Comments: 0 Posted by: Posted on:

گام 1. محاسبه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی “وزن نسبی” ضرب کنید بردار جدیدی را که به این طریق بدست می‌آورید، بردار مجموع وزنی60 بنامید.
گام 2. محاسبه بردار سازگاری: عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم کنید. بردار حاصل بردار سازگاری61 نامیده می‌شود.
گام 3. بدست آوردن ، میانگین عناصر برداری سازگاری را به دست می‌دهد.
گام 4. محاسبه شاخص سازگاری: شاخص سازگاری بصورت زیر تعریف می‌شود: n عبارتست از تعداد گزینه‌های موجود در مساله .
گام 5. محاسبه نسبت سازگاری: نسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری برشاخص تصادفی62 بدست می‌آید.
نسبت سازگاری 1/0 یا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان می‌کند (مهرگان،1383، 173).
شاخص تصادفی از جدول 3-4 استخراج می‌شود.
جدول 3-4: شاخص تصادفی (مهرگان،1383، 173)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
N
51/1
45/1
41/1
32/1
24/1
12/1
9/0
58/0
0
0
RI
مأخذ: (مهرگان،1383، 170).
3-7-2-2- آزمون فریدمن
آزمون فریدمن به انگلیسی63 یکی از آزمون‌های آماری است که برای مقایسه چند گروه کاربرد دارد و از نظر میانگین رتبه‌های گروه‌ها را معلوم می‌کند که آیا این گروهها می‌توانند از یک جامعه باشند یا نه؟
این آزمون معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است که در آن k تیمار به صورت تصادفی به n بلوک تخصیص داده شده اند. آزمون فریدمن جهت اولویت بندی و رتبه بندی متغیر ها بر اساس بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته می باشد. این آزمون برای طرح بلوکی کامل تصادفی شده است که به نام ابداع کننده آن میلتن فریدمن اقتصاددان معروف نامگذاری شده است در واقع آزمون فریدمن تعمیمی از آزمون علامت است یعنی برای 2 تیمار، آزمون فریدمن هم ارز آزمون علامت است. مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبه ای باشد. این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F است و معمولا در مقیاس های رتبه ای به جای F به کار می‌رود و جانشین آن می‌شود (چون در F باید همگنی واریانس ها وجود داشته باشد که در مقیاسهای رتبه ای کمتر رعایت می‌شود). همچنین آزمون فریدمن برای تجریه واریانس دو طرفه (برای داده های غیر پارامتری) از طریق رتبه بندی به کار می‌رود و نیز برای مقایسه میانگین رتبه بندی گروه های مختلف. تعداد افراد در نمونه ها باید یکسان باشند که این از معایب این آزمون است. نمونه ها باید همگی جور شده باشند. بعبارت دیگر از این آزمون برای آزمون کردن فرضیه هایی استفاده می شود که از یک فرد چندین اندازه گیری بدست آمده است. برای محاسبه آزمون فریدمن، در هر فرد مقادیر متغیرهای وابسته را مرتب می کنید و سپس متوسط رتبه ها را مقایسه میکنید. فصل چهارم
یافتههای تحقیق
4-1 – مقدمه
در فصل پیش جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز معرفی شد. در این فصل دادههای مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روشهای آمار توصیفی، آمار استنباطی و آمار استنباطی استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی به منظور خلاصه کردن اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. پس از بیان آمار توصیفی، با استفاده از آمار استنباطی (آزمون فریدمن) به منظور اولویتبندی معیارهای رضایتمندی مشتریان از دیدگاه مشتریان با استفاده از نرم افزار SPSS، و از تحلیل سلسله مراتبی نیز به منظور اولویتبندی معیارهای رضایتمندی مشتریان از دیدگاه کارشناسان، با استفاده از نرمافزار Expert Choise انجام شده است.
4-2- آمار توصیفی
در این بخش بیان آمار توصیفی حاصل از یافتههای متغیرهای جمعیت شناختی جامعه در دو بخش گردشگران و کارشناسان میپردازیم.
4-2-1- آمار توصیفی مربوط به کارشناسان
* توزیع جنسیت کارشناسان
جدول 4-1: توزیع جنسیت کارشناسان
جنسیت کارشناسان
فراوانی
درصد فراوانی
زن
1
20
مرد
4
80
مجموع
5
100
محقق یافته
بر اساس یافتههای جدول 4-1، 20% از کارشناسان زن و 80% از آنها مرد هستند.
محقق یافته نمودار 4-1: توزیع جنسیت کارشناسان *
توزیع سطح تحصیلات کارشناسان
جدول 4-2: توزیع تحصیلات کارشناسان
تحصیلات کارشناسان
فراوانی
درصد فراوانی
لیسانس
4
80
کارشناسی ارشد و بالاتر
1
20
مجموع
5
100
محقق یافته
با توجه به یافته های جدول 4-2، 80 درصد از کارشناسان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 20 درصد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر هستند. ]]>