برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
مقایسه طول دمبرگ در زمانهای مختلف نشان داد که در سطح5% ازشروع نمونه گیری تا هفته دوم طول دمبرگ بصورت معنی داری افزایش یافته است. بین هفته دوم و سوم طول دمبرگ اختلاف معنی داری نشان نداده است. از هفته سوم تا هفته ششم، طول دمبرگ مجددا افزایش معنی دار یافته و بین هفته ششم و هفتم اختلاف معنی داری مشاهده نشده است واز هفته هفتم تا هفته آخر نمونه گیری سرعت رشد با شیب ملایم و بدون اختلاف معنی داری ادامه یافته است.
درسطح 1% تمامی نتایج همانند مقایسه در سطح 5% است، با این تفاوت که بین هفته اول و هفته دوم تفاوت میانگین طول دمبرگ معنی دار نشده است.

زمان(هفته)
نمودار 1- روند تغییرات طول دمبرگ در سطوح زمانهای مورد بررسی.
جدول3- تاثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک بر طول دمبرگ

در هر دو سطح مورد آزمون چه 5% وچه 1% تمامی سطوح غلظت اسید جیبرلیک نسبت به شاهد، طول دمبرگ را بصورت معنی داری افزایش داده است. غلظت 300ppm نسبت به غلظت ppm1000 از لحاظ طول دمبرگ افزایش داشته اما با غلظت ppm500 دارای اختلاف معنی دار نبوده است ، از اینرو می توان غلظتppm 300 را بعنوان تیمار برتر در نظر گرفت.

نمودار2- تاثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک بر طول دمبرگ.
جدول4- اثرات متقابل زمان و اسید جیبرلیک بر طول دمبرگ.

همانگونه که از جدول مقایسه میانگین ها مشاهده می شود در آغاز نمونه گیری هیچگونه اختلاف معنی داری بین هیچیک از سطوح غلظت های اسید جیبرلیک وشاهد مشاهده نشده است، اما از روز اول تا آخرین روز نمونه گیری تیمار ppm300 اسید جیبرلیک نسبت به شاهد وغلظت ppm1000 از لحاظ طول دمبرگ دارای افزایش معنی دار بوده است . تفاوت طول دمبرگ در دو غلظت ppm300 وppm500 تا زمان ششم معنی دار نشده است، اما بدلیل افزایش معنی دار غلظت ppm300 نسبت به ppm500 در مراحل آخر رشد،تیمار اسید جیبرلیک ppm300 رامی توان به عنوان تیمار برتر معرفی نمود.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره تاریخچه تجارت الکترونیک و شرکت پست جمهوری اسلامی

زمان(هفته)
نمودار3- روند تغییرات طول دمبرگ در سطوح مختلف غلظت های اسید جیبرلیک.
4-2- طول برگ_
جدول5- تجزیه واریانس طول برگ

نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که تاثیر تیمار اسید جیبرلیک و اثرات سطوح زمان ونیز اثرات متقابل تیمار اسید جیبرلیک و زمان بر طول برگ در سطح 1% معنی دار شده است . آزمون f دلالت بر تاثیر شدید تر زمان نسبت به اسید جیبرلیک بر تغییرات طول برگ بوده است.
جدول6- مقایسه طول برگ در سطوح مختلف زمانهای مورد بررسی.

دسته بندی : علمی