برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در این تحقیق برای بررسی مسئله خرابی پیش‌رونده از روش دینامیکی غیرخطی استفاده شده است. به همین جهت توضیحات بیشتری در زمینه رویه بارگذاری تحلیل دینامیکی غیرخطی و همچنین شبیه‌سازی پدیده حذف عضو در فصل چهارم ارائه شده است.
3-4-6- معیار پذیرش برای خرابی پیش‌رونده
بعد از انجام یکی از رویه‌های تحلیلی اشاره‌شده در بخش (3-4-(5، باید با استفاده از معیار معرفی‌شده در آیین‌نامه، پتانسیل سازه‌ی مورد نظر برابر خرابی پیش‌رونده ارزیابی گردد. در آیین‌نامه‌ به این معیار، معیار پذیرش گفته می‌شود.
به طور کلی در تحلیل‌های غیرخطی، یک سازه توانایی مقاومت در برابر خرابی پیش‌رونده را دارد اگر رابطه زیر برای تمامی اعضای آن صدق کند:

در رابطه فوق ظرفیت تغییر مکان برای اعضا، برابر با تغییر شکل‌های مجاز تعیین‌شده برای آن‌ها در آیین‌نامه UFC می‌باشد. ظرفیت نیرو برای اعضا از ضرب مقاومت حد پایین آن‌ها در ضریب کاهش مقاومت بدست می‌آید. لازم به ذکر است ضریب کاهش مقاومت از آیین‌نامه ACI3181 برای سازه‌های بتنی و از آیین‌نامه AISC2 برای سازه‌های فولادی و یا سایر آیین‌نامه‌های مشابه بدست می‌آید.
بر اساس آیین‌نامه UFC سطح عملکرد مفاصل پلاستیک در تیرها نباید از آستانه فروریزش و در ستون‌ها از ایمنی جانی تجاوز کند]11[.

1 American Institute of Steel Construction
2 American Concrete Institute
فصل چهارم: نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی
4-1- روند بارگذاری در تحلیل دینامیکی غیرخطی
در تحلیل دینامیکی غیرخطی در هر حالت حذف عضو به این صورت عمل می‌شود که در اولین گام ترکیب بار ثقلی و جانبی مربوط به تحلیل دینامیکی غیرخطی به صورت استاتیکی به سازه آسیب‌ندیده وارد می‌گردد و نیروهای انتهایی عضوی که قرار است حذف گردد، مشخص می‌شود. در گام بعدی ترکیب بار ثقلی و جانبی و همچنین نیروهای عضو حذف‌شده که در گام قبل خوانده شده است به صورت استاتیکی روی سازه آسیب‌دیده گذاشته می‌شوند. البته لازم به ذکر است که نیروهای عضو حذف‌شده، در جهت عکس به سازه اعمال می‌گردد. پس از چند ثانیه که سازه به حالت تعادل استاتیکی رسید، نیروهای شبیه‌ساز وجود عضو که روی سازه قرار داشتند به صورت ناگهانی حذف گردیده تا تأثیر دینامیکی ایجادشده با برداشتن ناگهانی عضو، شبیه‌سازی گردد]13[.
نحوه اعمال بارهای ثقلی و جانبی و همچنین مدل اعمال و حذف بار عضو با استفاده از تعریف یک تاریخچه بارگذاری مطابق شکل‌های (4-1) و (4-2) به نرم‌افزار معرفی می‌گردند]13[.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد سازمان بهداشت جهانی و ارزیابی فعالیت ها

شکل (4-1): نحوه اعمال بارهای ثقلی و جانبی در تحلیل دینامیکی غیرخطی ]13[

شکل(4-2): نحوه اعمال و حذف بار عضو در تحلیل دینامیکی غیرخطی ]13[
همان طور که در شکل‌های (4-1) و (4-2) مشاهده می‌شود بارهای ثقلی و جانبی و نیروی عضو به طور همزمان و به صورت تدریجی در مدت زمان پنج ثانیه به سازه اثر داده می‌شوند. در ثانیه پنجم کل بارهای ثقلی سازه به آن واردشده‌اند و نیروی شبیه‌ساز عضو نیز به مقدار نهایی خود رسیده است. در این لحظه سازه همانند یک سازه آسیب‌ندیده عمل می‌کند. حال پس از دو ثانیه نیروی عضو به یک‌باره و برای شبیه‌سازی خرابی ناگهانی عضو حذف می‌شود. درحالی‌که بارهای ثقلی همچنان روی سازه قرار دارند.
4-2- حالت‌های حذف عضو

دسته بندی : علمی