برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مدل گلدهی/ ABC
گل‌ها در نهاندانگان معمولاً شامل چهار چرخه می‌باشند. مطابق با مدل ابتدائی ABC در چرخه بیرونی تنها ژن‌های کارکردی A در سطح بالاتری از ژن‌های معمول برای برنامه‌ریزی نموی برگ بیان می‌شوند و در حضور ژن‌های A، (پریموردیومها) آغازه‌ها دستخوش تغییراتی در برنامه‌ریزی اصلی نمو برگ می‌شوند که باعث بوجودآمدن آنها به صورت کاسبرگ‌ها می‌شود، در چرخه دوم هم ژن‌های A و هم ژن‌های B در سطح بالاتری از ژن‌های استاندارد نمو برگ بیان می‌شوند در حضور آنها آغازها دستخوش تغییرات بیشتری شده که به صورت گلبرگ‌ها نمو می‌نمایند. در سومین چرخه ژنهای A بیان نمی‌شوند ولی ژن‌های کارکردی B فعال باقی می‌مانند و ژن‌های کارکردی C نیز در این زمان بیان می‌شوند در حضور ژن‌های کارکردی B و C آغازه‌ها با تظاهر بیشتری تغییر یافته و به صورت پرچم‌ها نمو می‌یابند. سرانجام در داخلی‌ترین چرخه بیان ژن‌های کارکردی B کاهش می‌یابد و تنها ژن کارکردی C بیان می‌شوند و در حضور ژن‌های کارکردی C به تنهائی آغازه‌ها تغییر یافته و به صورت برچه‌ها نمو می‌یابند. (گلوور،1390).13
فصل سوم
3- مواد و روشها:
3-1- نحوه کاشت و نگهداری گیاهان در محل:
تحقیق روی گیاه لوناریاآنوئه انجام شدکه دراین تحقیق بعنوان ماده آزمایشی بکاررفته این گیاه یک گونه تیپیک دوساله می باشد که برای گلدهی نیازقطعی به سرمادارد وبعدازکاشت بذرها وگذشت ازمرحله نونهالی که 7هفته بطول می کشید آغاز گردیده ،وزمانیکه به بلوغ رویشی رسیدوآمادگی دریافت سرماوتیمار جیبرلین را پیدا نمودیعنی تقریباچهاربرگه شد دراوائل خردادماه آنهارابلوک بندی نموده و درچهار بلوک وهر واحد سه گلدان پلاستیکی یدالهی قرار داده شدوتیمارهای اسید جیبرلیک 300،500،1000،پی پی ام وشاهد رابطور کاملا تصادفی در بلوک ها قرار داده و یک قطره ازهریک ازتیمارهای اسیدجیبرلیک هر هفته دوبار بر روی جوانه انتهائی گیاهان انتقال می یافت که اینکار به مدت ده هفته ادامه یافت.
برای هر تیمار سه گلدان درنظر گرفته شد و در هر گلدان یک بوته چهاربرگه لوناریابود. آنالیز واریانس طرح کرت‌های خرده شده در زمان و مقایسه میانگین‌ها به روش توکی طبق جداول پیوست صورت گرفت بتدریج طی زمان برگ چهارم که رشد پیدا می‌کرد برگهای 6 و 8 نیز ظاهر می‌شدند، نکته‌ای که جلب توجه می‌نماید اینکه زمانیکه سطح برگها از میزان معینی تجاوز می‌نمودند سایر برگها جوانه زده و ظاهر می‌شد مثلاً زمانیکه طول و عرض برگ‌های چهارم از 5/3 سانت تجاوز می‌نمود برگهای ششم نمودار می‌شدند و یا اینکه طول و یا عرض برگهای کوتیلدونی از 5/1 سانت که تجاوز می‌نمود برگهای دوم ظاهر می‌شوند.
3-2- تیمارهای اسیدجیرلیک:
محلول جیبرلیک اسید ppm300 و ppm500 و ppm1000، (میلی گرم در لیتر) اسید جیبرلیک را در 2 میلی لیتر اتانول 95٪ حل کرده و آن را با آب مقطر به حجم یک لیتر رسانده در سه ارلن با برچسب مشخص قرار داده شد. داخل هر یک از ارلن‌ها یک قطره ریکا اضافه شداین کار به علت بالابُردن کشش سطحی و نفوذ بیشتر اسیدجیبرلیک بداخل گیاه انجام شد، هر هفته دو بار محلول‌پاشی صورت می‌گرفت که با استفاده از قطره‌چکان انجام پذیرفت و یک قطره از آب مقطر و یا یکی از محلولهای 3GA بر رأس جوانه انتهائی گیاهان در حال رشد چهاربرگه قرار داده شد.برای هر تیمار از قطره چکانهای جداگانه استفاده می‌گردید و به مدت چهل روزتیمار ادامه یافت و تغییرات ظاهری را در گیاهان یادداشت‌ برداری نموده هر هفته یک تا دو مرتبه طول و عرض برگها، طول دمبرگها و سطح برگها و ارتفاع جوانه انتهائی از سطح خاک اندازه‌گیری گردید.
