برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نمودار18-اثر غلظت‌های اسیدجیبرلیک روی جوانه‌زنی بذر لوناریا
نتایج مربوط به درصد جوانه‌زنی بذر:
نتایج حاصل از درصد جوانه‌زنی طبق نمودار فوق نشان داده شده است.
باتوجه به مدت زمان سبزشدن بذور لوناریا که بطور معمول 12 روز در حرارت اتاق می‌باشد بذرهائی که تحت تیمار نور قرمز قرار داده شدند هفت روزه سبز گردیدند که با استفاده از نور قرمز همگی بعد از هفت روز شروع به جوانه زنی نمودند که ابتدا ریشه چه شفاف خارج میگردید و سپس کوتیلدونها از غلاف بذر بیرون آمده به این نحو که در تاریخ 25/1/90 که کاشت در پتری دیش انجام گرفت (در حرارت اتاق )در تیمار ppm50 از 20 عدد بذر کاشته شده تعداد هفده تای آن تندش یافتندودر تیمار ppm100 وppm150 همگی 20 بذر تندش یافته ولی در تیمار آ ب مقطر از 20 عدد بذر فقط 16 عدد تندش یافت ؛ همگی پتری دیش های حاوی بذور روزانه یک ساعت در معرض نور لامپ مادون قرمز 60 وات قرار می گرفت، تفاوت تنها در تیمارهای جیرلیک اسید وغلظت‌های مختلف آن بود که نشان داده شد در غلظت‌های ppm100 و ppm150 بهترین نتایج حاصل گردیده است.
فصل پنجم
– بحث و تفسیر
تحلیل نهائی نتایج نشان داد که بطور کلی تاثیر زمان بر تغییرات صفات مورد برسی زیاد تر از تاثیر اسید جیبر لیک بوده است ، همچنین تحلیل نتایج مقایسه میانگین های صفات به روش توکی نشان داد که بطور کلی تمامی تیمار های اسید جیبرلیک نسبت به شاهد دارای افزایش معنی دار بوده اند ، از بین سطوح مختلف اسید جیبرلیک تیمار ppm300 نسبت به سطوحppm500 و ppm1000 دارای افزایش معنی دار بوده است از اینرو می توان تیمارppm300 اسید جیبرلیک را بعنوان برترین تیمار آزمایشی معرفی نمود.
گیاه لوناریا رشد رویشی خود را به صورت بوته رزت یا طوقه ای در سطح خاک در سال اول طی می کند و بعد از دریافت سرمای لازم در سال دوم با فرارسیدن طول روز بلند شونده که معمولا در شرایط محیطی ما پانزدهم فروردین ماه اتفاق می افتد؛ تولید ساقه گل دهنده می نماید،وجوانه های رویشی روی آن ساقه تبدیل به جوانه های زایشی گردیده و گل ها بتدریج از نوک ساقه گل دهنده ظاهر می گردند وطبق الگوی گل آذین خوشه ای به سمت پائین گسترش می یابند، با اعمال اسید جیبر لیک فرم رویشی رزت یا طوقه ای تغییر یافته جوانه انتهائی را از سطح زمین بابلندشدن ساقه،بالا برده شده ولی برگها از حالت متقابل به سمت متناوب میل ننمودند، به این شکل که طول ساقه بعد از ظهور جفت برگهای متقابل ششم وجفت برگهای هشتم که در تیمار های اسید جیبر لیک و در هفته نهم دیده شد از3 سانتیمتر تا 7 سانتیمتر جوانه انتهائی از سطح زمین بالا رفت ، هرچه ساقه از سطح خاک بلندتر شد طول میانگره های بالائی بیشتر از پائینی گردید مثلا در ارتفاع 7 سانتی متری از سطح خاک گره بالائی 5 سانت طول داشت و میانگره پائینی 2 سانتیمتر گردیدبدین ترتیب غلظت های مختلف اسید جیبرلیک تاحدودی باعث تحریک بلند شدن ساقه گردید.
همچنین در تمام غلظت های اسید جیبرلیک بر روی رشد رویشی طول دمبرگ،طول وعرض برگ،مساحت برگ ووزن تر10برگ ووزن خشک10 برگ نسبت به شاهد افزوده گردید و این نتیجه با استناد به نقل قول آرتکا،1379. (1) می باشد که:جیبرلین ها رشد بیشتر گونه های گیاهی را خصوصادر گیاهان پاکوتاه ودوساله در مرحله رزت افزایش می دهند نتیجه این تحقیق نیز موید این رشد است.
دو عامل محدود کننده در این تحقیق برای رسیدن به روز های بلند وجود دارد یکی تندش بذور لوناریا که نیاز به نور و حرارت 18درجه سانتی گراد دارد که در محیط باز معمولا از اوائل خرداد ماه آغاز می گردد برای تندش بذر 12 تا 14 روز طول می کشد،یکی هم بعد از تندش بذور وگذر از مرحله نونهالی که 7 هفته بطول می انجامد؛این دو مساله باعث می شود که اعمال تیمارهای اسید جیبرلیک زمانی اتفاق افتد که طول روز در حال زیاد شدن راازدست داده و همراه با ریتم طبیعی گیاه نتوانیم تیمارهای اسید جیبرلیک را اعمال نمائیم، که در این صورت با کوتاه کردن شب واضافه نمودن طول روز می توان موجب تحریک گل انگیزی بعد از اعمال تیمار های اسید جیبر لیک در این گیاه گردید.
امروزه ثابت شده است که مسیر بهاره سازی و اسید جیبرلیک از همدیگر جدا بوده وهریک بطور جداگانه باعث گل انگیزی در گیاه آرابیدوبسیس میگردند (گلوور،1390).
همچنین پیشنهادمی شود که تیمار با5آزاستیدین که باعث دی متیلاسیون DNA گردیده و گلدهی زودتر در گیاهان ورنالیزه نشده تیره کروسیفر را تسریع می‌نماید. (برن،بنگال،متزگر،دنیس،وپیکوک،1992.)28 رااعمال نمود.
در این تحقیق تیمارهای مختلف اسید جیبر لیک در طی زمان باعث رشد رویشی دمبرگ،برگ، وزن خشک،وزن تر لوناریا آنوئه نسبت به شاهد گردید اما جوانه گل وگل در لوناریا تحت تیمارهای اعمال شده حاصل نگردیده است واین هورمون در هیچ سطحی از تیمارهای انتخاب شده جایگزین سرما نگردید، نتایج این تحقیق با تحقیقات گلوور روی اسید جیبرلیک و رشد رویشی گیاه آرابیدوبسیس مطابقت دارد.
5-1- عکس ها:

مطلب مرتبط :   عناصر آمیخته بازاریابی و آمیخته بازاریابی خدمات

ش -1
7/2/90

دسته بندی : علمی