برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

آیا میزان واردات برنج در آینده افزایش می یابد؟
3- آیا با توجه به حداقل خطای پیش بینی (RMS) روشهای سری زمانی تک متغیره ARMAو ARIMA برای پیش بینی مقادیر آینده برنج مناسبتر است؟
1-6 فرضیههای پژوهش
1) روش رگرسیونی پیش بینی واردات در مقایسه با روش غیر رگرسیونی از دقت بیشتری برخوردارند.
2) با توجه به روند روبه رشد تقاضا، میزان واردات برنج در آینده افزایش می یابد.
3- با توجه به حداقل خطای پیش بینی روشهای سری زمانی تک متغیره ARMA و ARIMA برای پیش بینی مقادیر آینده محصول مورد مطالعه مناسبتر است.
1-7 کاربردهای متصور از تحقیق
از آنجا که پیشگویی وقایع آینده در فرایند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند، لذا پیش بینی برای بسیاری از سازمانها و نهادها حائز اهمیت است. به علاوه پیش بینی متغیرها ی اقتصادی نقش موثری در سیاستهای دولت دارد، چرا که دولت سیاستهای خود را نه فقط بر اساس وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی کوتاه و بلند مدت از متغیر های کلیدی اقتصادی تدوین می کند و به مورد اجرا میگذارد. لذا دقت پیش بینی این متغیرها، صرفنظر از درستی و تناسب سیاستها با وضع موجود، از جمله رموز موفقیت این سیاستها به شمار می آیند (طرازکار ,1384: 98 (.
پیشبینی میزان واردات برنج نیز میتواند در سیاستگذاری و برنامه ریزی ارز تخصیصی برای واردات این منبع غذایی برای سالهای آینده مورد استفاده ارگانهای مختلف مانند گمرک، وزارت بازرگانی و … قرار گیرد. همچنین بهرهوران کاربردی نتایج پیش بینی واردات در مطالعه حاضر در برنامه ریزی و تعمیم سازی می تواند مورد استفاده گمرک ایران، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
1-8 قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش حاضر میزان واردات برنج از گمرکهای ایران بر اساس Fob طی سالهای 1360 تا 1391 است.
1-9 قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی شامل دادههای میزان واردات برنج از گمرک ایران بر اساس Fob از سال 1360 تا سال 1391 است.
1-10 قلمرو موضوعی پژوهش
در پژوهش حاضر ارزش واردات برنج بهصورت FOB به صدهزارریال در قیمت پایه سال 1384 از سالنامههای آمار بازرگانی خارجی ایران گردآوری شده است. و با روشهای رگرسیونی و غیر رگرسیونی پیشبینی میکند.
1-11 شرح واژهها و اصطلاحات بهکار رفته در پژوهش
پیشبینی: پیشگویی شرایط و حوادث آینده پیشبینی نامیده میشود و چگونگی انجام این عمل پیشبینی کردن نامیده میشود.
آریما (ARIMA): الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک که یکی از روشهای پیش بینی کمی رگرسیونی است.
هالت وینترز غیر فصلی: یکی از روشهای پیش بینی کمی غیر رگرسیونی که برای پیشبینی بوسلیه سری زمانی بکار میرود و در آن تغییرات فصلی جهت پیشبینی خنثی میشود.
برنج: برنج گیاهی است یکساله است و در مناطق گرم و مرطوب و پرآب می‌روید. ساقه آن راست و برگهای آن بزرگ و نوک تیز است. هر سنبلک برنج دارای دنباله کوتاه و یک گل دارد. میوه آن به شکل خوشه‌ای متشکل از سنبلکها در انتهای ساقه قرار دارد و یک دانه برنج در آن است شلتوک می‌نامند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع مطالعه موردی، پایان نامه

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
مدل، یک قالب و چارچوب کلی و ساده شده برای بیان مطالب و مسایل معین و عمل بر روی آن‌ها است. بهعبارت دیگر مدل، نمایش ساده شده یک وضع و امکانات تحول آن و روابط اختیار شده برای این توصیف است. مدل، کاربردهای مختلفی در علوم در راستای سیستماتیک کردن بررسی‌ها دارد و از آن جمله در علم اقتصاد نیز الگوهای اقتصادی، بهترین ابزار برای تحلیل و پیش‌بینی تحولات اقتصادی و تأثیرگذاری بر روی آن‌ها از طریق بهکارگیری سیاست‌های اقتصادی بهشمار می‌روند. بر این اساس، یک مدل اقتصادی، قالب و چارچوبی است برای تحلیل بنیان‌ها و توجیه پدیده‌های اقتصادی جاری و نیز برای عمل بر روی آن‌ها در زمان آینده و بهصورت سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی بهکار می‌آید.

دسته بندی : علمی