برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در همه مدل‌های مورد مطالعه در این تحقیق، با توجه به 5 دهانه بودن قاب‌ها و با در نظر گرفتن تقارن در سه طبقه اول، پنجم و نهم و در هر یک از این طبقات، چهار سناریو حذف ناگهانی عضو بررسی شده است. در تمامی مدل‌ها حذف ستون گوشه حذف ستون میانی، حذف جفت مهار بند و حذف یک ستون و مهار بند متصل به آن چهار سناریو حذف عضو، در هر یک از طبقات نامبرده شده را تشکیل می‌دهند. در این تحقیق اثر خرابی پیش‌رونده روی شش مدل مختلف بررسی شده است و با توجه به حالات حذف، در هر مدل دوازده حالت حذف و در کل شش مدل، 72 حالت حذف مختلف انجام‌شده و نتایج باهم مقایسه خواهند شد.
لازم به ذکر است محل ستون‌های مورد حذف با توجه به بخش3-9.2 از آیین‌نامه UFC، اشاره‌شده در بخش (3-4-4) این پایان‌نامه، انتخاب شده است.
برای قابل‌شناسایی بودن اعضای حذف‌شده و محل آن‌ها در موارد تحلیل روش‌های مسیر فرعی انتقال بار در مدل‌های مورد مطالعه، باید به هر حالت حذف، نام‌گذاری مناسبی اختصاص داده شود. در این پایان‌نامه نام‌گذاری اعضا با توجه به خط ستون نشان داده‌شده در شکل مربوط به هر کدام از مدل‌ها و 9 طبقه قاب مورد مطالعه می‌باشد.
به عنوان مثال مدل a را در نظر بگیرید، حالتی که سناریو حذف ستون میانی (ستون c) در طبقه نهم این مدل مدنظر باشد، به صورت حالت حذف « ستونC-9 » نام‌گذاری شده است. این حالت حذف در شکل (4- 3) حالت (ج)، نشان داده شده است.
سناریو حذف «ستون و مهار بندB-1 » همان طور که در شکل (4- 3الف) مشاهده می‌کنید، مربوط به حالتی می‌باشد که در آن ستون B به همراه مهار بند متصل به آن در طبقه اول، باهم از مدل حذف می‌شوند. حالت “مهار بندهایB-5 و C-5” به معنی حذف مهار بند متصل به ستون B و حذف مهار بند متصل به ستون C در طبقه پنجم به طور همزمان از مدل مورد نظر می‌باشد. این حالت در شکل (4-3 ب) نشان داده شده است.

مطلب مرتبط :   الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم جستجوی گرانشی

(الف ) حالت حذف ستون و مهار بند B-1

(ب) حالت حذف مهار بندهایB-5 وA-5 (ج) حالت حذف ستونC-9
شکل (4-3): نام‌گذاری و تعیین موقعیت المان‌های حذف‌شده
4-3- نتایج تحلیل دینامیکی مدل‌ها
همان طور که در بخش قبلی نیز اشاره شد در همه شش مدل مورد بررسی، در سه طبقه اول، پنجم و نهم، در هر یک از این طبقات چهار حالت جداگانه حذف بررسی شده است.
به دلیل تعداد زیاد حالات حذف و برای اجتناب از حجیم شدن تحقیق حاضر، از ارائه شکل مربوط به همه حالات حذف خودداری می‌شود و تنها برای نمونه در سه حالت شکل‌های مربوط به حذف عضو نشان داده می‌شود. این سه حالت عبارت‌اند از:
1- حالتی که در اثر حذف عضو، مفصل پلاستیکی در هیچ‌کدام از اعضای سازه تشکیل نمی‌شود.
2- حالتی که در اثر حذف عضو، مفصل پلاستیک در اعضای قاب مربوطه تشکیل می‌شود و سطح عملکرد آن در محدوده مجاز آیین‌نامهUFC قرار دارد؛ به عبارت دیگر خرابی پیش‌رونده در سازه رخ نمی‌دهد.
3- حالتی که سطح عملکرد مفصل پلاستیک تشکیل‌شده از محدوده مجاز آیین‌نامه فراتر رفته و باعث خرابی می‌شود.
نمودارها و شکل‌های مربوط به سایر حالات حذف در پیوست آورده شده است.
در ادامه به نتایج و پاسخ سازه نسبت به حذف ناگهانی عضو، در مدل‌های مورد مطالعه پرداخته می‌شود.
نتایج تحلیل دینامیکی مدل a
در این مدل (شکل 4-4)٬ در سه طبقه اول، پنجم و نهم و در هر یک از این طبقات، چهار حالت جداگانه حذف بررسی شده است. در شکل (4-5) مفاصل پلاستیک تشکیل‌شده در مدل a در سه حالت حذف عضو مشاهده می‌گردد.
شکل (4-4): قاب ایجادشده در نرم‌افزار SAP2000 (مدل a)

دسته بندی : علمی