروز تومور آلفا و اینترلوکین-6 به آزمایشگاه منتقل شد. جهت شروع آزمایش، پلاسماها را در دمای محیط گذاشته تا به دمای محیط رسید. سپس توسط کارشناس آزمایشگاهی با کیت‌های ساخت کشور فرانسه و چین به روش آزمایشگاهی الایزا اندازه سرمی هورمون‌های ویسفاتین و لیپوپروتئین ها به دست آمد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص شد که:
دسته بندی : علمی