برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

کورک وکوران (1996) عنوان کردند در انگلیس روشهای اقتصادسنجی بهتر از شبکه عصبی مخارج مصرفکنندگان را پیشبینی میکند.
خالو زاد و همکاران (2001) برای پیشبینی شاخص قیمت سهام بورس تهران، مدل شبکه عصبی توانایی بیشتری در پیشبینی بلند مدت دارد.
هتماکی و اوبراشتینر (2002) از داده‌های سالیانه 1971 تا 2000 ، جهت پیش‌بینی تابع تقاضای کاغذ روزنامه در آمریکا تا سال 2020 استفاده نمودند. بررسی کنندگان، از سه مدل مختلف جهت پیش‌بینی‌های بلند مدت شامل مدل کلاسیک، مدل بیزین و مدل تکمنظوره ( ad hoc) بهره بردند. مدل کلاسک در ارایه توضیح و پیشبینی تغییرات ساختاری ناتوان بوده و لاجرم بایستی از مدلهای دیگر استفاده نمود. در مدل بیزین نظرات کارشناسان صنعتی درباره تقاضای آتی برای محصول مورد مطالعه در پیشبینی گنجانده شده و در مدل تک منظوره تقاضا برای کاغذ روزنامه بهعنوان تابعی از تغیرات در گردش آن در نظر گرفته میشود. نتایج حاصله، تغییرات ساختاری در الگوی مصرف کاغذ روزنامه را از اواخر دهه‌ی 1980 نشان میدهد بهطوریکه کشش درآمدی از سال 1987 منفی شد، که نشان روشنی از این موضوع است. این مساله اشاره دارد که مردم، روزنامه‌ی کمتری را مطالعه می‌کنند در حالی که میزان استفاده از رسانه‌های الکترونیکی به خصوص اینترنت افزایش یافته است. در نهایت نتیجه‌گیری کلی نشان می‌دهد که تقاضا برای کاغذ روزنامه در 20 سال آینده رو به کاهش است.
هتماکی و میکلا (2005)به پیشبینی میزان تقاضا برای واردات کاغذ چاپ و تحریر اندود شده به کشور آلمان پرداختند. نامبردگان برای این منظور از مدلهای سریزمانی تک متغیره، مدلهای تک معادلهای اقتصادسنجی و مدلهای سیستمی چند متغیره استفاده نمودند. دادههای مورد استفاده در طی دوره 1991 تا 2001 بوده و مشاهدهها طی بازه زمانی 2001 تا 2002 برای ارزیابی عملکرد پیشبینی خارج از نمونه مورد استفاده قرار می گیرند. پیشبینی با استفاده از ترکیبات وزنی مختلفی از مدلهای پیشبینی انفرادی انجام میگیرد. نتایج بیان میکند صحت پیشبینیها زمانیکه فرد از الگوهای سری زمانی یک متغیره به الگوهای اقتصاد سنجی حرکت میکند افزایش مییابد. بهترین مدل پیشبینی تکی بر اساس معیار RMSE مدل VARX در حالتهای مختلف میباشد. با ترکیب بهینه مدلهای انفرادی پیشبینی فرد میتواند حتی پیشبینیهای دقیقتری انجام دهد.
ادیگر و اکبر (2007) با استفاده از روش ARIMA تقاضای نفت در ترکیه را پیشبینی نمودند.
چو و همکاران(2008) حجم واردات کشور تایوان را با استفاده از مدلهای رگرسیونی پیشبینی نمودند.
2-15 نتیجهگیری از ادبیات پژوهش
با توجه به پژوهشهای انجام شده در زمینه پیشبینی متغیرهای مختلف اقتصادی بهوسیله روشهای کمی مختلف پیشبینی برای پیشبینیهای کوتاه مدت اکثرا روشهای پیشبینی ARIMA بهتر از سایر روش ها عمل کرده است. وبرای پیشبینیهای بلندمدت روشهای شبکه عصبی مصنوعی بهتر عمل کرده است.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
پژوهش را میتوان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعهای از دانش سازمانیافته معطوف است. بهعبارت دیگر پژوهش عبارت از تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی، اصول یا نظریهها بیانجامد و منجر به پیشبینی یا احتمالاً کنترل نهایی رویدادها شود. شناخت علمی، شناختی است که هم با استدلال و هم با تجربه (مشاهده) قابل اثبات باشد. اعتبار منطقی و تأیید تجربی ملاکهایی هستند که در ارزیابی ادعاهای علمی بهکار گرفته میشوند. فرآیند پژوهش متشکل از مراحل: مسأله، فرضیه، طرح پژوهش، اندازهگیری، جمعآوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها و تعمیم است. بنابراین پزوهش را میتوان کوششهای سازمانیافتهای تلقی کرد که پژوهشگر را در روشن سازی حقیقت یک موضوع یاری میدهند. روش شناسایی پژوهش ابزار لازم را در اختیار پژوهشگر قرار میدهد تا با مطالعهی علمی به یافتههای علمی دست پیدا کند (ازکیا،1382: 56). روشهای پژوهش در واقع ابزار دستیابی بهشمار میروند. روشهای پژوهش متعددند و هر روشی تا اندازهای به کشف قوانین علمی کمک میکند. (ایرانی و بختیاری،1382: 72) هر روش پژوهش بر اساس ماهیت موضوع مناسبت و گاهی ضرورت پیدا میکند.
