برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

0/70
کلریدریکاسید 5/0 مولار
4
0/77
کلریدریکاسید 5/1 مولار
2
0/97
جدول (3-2) بررسی اثر حجم، غلظت و نوع اسید شوینده
شکل (3-10) بررسی اثر غلظت اسید شوینده(شرایط: 20 میلیگرم نانو ذره، شرایط: زمان جذب 45 و واجذب 16 دقیقه، 8 pH=)
شکل (3-11) بررسی اثر حجم اسید شوینده(شرایط: 20 میلیگرم نانو ذره، زمان جذب 45 و واجذب 16 دقیقه ، 8=pH )
3-3-6- بررسی اثر زمان بر فرآیند جذب و واجذبی یون نیکل
وابستگی زمان جذب یونهای نیکل بر روی ذرات پلیمر قالب یونی در گستره زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 10 میلیلیتر محلول حاوی نمونه 2 میلیگرم بر لیتر یون نیکل طبق روش پیشنهادی در گستره زمانی 4 تا 90 دقیقه با همزن مغناطیسی همزده شد. سرعت جذب بالا در شروع زمان جذب مشاهده شد. وسپس شیب منحنی از دقیقه 45 به بعد هموار شد. بر اساس نتایج به دست آمده در شکل (3-12) زمان جذب 45 دقیقه برای آزمایشات بعدی انتخاب شد. زمان نیمه عمر(t1/2) به عنوان زمان لازم برای رسیدن به درصد50 از ظرفیت کل جاذب (اندازهگیری شده از روی منحنی زمان جذب) تعریف میشود[۵۵]. این جذب سریع احتمالا به خاطر پیوند و کشش زیاد بین یونهای نیکل و مکانهای فعال موجود در ساختار نانو ذرات پلیمری قالب یونی و همچنین به دلیل سرعت بالای کمپلکس بین یون نیکل و حفرات موجود در ساختار نانو ذرات پلیمری و شکل هندسی مناسب بین یون نیکل و حفرات قالب شده در ساختار شبکه پلیمری میباشد. به هر حال چنین جذب سریعی میتواند نتیجه تشکیل مواد پلیمری قالب شده در مقیاس نانو در طی فرایند پلیمریزاسیون رسوبی باشد، که افزایش مساحت سطح، زیاد بودن گروههای عاملی لیگاند در دسترس در سایتهای پلیمری، وابستگی به مصرف زیاد حلال در طی سنتز را نشان میدهد[51]. در عین حال در زمانهای طولانی جذب (90 دقیقه) کاهش درصد بازیابی مشاهده میشود که احتمالا به دلیل سست شدن پیوند بین یون نیکل و حفرات در اثر چرخش زیاد باشد. همچنین یونهای نیکل جذب شده بر روی نانو ذرات پلیمری به وسیله اسیدکلریدریک 5/1 مولار در زمانهای مختلف همزدن (5 تا 20 دقیقه) واجذب شد. واجذب یون از بافت پلیمری به شکل، اندازه و عاملیت شیمیایی بین قالب و حفره وابسته است. نتایج نمایش داده شده در شکل (3-13) نشان میدهد که یونهای نیکل در مدت زمان کوتاهی(دقیقه 16) شسته میشوند. در سرعت شویش یونهاینیکل پارامترهای متعددی از جمله فضای آب پوشی یونهای فلزی سنگین و ساختار نانو ذرات پلیمری درگیر میباشد. در این کار مدت زمان شویش 20 دقیقه در مطالعات بعدی استفاده شد.
شکل (3-12) اثر زمان جذب بر درصد بازیابی یون نیکل (شرایط: 20 میلیگرم جاذب ، 2 میلیلیتر هیدروکلریک اسید5/1 مولار ،8=pH )
شکل (3-13) اثر زمان واجذب بر درصد بازیابی یون نیکل (شرایط: 20 میلیگرم جاذب ، 2 میلیلیتر هیدروکلریک اسید5/1 مولا، 8pH )
3-3-7- حجم اولیه نمونه و محاسبه حد نهایی رقت
منظور از حد نهایی رقت، بیشترین حجمی از نمونه است، که بتواند مقدار معینی از آنالیت را از آن بطور کمی استخراج وبازیافت نمود[۵۶]. به منظور تعیین حجمی که در آن یونهای نیکل با سطح قابل قبولی تغلیظ شوند، حجمهای مختلفی از محلول حاوی 2 میلیگرم بر لیتر از یون نیکل تهیه و مطابق روش پیشنهادی استخراج و پیش تغلیظ آنجام شد. نتایج گزارش شده در شکل (3-14) نشان میدهد که در حجمهای 10تا 250 میلیلیتر بازیابی کمی میباشد و در حجمهای بالاتر شاهد کاهش بازیابی استخراج هستیم. بنابراین 250 میلیلیتر به عنوان حد نهایی رقت تعیین گردید. با در نظر گرفتن حجم نهایی محلول شوینده (2 میلیلیتر) میتوان ضریب پیشتغلیظ را برای یون نیکل محاسبه کرد. فاکتور پیشتغلیظ به صورت نسبت حجم نمونه به حجم شوینده تعریف میشود. از طرف دیگر به علت غلظت پایین فلزات سنگین، پیشتغلیظ در حجم بالای از نمونهها انجام میشود[52].
125=(2/250)=(حجم محلول شوینده/حجم محلول اولیه)= ضریب پیشتغلیظ
در این کار حجم نمونه 10 میلیلیتر برای بهینه سازی فاکتورهای بعدی استفاده شد.
شکل (3-14) نمودار تاثیر حجمهای اولیه نمونه بر میزان درصد بازیابی (شرایط: 20 میلیگرم جاذب، زمان جذب45 دقیقه و واجذب 16 دقیقه، 2 میلیلیتر هیدروکلریک اسید 5/1 مولار، 8= pH )
3-3-8- مطالعه تعداد دفعات استفاده از نانو ذرات پلیمری قالب یونی
قابلیت استفاده مجدد از پلیمرهای قالب یونی از دیدگاه اقتصادی و زیستمحیطی حایز اهمیت است[52]. بدین منظور 20 میلیگرم از نانو ذرات پلیمری قالب یونی را برداشته و برای دفعات متعدد جذب و واجذبی یونهای نیکل با استفاده از روش پیشنهادی انجام شد و مقدار یونهای نیکل در محلول شوینده تعیین گردید. نتایج به دست آمده که در شکل (3-15) گزارش داده شده است، نشان میدهد پلیمرهای قالب یونی مورد نظر دارای قابلیت استفاده مکرر و مناسبی دارد و میتوان از این نانو ذرات پلیمری حداقل 8 بار استفاده کرد بدون اینکه کارایی این مواد جاذب در اندازهگیری یون نیکل کاهش یابد. از عواملی که بر استفاده مجدد این پلیمرها موثر است میتوان به نحوهی اتصال لیگاند در شبکههای پلیمری و درجه شبکهای شدن پلیمر اشاره کرد.
دسته بندی : علمی