برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

1000
0/101
منیزیم((II
Mg(NO3)2.6H2O
1000
0/98
آهن(III)
Fe(NO3)3.9H2O
1000
0/102
کروم(III)
Cr(NO3)3.9H2O
1000
0/98
پیشنهادی گزینش پذیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده گزینشپذیری زیاد جاذب نسبت به یون نیکل میباشد. در این تحقیق تاثیر یونهای موجود در بافت نمونههای آبی و برخی فلزات واسطه مورد بررسی قرار گرفته شد. یونهای معمولی حاضر در آب در شرایط آزمایش اعمال شده
مزاحمتی بر درصد ریکاوری یونهای نیکل ندارد. همچنین تعدادی از عناصر فلزی واسطه در حد ppm مزاحمتی بر درصد ریکاوری یونهای نیکل ندارد. مهم است خاطر نشان کنیم که در جاذبهای پلیمری قالب یون حفرات ایجاد شده بعد از حذف یونهای نیکل، در اندازه و کوردیناسیون هندسی مکمل هم میباشند. در پلیمرهای قالب یون گزینشپذیری تابع دو فاکتور میباشد، 1) جاذبه لیگاند نسبت به یون فلزی 2) اندازه و شکل حفرات ایجاد شده. بر اساس این نتایج تفاوت زیاد بین نیکل و یونهای رقیب برای اشغال حفرات به وضوح ثابت میکند تطابق منحصربهفرد بین اندازه یون نیکل و حفرات قالب یونی موجود در ساختار مورین نقش اساسی در پیوند گزینشپذیرش با پلیمر ایفا میکند. در محیط قلیایی رقیق و یک عامل اکسنده یونهای نیکل کمپلکسی محلول در آب با
دیمتیلگلیاکسیم تشکیل میدهد. که اساس اندازهگیری نیکل در روشهای اسپکتروفتومتری میباشد. در اندازهگیری مستقیم نیکل با DMG بدون هیچ پیشتغلیظ مقدماتی یا جاذب گزینشپذیر، یونهای فلزی دیگر مثلCu, Co Fe, Mn, Cr, Al… میتوانند با تشکیل بلورهای سنگین با DMGکمپلکس محلول در آب بدهند، و یا یک استخراج مقدماتی برای Ni(DMG)2 شرایط را برای یونهای نیکل فراهم میکند تا از یونهای دیگر جدا شود. به هر حال این تحقیق، جداسازی با گزینشپذیری بالا و پیشتغلیظ یونهای نیکل با نانو ذرات پلیمری تهیه شده، میتواند بهبودی در گزینشپذیری اندازهگیری نیکل بر اساس تشکیل کمپلکس Ni(DMG)2فراهم آورد. با در نظر گرفتن گزینشپذیری بالای نانو ذرات پلیمری قالب یونی تهیه شده این جاذبها میتوانند به عنوان جاذب گزینشپذیر برای جداسازی یونهای نیکل در حضور یونهای فلزی دیگر در نمونههای آبی با بافتهای متفاوت به کار برده شوند[57].
3-3-13- تکرارپذیری روش
تکرارپذیری یک روش تجزیهای، نشان دهنده میزان دقت در یک سری مشاهدات یا نتایج که در یک مرحله زمانی به دست آمده میباشد. پارامتری که برای تعیین تکرارپذیری به کار میرود، انحراف استاندارد نسبی میباشد. که به صورت زیر تعریف میشود.
. RSD= (Sx/) × 100
که S در آن انحراف استاندارد مربوط به n اندازهگیری متوالی و میانگین این اندازهگیریها میباشد. تکرارپذیری این روش با تهیه 8 محلول محتوی غلظت یکسانی از نیکل و استخراج و پیشتغلیظ مطابق روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده انحراف استاندارد نسبی برای اندازهگیری یون نیکل 34/2 ± حاصل شد.
دسته بندی : علمی