برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در نقطه C عضو دچار افت مقاومت می‌شود. تغییر شکلی که عضو تحمل می‌کند تا به نقطه C برسد با مقدار a مشخص می‌شود. از نقطه C تا نقطه D عضو دچار کاهش مقاومت خواهد شد. مقدار مقاومت باقیمانده در عضو بستگی به مقدار c دارد. از نقطه D تا نقطه E عضو هنوز مقاومت کمی از خود نشان می‌دهد. مقدار تغییر شکل عضو از نقطه تسلیم B تا نقطه E با مقدار b مشخص می‌شود.

شکل (3-1): نمودار نیرو – تغییر شکل تعمیم‌یافته برای اعضا و اجزای فولادی[32]
در شکل (3-2) جایگاه سطوح عملکرد برای مفصل اعضا مشخص می‌باشد.

شکل (3-2): سطوح عملکرد در مفصل پلاستیک [33]
در رابطه لنگر-دوران مفصل پلاستیک خمشی از نقطه A تا نقطه B لنگر داخلی مقطع به لنگر پلاستیک می‌رسد و در واقع تا نقطه B رابطه لنگر دوران خطی است. در نقطه B متناظر با تشکیل مفصل پلاستیک و آغاز دوران پلاستیک در مقطع است.
بسته به میزان دوران پلاستیک، عملکرد عضو در یکی از ترازهای IO(استفاده بی‌وقفه)، LS(ایمنی جانی)، CP(جلوگیری از فروریزش) قرار می‌گیرد. در نقطه C مقطع به حداکثر مقاومت خمشی خود می‌رسد و بعد از آن ضمن افت مقاومت تغییر شکل‌های پلاستیک تا حداکثر مقدار خود در E توسعه می‌یابد و در این نقطه شکست خمشی در مقطع رخ‌ می‌دهد. [32]


3-3 -مدل‌سازی سازه
3-3-1- هندسه سازه
در این تحقیق به منظور بررسی گسیختگی پیش‌رونده ساختمان 9 طبقه مهاربندی شده واگرا طراحی گردید.
ساختمان مذکور ساختمانی با پلان مربعی 625 مترمربع با 5 دهانه در هر ضلع می‌باشد. ارتفاع طبقات یکسان و برابر 3 متر و فاصله محور به محور ستون‌ها نیز 5 متر لحاظ گردیده است. سازه در منطقه با لرزه‌خیزی شدید و نوع خاک III و کاربری سازه مسکونی در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه نمای یکی از قاب‌های مورد مطالعه با مشخصات ذکرشده در بالا را در شکل (3-3) مشاهده می‌کنید.
این ساختمان 9 طبقه در شش مدل متفاوت از نظر جا نمایی دهانه‌های مهار بندی شده و همچنین تغییر جا نمایی مهار بند در ارتفاع قاب، برای بررسی اثر این تغییرات در خرابی پیش‌رونده طراحی شده است. در شکل (3-4) تمامی شش مدل طراحی‌شده نشان داده شده است. این مدل‌ها از نظر تعداد و فاصله بین دهانه‌ها و ارتفاع طبقات و همچنین تعداد مهار بند استفاده ‌شده در قاب مشابه هستند و همان طوری که در شکل(3-4) مشاهده می‌شود از نظر جا نمایی مهار بندها باهم متفاوت می‌باشند.
شکل : (3-3) نمای قاب ساختمان 9 طبقه مورد مطالعه (مدل b)
مدل b مدل a

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره مقایسه و محاسبه

مدل d مدل c

مدل f مدل e
شکل )3-4): قاب‌های مهار بندی ایجادشده در نرم‌افزار SAP2000 جهت تحلیل دینامیکی

دسته بندی : علمی