برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
: خطای پیشبینی (اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار پیشبینی شده) است.
رابطه (2-16) را بهصورت (2-17) نیز نشان میدهند.
(2-17) Pt+1 = P+α (At –Pt)
که درآن:
: مقدار واقعی در زمان t
: مقدار پیش‌بینی شده در زمان t
: خطای پیشبینی
روش تعدیل نمایی دوبل یا دوگانه همانند روش تعدیل نمایی یگانه است با این تفاوت که روند هم به آن اضافه شده است و از آنجا که در این روش روند زمانی مورد استفاده قرار گرفته است تصور میشود که دقت پیشبینی بهبود یابد از اینرو در این پژوهش علاوه بر روش تعدیل نمایی یگانه از این روش نیز استفاده میشود. (نیرومند و دیگران، 1389: 142)
روش هموارسازی نمایی دوبل از طریق سه رابطه (2-18)، (2-19) و (2-20) تعریف میشود:
F(t) = (At) + (1-)F(t-1) (2-18)
F'(t) = (Ft) + (1-) F’ (t-1) (19-2)
f (t+h) = F ‘(t) (2-20)
در معادات فوق F(t) پیشبینی با استفاده از روش تعدیل نمایی یگانه و F'(t) پیشبینی با استفاده از روش تعدیل نمایی دوگانه است.
روشهای هموارسازی نمایی هالت وینتزر غیرفصلی (با دو پارامتر)
در این پژوهش از روش هموارسازی نمایی هالت- وینترز استفاده شده است که تفاوت آن با روش تعدیل نمایی یگانه یا دوگانه این است که روش ساده یا دوبل دارای یک پارامتر ثابت در معادله است ولی در روش هالت از دو پارامتر در معادله استفاده شده است. این روش برای سریهای با روند زمانی خطی و سریهای غیرفصلی استفاده میشود. شکل کلی مدل هالت وینترز بهصورت رابطه (2-21) است.
Ŷt+k = a + bk (2-21)
که a و b جزء مولفههای دایمی هستند. این دو ضریب با معادلههای (2-22) و (2-23) تعریف میشوند.
A(t) = αyt + (1-α)(α(t-1) + b(t-1)) (2-22)
B(t) = β(a(t) – a(t-1)) +1 – βb(t-1) (2-23)
که در آن 1> α، β، γ>0 و فا کتورهای تعدیلکننده است.
پیشبینیها بهوسیله رابطه (2-24) محاسبه میشوند.
(2-24) Yt+k= a(t) + b(t) k
این پیشبینیها در روند خطی با عرض از مبدا (T)a و شیب (T)b بهکار میروند.
روش هالت-وینتزر ضربی )با سه پارامتر)
این روش برای سریهایی با روند زمانی خطی و تغییرات فصلی افزایشی (ضربی) بهکار برده میشود. ( نیرومند و دیگران، 1389: 148)
دسته بندی : علمی