برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

7- سیستمها به واسطه شرایط محیطی محدود می‌شوند. زیرا هر سیستم در مجموعه شرایط محیطی و بیرونی قرار گرفته و عواملی چون محیط جغرافیایی، نظامهای اجتماعی خارجی، سیستم ارزشها و فرهنگ محدود کننده، بر کار سیستم اثر می‌گذارند.
8- دو ویژگی سیستمها، اختصاص و ترکیب، دستیابی به تعادل درونی سیستم را ممکن می‌سازند. زیرا سیستمها با وجود اینکه هویت مستقل داشته و امور خاصی تعیین کننده هویت آنهاست، ولی در اثر ارتباط با دیگر بخشهای جامعه و شرایط بیرون از جامعه، تمایل به ترکیب پیدا می‌کند. از این روست که این دو عنصر، زمینه‌ساز تعاون در سیستم می‌شوند.
9- سیستمها به طرف استقلال و خودکفایی حرکت می‌کنند. از اینرو به لحاظ وابستگی و ارتباط بین اجزاء کنترل تنوعات محیطی و کنترل تمایلات، تغییر سیستم از درون امکان‌پذیر است.
10- سیستمها می‌توانند بخش مسلمی از نیازهای کنشگران را پاسخ داده و کنترل کمتری بر رفتار کنشگران اعمال کنند. در این صورت کنشگران در درون سیستم آزادی عمل داشته و در عین حال که امکان اجتماعی شدن برای افراد وارد شده به سیستم فراهم می‌گردد، کنشگران در یک جریان کلی و عام به ساخت سازی جامعه کمک کرده و جریان نهادی شدن امکان‌پذیر می‌گردد. (سخاوت، 1391: 25)
نظریه ساختگرایی پارسنز
پارسنز در این مدل به ترکیب سنتهای ابزاری و ایده آلیستی، اختیارگرایی صرف با نظریه‌ جبری، عمل فردی مبتنی بر آزادی و تفکر سیستمی، ارتباط عقل و آزادی و کنترل اجتماعی پرداخته است. نظریه اختیاری عمل در جهت ایجاد ارتباط بین چندین مقوله است، که عبارتند از؛
1- ارتباط بین هنجارها و ارزشها
2- کارگزاران انسانی
3- شرایط اجباری
4- فشار برای کارایی از طریق نرمها
مدل طرح شده پارسنز تحت عنوان کنش یکپارچه (Unit act) نامیده شده است. یکپارچه عبارت است از کنش فرد در یک موقعیت فرضی، که بیان کننده مدلی است که متشکل از تلاشها، هدفها، شرایط، ابزار و نرم‌ها است. براساس این مدل، هر فرد دارای استعداد کافی کارگزاری و کنشگری است. زیرا فرد در جهت بروز کنش می‌باشد. کنشگران هدفدار و دارای عمل بوده و آزادی کنشگر در اثر شرایط، عینیت یافته و خودبخودی نیست.
شرایط محیطی از کنترل کنشگران خارج است. شرایط محیطی مسلط بر فرد بوده و در نهایت ابزار و زمینه‌ساز عمل می‌باشند. بعضی از موقعیتها، به عنوان شرایط و زمینه عمل هستند. در این جهتگیری، مجموعه‌ای از نرم‌ها به عنوان استانداردهای قضاوت و ارزیابی عمل وجود دارند. در این صورت تلاشهای کنشگر به واسطه دنبال کردن هنجارها به اهداف می‌رسد.
از نظر پارسنز کنش یکپارچه، دارای بخشهای ذهنی و عینی است. اهداف، تلاشها، و نرمها بخشهای ذهنی و شرایط و ابزار به عنوان بخشهای مادی و عینی ارجاع می‌شوند. مدل فوق- Unit act- بیان کننده همگرایی بین سنتهای فکری، از قبیل ترکیب سنتهای ایده‌آلیستی با نرمها، در صورت جمعی بودن، تلاشها و ابزار بازگوکننده فردیت، و شرایط محیطی و ابزار حاکی از سنتهای مادی است.
سوابق پژوهش:
بررسی علل قاچاق فرآورده‌های نفتی در استان کردستان سال 1385
نام پژوهشی است در زمینه قاچاق مواد سوختی که به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ستواندوم خدارضا عباسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه به ثبت رسیده است. خلاصه پژوهش به شرح ذیل می‌باشد:
نتایج ویافته‌های طرح: محور ومسئله اساسی این است که چه عللی برقاچاق فرآورده‌های نفتی تاثیر گذاراست. که چهار عامل شناسایی شد که شامل علل جغرافیایی. علل اقتصادی. علل سیاسی_امنیتی وعلل اجتماعی _فرهنگی. هدف تعیین اثر هر کدام از این چهار عامل بر قاچاق فرآورده‌های نفتی ونیز تعیین میزان اثر گذاری هر کدام از این علل در مدل نهایی پژوهش.
روش این تحقیق : با عطف به اهداف مورد نظر پژوهش از سری مطالعات توصیفی_تبیینی می‌باشد وبه لحاظ روشی از دو روش تحقیق پیمایشی و کتابخانه‌ای یا اسنادی استفاده شده است. با توجه به اینکه دو جامعه آماری متمایز داریم بنابراین دو نمونه آماری نیز داشته است. کل تعداد مسئولین در سه سازمان مرتبط یعنی سازمان تعزیرات حکومتی استان کردستان وشرکت پخش فرآورده‌های نفتی وقاچاق کالا برابر با 420نفروکل پرونده‌ها یا کشفیات برابر 512فقره پرونده بوده است. حجم جامعه نمونه آماری برای مسئولین 90نفر وبرای پرونده‌ها برابر با 50فقره بوده است. تایج: بیشترین متغیرهای اثر گذار بر قاچاق فراورده‌های نفتی شامل دو متغیر نحوه عملکرد نیروهای انتظامی وشیوه برخورد نیروهای انتظامی می‌باشند. بطور کلی با استفاده از تحلیل مسیر علل اقتصادی مهمترین علل شناخته شده است.
بررسی جرایم ومجازاتهای قاچاق کالاو ارز وشیوه‌ی رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران در سال 1380
نام پژوهشی است از عبدالمجید اجتهادی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد به انجام رسیده است که به نتایج زیر دست یافته است:
پدیده قاچاق از دیر باز تاکنون یک حرفه‌ی کاذب وپردرآمد ودر عین حال آسان وکم هزینه برای عده‌ای سوداگر بوده. بالاخص در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی وبنگاه‌های چند ملیتی اقتصادی قاچاق کالا را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ واقتصاد جهانی به شیوه‌ی غربی علیه کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه به کار گرفته اند.
قاچاق کالا وارز پدیده‌ای است ماهیتا اقتصادی که از دیر زمان وجود داشته ودولتها همواره به غلط با دید بزه به آن نگریسته وبیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود باشند به فکر مبارزه با آن به عنوان یک جرم هماننددیگر جرایم بوده ودر واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداخته اند غافل از آنکه نمی توان با دید جرم انگاری در مبارزه با آنبه نتیجه مطلوب رسید. قاچاق کالا با توجه به شرایط خاصی که قوانین ومقررات برای ورود وخروج کالا مقرر داشته اند به انواعی از قبیل قاچاق کالای موضوع درآمد دولت قاچاق کالای ممنوع الورود قاچاق کالای ممنوع الصدور وقاچاق کالای انحصاری تقسیم شده اند. ارز اگرچه یک نوع است لیکن مورد تخلف نسبت به آن مختلف است. سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق ارز وکالا دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.