برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

برای بدست اوردن نتایج مورد نظر آزمایش در پارامترهای زیر انجام شده و مورد بررسی انجام گرفت:
زمان اقامت
دما
غلظت اسید
3-3 طراحی روش آزمایش:
برای بررسی تاثیر چهار متغیر دما، غلظت اسید و زمان بر روی میزان قند استحصال شده از هیدرولیز اسید غلیظ پوست سبز گردو، برای هر متغیر سه سطح در نظر گرفته شد و طراحی آزمایشات بر پایه روشهای فاکتوریلی انجام گرفت. هر آزمایشی چهار بار تکرار شد و میانگین نزدیکترین نتایج محاسبه شد.
روش انجام ازمایش:
ماده آماده شده(پوست سبز گردو خرد شده ) را به وزن 5 گرم در داخل بشر به نسبت 0، 1 و 2 و3 درصد وزنی اسید سولفوریک در شیشه های آزمایشگاهی درب دار (شیشه های پیرکس) در 116، 124 ، 132 ، 140 درجه سانتیگراد بمدت 20، 30، 40 ، 50 دقیقه با همزدن توسط میکسر آزمایشگاهی در حمام آب گرم تیمار شد. محلول در دستگاه اتوکلاو قرار داده و به ترتیب تمام موارد طبق نمودارهای مورد نظر در دماهای مختلف و زمان های مختلف با غلظت های مختلف بررسی شده و سپس محلول توسط کاغذ صافی و قیف بوخنر با استفاده از پمپ خلاء صاف شده و جامد مانده بر روی صافی با آب مقطر شستشو داده شد تا زمانی که حجم محلول نهایی به 1000 میلی لیتر رسید. 200 سی سی از محلول برای آنالیز استفاده شد. ترکیب محلول صاف شده با استفاده از کروماتور گرافی مایع HPLC)) تعیین شد. دستگاه کروماتورگرافی بکار گرفته شده مدل جاسکو بود که در آن گلوکز، زایلوز، وسیله ستون Aminex HPX-87P Bio-Rad آنالیز شده و بوسیله تشخیص دهنده ضریب شکست در دمای 40 درجه سانتیگراد معین شدند و اسید استیک و فورفورال بوسیله برج Bio-Rad ،Aminex HPX-87H آنالیز و بوسیله تشخیص دهنده ماوراء بنفش در طول موج 210 نانومتر شناسایی گردیدند. برای جلوگیری از خطا ی ازمایش می توان ph محلول را از حالت اسیدی به حالت خنثی دراورده تا خطای ازمایش قابل اقماض باشد. این نتیجه در طی ازمایشی مجدد از نمونه ها بدست امد که در دمای محیط بر اثر گذشت زمان همان محلول را آزمون کرده که دیده شد میزان قند بطور پشمگیری کاهش و میزان اسید استیک بطور قابل محسوسی افزایش یافته است.
نتایج حاصله از آزمون های این پروژه با دقت فروان بدست امده، به اینصورت که محلول بعد از تولید بلافاصله فریز شده تا زمان ازمون به دمای محیط رسیده وتست روی ان انجام شده پس واکنشی برگشت پذیر روی ان اثر نگذاشته است.
3-1 جدول نتایج بدست امده حاصل از انالیز بوسیله دستگاه hplc به قرار ریر است:
Sample No
Sample name
Final Concentration (ng/g)
GLU
FER
XYL
HOAC
Total
sample-1
TR 920810/01 RCA
5.04
1.01
دسته بندی : علمی