برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
8(7%)
104(93%)
در رابطه کار با کامپیوتر،بیش از نیمی از کتابداران(51%) در هنگام کار با کامپیوتر در ناحیه شانه دچار ناراحتی بودند. کمترین شکایت نیز به نواحی ساق پا(17%) و مچ پا 8(7%) مربوط می شد (جدول6-4).
4.6 ارتباطمیزانشیوعاختلالاتاسکلتی عضلانی بااطلاعاتدموگرافی
فراوانی ناراحتی
فراوانی ناراحتی
نمودار شماره1- 4- میزان فراوانی ناراحتی ها در گروه های مورد مطالعه به تفکیک اندام ها بر حسب جنسیت
نتایج بررسی نشان داد در هر دو گروه بیشترین شکایت در ناحیه گردن ( زنان (95%) و مردان (5/85%)) بوده است و کمترین شکایت در طول یکسال مربوط به ناحیه باسن (زنان (5/12%) و مردان (8%)) بود. با این حال شکایت در میان زنان در تمام نه ناحیه بسیار بالاتر از مردان بود. بعد از گردن بیش از نیمی از زنان (بین 5/90 الی 5/87 %) در ناحیه کمر و شانه دارای ناراحتی بودندکهدر مورد مردان این آمار به 75 الی 73% رسیده بود (شکل1-4).
نمودار شماره2-4- میزان فراوانی ناراحتی ها در گروه های مورد مطالعه به تفکیک اندام ها بر حسب سن
نتایج بررسی نشان داد در هر سه گروه به ترتیب بیشترین شکایت درناحیه گردن (5/97، 84 و 95%) بوده است. با این حال درصد بیشتری از کتابداران با رده سنی بین 45-36 سال، از ناراحتی های اسکلتی – عضلانی شکایت کردند بطوریکهاز نه ناحیه مورد نظر بدن، شکایت در شش مورد آن (شامل گردن، کمر، فوقانی پشت، شانه، مچ دست و ساق پا) در این رده سنی قابل ملاحظه است.
نمودار شماره3-4 – میزان فراوانی ناراحتی ها در گروه های مورد مطالعه به تفکیک اندام ها بر حسب سابقه کار
نتایج نشان داد کارکنان با سابقه کار بیش از بیست سال در اکثریت موارد اعم از گردن(100%)، شانه(5/87%)، کمر (5/87%)، زانو (75%)و باسن(50%) (پنج مورد از نه مورد نواحی بدن) بیشترین میزان شکایت از ناراحتی های اسکلتی عضلانی داشته اند. در هر سه گروه بیشترین شکایت در سه ناحیه گردن، کمر و شانه بوده است که به ترتیب شامل گروه اول(93% ، 83% و 5/84%)، گروه دوم (86%، 5/85% و 64%) و در گروه سوم (100%، 5/87% و 5/87%) بوده است.
4.8 بررسی ابزارهای کاری کتابخانه
شکل شماره4-4- بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن در ارتباط با وضعیت قرارگیری صندلی
در بررسی های انجام گرفته بر روی صندلی مورد استفاده توسط کتابداران(تعداد 112صندلی) در کتابخانه ها عدم قابلیت تنظیم صندلی، عدم قابلیت تنظیم پشتی، نبود تکیه گاه کمری، عدم وجود 5پایه چرخان، پهنا و عمق نامناسب و عدم وجود دسته صندلی از مواردی است که برای ارزیابی صندلی بررسی شد. 38 مورد(34%) از صندلی ها قابلیت تنظیم نداشتند و از این 34% حدود نیمی (16%) از افراد دچار درد در ناحیه گردن و فوقانی پشت بودند. در بیش از سه چهارم (69%) قابلیت تنظیم پشتی صندلی وجود نداشت. از این 69% حدود 42% افراد در ناحیه گردن دچار ناراحتی بودند. نبود تکیه گاه کمری در 62% صندلی های مورد بررسی وجود نداشت که از این مقدار (34%) وجود عارضه کمر درد را احضار داشتند. در مرد عدم وجود پایه های چرخان برای صندلی در 10% موارد این امکان وجود نداشت که از این مقدار بیش از نیمی از کتابداران در 4 ناحیه گردن، شانه، پشت فوقانی و کمر دچار ناراحتی بودند. در بررسی انجام شده در مورد پهنا و عمق صندلی های مورد مطالعه در 10% موارد و در مورد عدم وجود دسته صندلی 85 موارد نامناسب گزارش شد که از این مقدار اکثریت کتابداران ابراز ناراحتی نداشتند.
نمودار شماره5-4- میزان بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن در رابطه با وضعیت میز کاری
طبق بررسی انجام شده در 112 میزکاری مورد استفاده توسط کتابداران 100% میزها قابلیت تنظیم نداشتند که از این مقدار مچ دست با82% بیشترین ناراحتی و ناحیه باسن با11% کمترین ناراحتی گزارش شد. در 24% موارد فضای کافی برای حرکت پاها وجود ندارد که طبیعتا وجود درد و ناراحتی کمتر گزارش شد و همینطور در مورد نبود فضای مناسب برای انجام کارهای کتابداری نیز می توان گفت در 25% موارد این امکان وجود ندارد که به همان نسبت هم وجود ناراحتی ها کاهش پیدا کرده و بیشترین ناراحتی مربوط به ناحیه گردن، کمر و پشت فوقانی(13%) می باشد
نمودار شماره6-4- بروز ناراحتی در نواحی مختلف بدن در ارتباط با کار با صفحه نمایش یا مانیتورو صفحه کلید
با توجه به نمودار فوق صفحه نمایش و صفحه کلید مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که نمودار نشان می دهد عدم چرخش صفحه نمایش در 14%موارد گزارش شد که تقریبا در بیش از سه چهارم موارد این امکان وجود داشت و در 9% موارد لغزش در صفحه نمایش مشاهده شد که از این مقدار بیشترین آشیب در ناحیه گردن با5/5% می باشد. لغزش صفحه کلید هم از مواردی است که مورد بررسی قرار گرفت 24% دچار لغزش بدند که از این تعداد ناحیه مچ دست با 215 بیشترین ناحیه آسیب دیده می باشد.
دسته بندی : علمی