پایه هر علمی، روش شناخت آن است واعتبار ارزش قوانین هرعلمی به روش شناختی مبتنی است که درآن علم به کار میرود (خاکی، 1387: 43).
در این فصل روش اجرای پژوهش، نوع پژوهش، قلمرومکانی و ابزار گردآوری دادههای پژوهش ارائه شده است. در این پژوهش محصول مورد مطالعه انواع برنج است. داده های لازم از این محصولات طی دوره زمانی 1391-1360 بهصورت سالانه شامل ارزش واردات بهصورت FOB از سالنامههای آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی طی سالهای مختلف گردآوری شدهاست. جهت انجام پیشبینی از نرم افزارEviews استفاده میگردد که از نرمافزارهای کارا در اقتصادسنجی است.
3-2 روش پژوهش
پژوهشها را بر اساس معیار و مبناهای مختلفی دستهبندی میکنند که یکی از طبقهبندیها بر مبنای دو معیار هدف و روش اجرا است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است. هدف پژوهشهای کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر پژوهشهای کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشوند (سرمدی و دیگران، 1383: 52). درعین حال این پژوهش از نظر روش اجرا از نوع علّی است.
3-3 ابزارهای گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر ارزش واردات برنج بهصورت FOB از سال 1360 تا سال 1391 به هزارریال در قیمت پایه سال 1384 از سالنامههای آمار بازرگانی خارجی ایران گردآوری شده است.
3-4 روش تحلیل دادهها
برای تحلیل دادهها ابتدا دادههای گردآوری شده از سالنامههای آمار بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی میشود. سپس با آزمون دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته پایایی آنها بررسی میشود. پس از پایا کردن سریهای زمانی برای تحلیل دادهها جهت انجام پیشبینی با روشهای رگرسیونی و غیررگرسیونی با استفاده از نرم افزارEviews6 انجام میشود.
3-5 انواع روشهای پیشبینی
روشهای پیشبینی در قالب روشهای کمی و روشهای کیفی قرار دارند. روشهای پیشبینی کیفی در بردارنده تخمین ذهنی از طریق عقاید متخصصیناند، در حالیکه در روشهای پیشبینی کمی، منطق پیشبینی به روشنی بیان میشود بدین معنی که در این روشها، دادههای مربوط به گذشته با هدف پیشبینی ارزش آتی متغیر مورد نظر، با استفاده از روشهای آماری و ریاضی تحلیل میشوند. در حالت کلی میتوان روشهای کمی را به دو گروه رگرسیونی و غیررگرسیونی تقسیم کرد. روشهای غیررگرسیونی شامل روش میانگین ساده، میانگین متحرک و انواع روشهای هموارسازی نمایی است. روشهای رگرسیونی نیز به دو گروه علی و تک متغیره تقسیمبندی میشوند. از جمله روشهای علی میتوان به مدل آرچ(ARCH) و گارچ (GARCH) اشاره کرد. روشهای رگرسیونی تک متغیره نیز شامل هارمونیک و فرآیند ARMA و ARIMA هستند، مدلهای پیشبینی تکمتغیره (سریزمانی) به دلیل وجود اطلاعات تاریخی در بسیاری از زمینهها قابل استفاده هستند (شکل3-1).
شکل (3-1) انواع روشهای پیشبینی
در پژوهش حاضر به دلیل توانایی بالای روشهای کمی در پیشبینی ارزش واردات محصول مورد بررسی، این روشها شامل روشهای رگرسیونی (ARMA و ARIMA) و غیر رگرسیونی (هالت وینترز) برای پیشبینی ارزش واردات برنج برای 5 سال آینده بکار میروند. و نهایتا با استفاده از بهترین روش، پیشبینی صورت میپذیرید. قبل از انجام آزمایش باید دید آیا متغیر مورد نظر پیشبینی پذیر است یا خیر. یک متغیر زمانی پیشبینی پذیر است که دارای توزیع غیرتصادفی باشد. یرای این منظور از آزمون تصادفی بودن دادها استفاده میشود. برای آزمون تصادفی بودن دادهها روشهای زیادی وجود دارد که اکثر آنها ناپارامتریک هستند. در این پژوهش از روش والد-ولفویتز که یک روش ناپارامتریک است استفاده شده است.
3-6 روشهای کمی پیشبینی
دسته بندی : علمی