طبق جدول پیوست از زمان سبزشدن بذور تا مرحله چهاربرگی که در تاریخ سی‌ام خرداد ماه رخ داده تیمار اسیدجیرلیک انجام نگردیده (0T) ولی اندازه‌گیری‌ها انجام پذیرفت، پس از آن از تاریخ سوم تیرماه (1T) و به ترتیب 2Tو 3T و …9T بعنوان تیمار اول تا 9T تیمار نُهم هر کدام در سه سطح اسیدجیرلیک و آب مقطر مشاهدات انجام پذیرفت، اندازه‌گیری‌ها در جداول ثبت و تا یازدهم مردادماه ادامه یافت.
3-3-تیمار جوانه‌زنی بذور لوناریا
در دو تیمار 3GA و نور قرمز و سه سطح 3GA: PPM50 و PPM100 و PPM150 داخل پتری دیش روی کاغذ صافی مرطوب هر یک از پتری ها 20 بذر قرار گرفت و یک پتری نیز با آب مقطر تیمارگردید،بذور انتخاب شده همگی سالم یکدست واز دو بوته سال پیش انتخاب گردیدوروزانه یک ساعت زیر نور لامپ مادون قرمز 60 وات قرار می گرفت (در حرارت اتاق).
3-4- اندازه‌گیری طول دمبرگ:
برگهای کوتیلدونی دمبرگشان از 2 سانتیمتر تجاوز نمی‌نمود و برگهای دوم به بعد طول دمبرگ‌ها افزوده گردید و هرچه برگهای جدیدتر حاصل می‌شد سرعت رشد دمبرگها افزوده می‌گردید. بطوریکه اندازه دمبرگ برگهای ششم حدود ده سانتی‌متر که رسید جوانه برگ جدید ظاهر گردید و بطور کلی همیشه دمبرگها بزرگتر از طول و عرض برگهای جدید می‌شدند،طول دمبرگ مربوط به هر تیمار اسید جیبرلیک درطی مدت ده هفته از خردادتا مردادماه روزانه مشاهده وبطور هفتگی اندازه گیری گردید ودر جداول مربوط بهمان تیمار یادداشت برداری گردید.
3-5- اندازه‌گیری طول و عرض برگ:
عرض برگهای کوتیلدونی نیز از 2 سانتیمتر تجاوز ننمود و برگهای دوم عرض‌شان بیشتر از طول آنها بود درصورتیکه از برگهای چهارم به بعد طول آنها بیشتر می‌گردید و زاویه تندتری نسبت به محور گیاه ایجاد می‌نمودند،طول و عرض برگ های هر کدام از تیمار های اسید جیبرلیک از خرداد ماه تا مردادماه روزانه مشاهده وبطور هفتگی اندازه گیری گردید و درجداول مربوط به همان تیمار یادداشت برداری شد، طی این مدت هرگونه تغییرات ظاهری مربوط به رشد رویشی نظیر فرم برگها و مضرس بودن ویا صاف بودن حاشیه آنها، کرکدار بودن وبدون کرک بودن برگها،فراهم بودن ویا متناوب بودن برگها،واینکه جوانه انتهائی چقدر از سطح خاک بالا رفته ویادرجای خود باقی مانده مورد توجه قرار داشت.
3-6- تیمار وزن ‌تر ده برگ:
تعداد ده برگ تازه از هر یک از تیمارهای مورد استفاده را وزن نموده و در جدول مربوطه وارد کرده و طی زمان 0T و 1T تا 9T مشاهده گردید.
3-7- تیمار وزن خشک ده برگ:
تعداد ده برگ از هر یک از تیمارهای مورد استفاده در آون خشک نموده و وزن آنها را در جدول وارد کرده و طی زمانهای 0T و 1T و … 9T مقایسه گردید.
گیاهان به علت تغییرات نور در طول روز در فضای باز محوطه تولیدات شهرداری منطقه پانزده در جهت عکس تغییرات داخل بلوک‌ها جا داده شدند تیمارهادر داخل بلوکهای 1R و 2R و 3R و 4R در جهت عکس تغییرات و به طور تصادفی قرار گرفتند و آبیاری صبح و غروب انجام می‌گرفت و تیمار های 3GA یک تا دو ساعت قبل از آبیاری و معمولا غروب هااعمال می‌گردید. ارلن محتوی 3GA با غلظت‌های 300، 500، 1000 PPM هر یک بطور جداگانه و دارای اتیکت در یخچال نگهداری شد و توسط قطره‌چکان جداگانه با اتیکت مشخص بر روی هر کدام به جوانه انتهائی لوناریا انتقال یافت.
3-8- ابزار مورد نیاز:
دسته بندی : علمی