برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل (3-15) مطالعهی تعداد دفعات استفاده از نانو ذرات پلیمری قالب یونی(شرایط: 20 میلیگرم نانو ذره، زمان جذب45 دقیقه و واجذب 16 دقیقه 2 میلیلیتر هیدروکلریک اسید 5/1 مولار، 8= pH )
3-3-8- ظرفیت جذب
ظرفیت جاذب به عنوان بیشترین مقداری از یون جذبشده بر حسب مقدار گرم از جاذب تعریف میشود[53]. ظرفیت جذب یک فاکتور مهم در جهت ارزیابی یک جاذب میباشد. به منظور تعیین ظرفیت جذب محلولهای 10میلیلیتری از محلول حاوی غلظتهای مختلف از یون نیکل در8pH= تهیه و در مجاورت 20 میلیگرم از جاذب مورد نظر قرار گرفت. سپس با استفاده از روش پیشنهادی ذکر شده مقدار یونهای نیکل موجود در محلول شوینده تعیین گردید. در یک مقدار ثابت از جاذب مقدار یون نیکل جذب شده بر حسب جرم به صورت خطی با افزایش غلظت اولیه یون نیکل افزایش مییابد سپس منحنی به یک سطح صاف میرسد، در غلظتهای بالای 80 میلیگرم بر لیتر این موضوع نشان دهنده اشباع سایتهای فعال پیوندی توسط یونهای نیکل میباشد. با افزایش غلظت اولیه نیکل نتایج حاصل در شکل (3-16) نشان داده که حداکثر ظرفیت جذب برای 20 میلیگرم جاذب پلیمر قالب یونی تهیه شده برای یون نیکل 80 میلیگرم بر لیتر است.
شکل (3-16) تعیین ظرفیت جاذب(شرایط: 20میلیگرم نانو ذره، زمان جذب45 دقیقه و واجذب 16 دقیقه 2 میلیلیتر هیدروکلریک اسید5/1 مولار، 8=pH )
3-3-9- ارقام شایستگی روش
در بررسی هر روش تجزیهای معیارهای شایستگی روش از اهمیت زیادی برخوردار میباشند. گستره خطی، حد تشخیص، حد اندازهگیری کمی، تکرارپذیری و گزینشپذیری از جمله معیارهای شایستگی یک روش میباشند. روشهای تجزیهای باید تکرار پذیر بوده، گستره خطی زیاد و حد تشخیص پایین داشته باشند و برای تجزیه نمونههای حقیقی قابل استفاده باشند که این خود مستلزم بالا بودن گزینشپذیری روش، نسبت به آنالیت موردنظر میباشد.
3-3-10- گستره خطی
به منظور رسم گستره خطی و تعیین محدوده روش حاظر محلولهای آبی با غلظتهای مختلف نیکل تهیه و مطابق روش پیشنهادی استخراج و پیشتغلیظ شدند و سپس جذب آنها توسط دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گردید. گستره خطی بر اساس جذب نیکل در محلول نهایی در مقابل غلظت نیکل در محلول اولیه ترسیم شد. شکل زیر نشان دهنده خطی بودن منحنی جذب در برابر غلظت در محدوده 003/0 تا 10 میلیگرم بر لیتر برای یون نیکل میباشد.
شکل (3-17) تعیین گستره خطی(شرایط: 20 میلیگرم نانو ذره، زمان جذب 45 دقیقه و واجذب 16 دقیقه 2 میلیلیتر هیدروکلریک اسید5/1 مولار، 8=pH )
بر اساس گزارش قبلی محدوده خطی از 10 تا 100 نانوگرم بر میلیلیتر و 6-10×0/1 تا 3-10×0/1 مولار برای کمپلکس نیکل-دیمتیلگلیاکسیم مشاهده شده است[58-57]. لذا برای قرارگیری غلظتهای مختلف یون نیکل در آزمایشات در صورت نیاز رقیق سازی محلولها انجام گرفت.
3-3-11- حد تشخیص روش
محاسبه حد تشخیص با اندازهگیری سیگنال شاهد انجام میشود. محلول شاهد محلولی است که در آن همه گونهها به جز آنالیت (نیکل) حضور داشته باشند. برای به دست آوردن سیگنال شاهد نیکل، محلولهایی در شرایط بهینه پارامترها ساخته شدند ولی این بار به جای نیکل آب مقطر اضافه گردید و شدت جذب تعیین شد.
به طور کلی حد تشخیص غلظتی از آنالیت است که پاسخ دستگاهی (y) به طور معنیدار، با پاسخ شاهد تفاوت داشته باشد. عموماً در شیمی تجزیه حد تشخیص غلظتی از ترکیب آزمایشی است که پاسخی برابر سیگنال شاهد، Yb به اضافه سه برابر انحراف استاندارد شاهد، (Sb)، به دست دهد.
(3-1) 3Sb + yb = yL.O.D
مقدار عرض از مبدا منحنی کالیبراسیون می تواند برآوردی از ybباشد. در نتیجه:
(3-2) + 3Sb a = yL.O.D
از سوی دیگر معادله منحنی کالیبراسیون را میتوان به صورت زیر نوشت:
(3-3) y = a + mc

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد بیماران مبتلا و علایم بالینی

با جایگذاری مقدار yL.O.D حد تشخیص بدست می آید.
(3-4) (3Sb /m) = CL.O.D

دسته بندی : علمی