برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

سرانجام قیمت به عنوان خروجی لپ تاپ هایی که حدود ۷۰۰ دلار می باشند به عنوان خروجی از سیستم خبره فازی به واحد دوم یعنی پایگاه داده برخط انتقال یافت. این پایگاه داده شامل یک جدولی با نام لپ تاپ است. ستون های این جدول ریزفاکتورهایی از ویژگی FAو قیمت می باشد که به عبارت دیگر هر رکورد از این جدول یک لپ تاپ و قیمتش را نشان می‌دهد. این پایگاه داده به دلیل تغییرات بسیار زیاد قیمت ها در بازار الکترونیک و لپ تاپ همواره در حال به روز رسانی است. با توجه به دامنه وسیع قیمت گذاری در صنعت لپ تاپ ، خبرگان امر بازه ی 5±دلار را به عنوان دامنه تغییرات قیمت برگزیدند تا در این واحد سه رکورداز پایگاه داده ی لپ تاپ ها انتخاب شود که شامل ۱) Dell inspiron I14Z۲) ASUS A53E۳) Sony VAIO EJ2 می باشد.لازم به ذکر است که قیمت واقعی این لپ تاپ ها در بازار تقریبا برابر با خروجی واحد اول در آن بازه زمانیمی باشد که این خود مبین کارکرد مطلوب این سیستم می باشد. قیمت لپ تاپها از سایت Amazon.comدر تاریخ ۲۱آگوست ۲۰۱3 گرفته شد. این لپ تاپها گزینه هایی هستند که به واحد سوم فرستاده شدند.
شکل 3-۴ : ارتباط بین ویژگی های SPP
فصل چهارم
محاسبات و یافته های تحقیق
4-1 واحد سوم
در واحد سوم، روش FTOPSISسه گزینه دریافتی را با توجه به چهار معیار مختلف رتبه بندی می کند. محصول مناسب تر مسلما رتبه بالاتری در لیست نهایی را به خود اختصاص خواهد داد. در مثال ما سه لپ تاپ با نام هایرتبه بندی شدند و متغیرهای زبانی برای ارزیابی گزینه ها و وزن معیارهای مختلف استفاده شدند. اعداد مثلثی فازی و وزن های متناسب با هر معیار توسط خبرگان اعلام شدند. این متغیرها در جدول 4-۱ نشان داده شده است.
همان طور که در فصل دوم مطرح شد ما در این بخش پنج مرحله موجود در روش FTOPSISرا قدم به قدم محاسبه کردیم و نتایج را در جداولی که در ادامه خواهید دید، ارائه کردیم. ماتریس میانگین تصمیم فازی برای سیستم های سازمانی براساس قضاوت خبرگان ایجاد و در جدول 4-۲ نشان داده شده است. پس از بنانهادن ماتریس میانگین تصمیم فازی قدم بعدی محاسبه‌‌ی ماتریس تصمیم وزن دارشده ی فازی می باشد که در جدول4-۳ نشان داده شده است. در ادامه راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفی فازی تعریف شدند. لازم به ذکر است که سه معیار اول یعنی FA, BS, ASSجز FPISو معیار چهارم یعنی قیمت جزFNISمی باشد. جدول 4-۴ نشان دهنده ی نتیجه ی این گام است.
جدول 4-۱ : وزن معیار ها و متغیر های زبانی
جدول 4-۲ : ماتریس تصمیم فازی و متغیر های زبانی
جدول 4-۳ : ماتریس تصمیم وزن دار نرمال شده فازی
جدول 4-۴ : راه حل ایده آل مثبت و منفی فازی
سپس فاصله اقلیدسی هر گزینه از و محاسبه گردید و هم چنین در گام آخر میزان نزدیکی هر گزینه به راه حل ایده آل محاسبه شد. سرانجام رتبه بندی نهایی در جدول 4-۵ نشان داده شده است. جزییات محاسباتی برای نمونه در زیر آمده است.
جدول 4-۵ : نتایج نهایی
در نهایت خروجی مرتب شده از بیشترین به کمترین توسط سیستم ما در شکل 4-1 آمده است.

مطلب مرتبط :   تعریف مفهومی عزت نفس و روانشناسی اجتماعی

شکل 4-1 : رتبه بندی نهایی گزینه ها
4-2طراحی مجددSPP با استفاده از روش FAHP
برایارزیابی و تحلیل رفتار و عملکرد معماری پیشنهادیمان اقدام به جایگذاری روش FAHP به عنوان ماژول دوم کردیم. در سال 2011 علوی و همکارانش]39[ طی مقاله ای که در ژورنال Australian Journal of Basic and Applied Sciencesبه چاپ رسید طی اقدامی مشابه به بررسی امکان کاشتگیاهان مختلف در مناطق معدنی توسطدو روش FAHP و FTOPSIS در مقایسه با یکدیگر کردند.
به منظور ایجاد شرایطی مشابه برای هر دو روش ما خروجی هایی که از پایگاه داده بدست آوردیم که شامل سه لپ تاپ با نام هایI14Z وA53EوEJ2 بود را به عنوان گزینه های مورد بررسی به متد FAHP وارد کردیم. این گزینه ها در جداول زیر به ترتیب با نام های
و و مشخص شده اند.

دسته بندی : علمی