برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

24-19
6
30
15
30
1
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن نحوه توزیع داده ها استفاده شد. همچنین از آزمون آماری پارامتریک شامل آزمون آنالیز تحلیل واریانس (ANOVA) به منظور بررسی تفاوت های بین گروهی هریک از شاخص ها در سطح 05/0 p≤ استفاده شد. به علاوه از آزمون تعقیبی Tukey نیز برای تعیین این موضوع که تغییرات به دست آمده از آزمونهای فوق در کدام گروه و یا شاخص معنادار است، استفاده شد. از طرف دیگر برای تعیین ارتباط بین متغیرهای وابسته پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. کلیه نمودارها نیز به وسیله نرم افزار Graphpad Prism رسم گردید و تجزیه و تحلیل دادهها هم با استفاده از نرم‌افزار نسخه 16Spss صورت گرفت.
3-8- ملاحظات اخلاقی
انتخاب حیوانات، آزمایش خون و روش کشتن آنان، همگی بر اساس کمیته مراقبت از حیوانات ایران و طبق قوانین اخلاقی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز انجام گردید. تمام حیوانات تحت نظر مرکز مراقبت از حیوانات دانشگاه شیراز قرار داشتند و برنامه‌ی بی‌هوش کردن حیوانات و خون گیری برای همه‌ی آن‌ها یکسان بود.
فصل چهارم
*****
4-1 مقدمه
هدف این فصل، تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده بر اساس اهداف و روش شناسی تحقیق میباشد. هنگامی که حجم قابل توجهی از اطلاعات کمی برای تفسیر دادهها گردآوری میشوند، ابتدا لازم است آنها به صورتی سازمانبندی و خلاصه شوند که به روشنی قابل فهم و انتقال باشند. لذا یافتههای حاصل از این تحقیقات در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در بخش توصیفی به بررسی وضعیت موجود متغیرهای تحقیق پرداخته و از مشخصههای آماری چون انحراف استاندارد، میانگین و مقادیر کمینه و بیشینه استفاده شده است. در بخش تحلیلی نیز به بررسی روابط میان متغیرهای تحقیق پرداخته و از روشهای آمار استنباطی همچون آزمونهای بیان تفاوت استفاده گردیده است.
4-2- یافتههای توصیفی
در جدول 4-1 مقادیر میانگین، انحراف استاندار، کمینه و بیشینه فاکتورهای وابسته ویسفاتین، فاکتور نکروزی تومور آلفا و اینترلوکین 6 نشان داده شده است
جدول 4- 1: یافتههای توصیفی ویسفاتین، فاکتور نکروزی تومور آلفا
و اینترلوکین 6 در سه گروه‌ پیش آزمون، کنترل و تمرین
متغیر
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
دسته بندی : علمی