برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تصویر11 – نحوه لانست زدن

ابتدا اقدام به تهیه معرفهای مورد نیاز گردید.
برای اطمینان از سالم بودن معرف و محلول های تهیه شده مورد نیاز ابتدا 5/0 سی سی از معرف BTB و 1/0 سی سی خون شاهد (فردی که با هیچ حشره کشی تماس نداشته باشد) و 5/0 سی سی از محلول سوبسترا را به خوبی مخلوط کرده در کووت مخصوص ریخته و در سمت راست کامپراتور لوی باند قرار می دهیم.
یک نمونه از شاهد نیز تهیه کرده برای این کار 01/0 سی سی خون گرفته و به آن 1 سی سی آب مقطر فاقد CO2 ریخته در سمت چپ کامپراتور قرار می دهیم. دستگاه کامپراتور را در مقابل نور قرار داده و دیسک آن را آنقدر می چرخانیم تا رنگ فیلتر با رنگ محلول لوله کناری یکسان شود. این تغییرات نباید بیش از 5/12% باشد زیرا اگر pH معرف رنگی خیلی اسیدی باشد مربوط به خطای کار و نفوذ CO2 می باشد که باید نمونه مجدداً تهیه شود.
برای هر فرد یک لوله واکنش درب دار تهیه کرده و پس از شماره گذاری روی لوله ها، اقدام به خون گیری گردید. در هر لوله واکنش 5/0 سی سی معرف رنگی می ریزیم . برای شروع نمونه گیری افراد باید دستها را با استفاده از دترجنت های معمولی شسته و پس از خشک کردن با الکل تمیز نموده (تا عاری از هرگونه ماده اسیدی و قلیایی باشد چون روی آزمایش تأثیر گذار بوده و خطای کار محسوب می شود.) سپس با استفاده از لانست اقدام به نمونه برداری می شود، قطره اول خون را از سر انگشت پاک کرده و از قطره دوم 01/0 سی سی خون با استفاده از میکرو پی پت از سر انگشت گرفته، در لوله واکنش می ریزیم و پی پت را با محلول اندیکاتور شستشو می دهیم (توسط پوآر مخصوص چون نباید داخل پی پت دمید زیرا CO2 جذب می نماید).
از شخصی که هیچگونه تماسی با سم نداشته است (حداقل برای مدت 4 ماه) به عنوان شاهد خون می گیریم و مراحل فوق را انجام می دهیم.
5/0 سی سی از محلول سوبسترا به لوله شاهد (لوله شماره 1 یا لوله کنترل) افزوده، زمان را یادداشت می کنیم (زمان صفر) بلافاصله مخلوط کرده، این نمونه را در کووت (یا لوله آزمایش) ریخته، داخل کامپراتور گذارده و رنگ آن مورد مقایسه قرار می دهیم این اختلاف رنگ نباید بیش از 5/12% باشد.
بلافاصله یک دقیقه از نمونه شاهد (کنترل)، 5/0 سی سی از محلول سوبسترا را به لوله های واکنش محتوی خون افراد مورد آزمایش ریخته، معرف رنگی می افزاییم و درب لوله را بسته خوب مخلوط می کنیم و در سمت راست کامپراتور قرار می دهیم در سمت چپ لوله محتوی خون و آب مقطر است.
رنگ لوله شاهد (کنترل) تغییر می کند، صبر می کنیم تا رنگ تشکیل شده در لوله کنترل به 100% رنگ فعال برسد.
زمانی که رنگ تشکیل شده در لوله شاهد(کنترل) به 100% رنگ فعال رسید( این زمان بستگی به درجه حرارت محیط دارد) محتویات لوله های دیگر را با فاصله 2 دقیقه در کووت های مخصوص ریخته در سمت راست کامپراتور قرار می دهیم و با چرخاندن دیسک نزدیکترین عدد به رنگ را به دست آورده و یادداشت می نماییم. این عدد نشان دهنده میزان فعالیت آنزیم است .(Elman, G.L., et al, 1961)
3-5-3-1- نکات مورد توجه در آزمایش
قبل از انجام نمونه گیری حتما بایستی کارگران دست های خود را با آب و صابون شستشو دهند، بعد با الکل طبی آن را تمیز نموده و سپس با پنبه خشک نمایند.
نمونه شاهد بایستی از فردی گرفته شود که هیچگونه تماسی با سموم (فسفره و کاربامات) حداق در 4 ماه گذشته نداشته باشد.
کووت ها، لوله های واکنش و درب لاستیکی آنها بایستی با آب مقطر فاقد CO2 شستشو داده شوند.
در کلیه مراحلی که از میکرو پی پت استفاده می شود بایستی از پوآر استفاده نمود تا از ورود CO2 که محیط را اسیدی می نماید خودداری کرد.
3-6- پرسشنامه کارگر سمپاش
کد پرسشنامه…………………………………………..تاریخ پرکردن ………………………………………………………….
نام منطقه مورد مطالعه ……………………………….نام و نام خانوادگی پرسشگر…………………………………….
نام و نام خانوادگی:

دسته بندی : علمی