برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

Ct (t) = γ ( yt – a (t+ 1)) – γ ct (t- s) (2-33)
که در آن 1>α، β و γ>0 و فا کتورهای تعدیلکننده هستند و s فراوانی فصلی است که در محل دوره فصلی قرارمیگیرد.
پیشبینیها بهوسیله رابطه (2-34) محاسبه میشوند.
(2-34) Ŷt + k = a (t) + b(t) k + ct + k – s

که فاکتورهای فصلی از آخرین s تخمین زده شده بهکار گرفته شدند.
2-12 ارزیابی عملکرد روشهای مختلف پیشبینی و انتخاب بهترین مدل پیشبینی
مطالعات مختلفی در زمینه ارزیابی عملکرد روشهای پیشبینی انجام شده است. هدف از انجام این پژوهشها تعیین بهترین روش یا معیار ارزیابی عملکرد این روشها بوده است. بر این اساس، معیارهای متنوعی برای بررسی دقت روشهای مختلف پیشبینی وجود دارد که رایجترین آنها معیار ریشه میانگین مجذور خطاهای پیشبینی(RMSE) است. در این پژوهش نیزاز معیار RMSE جهت ارزیابی عمکرد استفاده میشود که ارزیابی عملکرد بر اساس کمترین مقدار معیار یا کمترین خطای پیشبینی است.
RMSE مجذور میانگین مربع خطاهای پیشبینی است که بهصورت رابطه (2-41) محاسبه میشود.
(2-35)

که در آن:
: مقدار واقعی در زمان t
: مقدار پیش‌بینی شده در زمان t
N : تعداد کل مشاهدات
از آنجایی که ، خطای پیشبینی ()است. رابطه (2-41) را میتوان به صورت رابطه (2-42) بیان کرد.
(2-36)
2-13 آزمون والد-ولفویتز
روش والد-ولفویتز بر اساس علامتهای حاصل از اختلاف بین اعداد موجود در یک سری با میانه آن سری است. اگر یک سری nتایی بوده و میانه آن باشد، سری علامت های جملات اخلال () مورد توجه خواهد بود. یک دوره بر این اساس مشاهداتی از جملات اخلال را در بر میگیرد که دارای علامت مشابه هستند. تعداد دوره موجود در یک سری کاملاً تصادفی بهصورت رابطه (2-43) محاسبه میشود (دی، 1965).
(2-37)
که درآن p تعداد مثبت ها، تعداد منفیها، n تعداد نمونه و E(D) تعداد دوره موجود در یک سری کاملاً تصادفی است. واریانس تعداد دورهها در یک سری کاملاً تصادفی بهصورت رابطه (2-44) محاسبه میشود.
(38-2)
در رابطه (2-38) واریانس تعداد دورهها در یک سری کاملاً تصادفی است. تابع آزمون بهصورت نرمال با میانگین E(D) و واریانس است. این تابع بهصورت رابطه (2-39) است.
t = (39-2)
که درآن D تعداد دوره در سری مورد مطالعه است. t محاسباتی از t جدول کوچکتر باشد فرض H0 مبنی بر تصادفی بون سری پذیرفته میشود.

دسته بندی : علمی