برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

Wellensiek 43 و Pierik 37 ضمن تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که فتوپریودیسم یا تغییرات طول مدت روز قبل از شروع سرمای بهاره‌کننده هیچگونه اثری بر روی بهاره کردن لوناریا یا سکه پاپ ندارد(نقل از پیکارد،1965).6 اما از طرفی جمع سطح برگهای گیاه باید به یک حد نصابی از نظر طی دوره بلوغ جوانی برسد، تا بعد گیاه بتواند بهاره شود و این حد نصاب در روزهای بلند زودتر حاصل می‌شود، این عمل بدان معنی نیست که روزهای بلند اثری بر روی عمل بهاره کردن گیاه دارد، بلکه در این شرایط تغذیه گیاه بهتر صورت گرفته و متوجه رشد سریع آن می‌شود. (پیکارد، 1965).6
گیاهانی که مثل لوناریا بصورت گیاه جوان برگدار بهاره می‌شوند، وجود مقداری نور برای انجام اعمال کربن‌گیری در مدت دریافت سرمای بهاره کننده ضروری است. طبق تحقیقات همان فیزیولوژیست‌های هلندی(Pierik,Wellensik)37. در مورد لوناریاآنوئه عمل بهاره کردن در روزهای کوتاه به همان اندازه نتیجه می‌دهد که در روزهای بلند و هیچ اختلاف معنی‌داری در این دو شرایط دیده نمی‌شود. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت تغییرات طول روز یا فوتوپریودیسم هیچگونه اثری بر روی عمل بهاره کردن ندارد و فقط می‌تواند مواد غذائی در مدتی که گیاه در تحت شرایط درجه حرارتهای پائین قرار می‌گیرد مؤثر باشند. (پیکارد، 1965).6 عد‌ه زیادی از گیاهان دوساله بعد از عمل بهاره کردن نیاز به شرایط روزهای بلند داشته تا بعداً بتوانند بگل نشینند ولی در مورد لوناریا باید گفت بعد از عمل بهاره کردن فقط روزهای بلند را ترجیح می‌دهد، (روز بلند اختیاری)

Pierik (نقل از پیکارد,1965).6، اقدام به یک آزمایش از نظر ابعاد قلمه‌های مورد استفاده می‌نماید و نتیجه می‌گیرد که اگر ابعاد انتخابی قلمه‌ها بزرگتر باشد درصد گلدهی آنها افزوده خواهد شد درصورتیکه طول قلمه‌های تهیه شده از5/1 سانتیمتر کمتر باشد هیچگونه گلدهی در گیاهان بوجود آمده مشاهده نخواهد شد امّا درصورتیکه طول آنها 5/1 سانتیمتر انتخاب گردد گیاهان حاصل بگل خواهد نشست. نامبرده همچنین درجه حرارت اُپتیمم برای گلدهی در لوناریا را 18 درجه سانتیگراد ذکر نموده است به طوریکه اگر درجه حرارت محیط آزمایشگاه زیاد باشد مثلاً نزدیک به 26 درجه سانتیگراد و بیشتر از درصد گلدهی قلمه‌ها کاسته می‌شود.
حال قطعات اندامهای زیرزمینی را در محیط آزمایشگاه بررسی و با وضعیت ساقه‌ها مقایسه می‌نمائیم، در یک آزمایش Nitsch و همکاران(نقل از پیکارد, 1965).6 قطعات استوانه‌ای شکلی به قطر 4 میلی‌متر و بطول 5 میلی‌متر از ریشه کاسنی تلخ بهاره شده را برداشته و آنها را به مدت 3 تا 4 ماه در حرارت یک درجه سانتیگراد در زیر ماسه مرطوب نگهداشته، سپس این قطعات را در یک محلول غذائی و ساکاروز کشت نموده و تحت رژیم روز بلند قرار می‌دهیم، گیاهان تولید شده از این قطعات عموماً تولیدی گل می‌نمایند، مگر اینکه در محیط کشت اسید بتااندول استیک تشکیل شده باشد.
Wellensiek 44 در مورد لوناریا سعی می‌کند تا ریشه‌های جداشده از گیاه مادر را بهاره نماید، ریشه‌های این گیاه به آسانی می‌تواند تولید جوانه نماید. بنابراین آزمایشاتی که بر روی قلعه‌های ریشه این گیاه صورت می‌گیرد همیشه موفقیت‌آمیز است.(پیکارد،1965).6 Wellensiek 43 ریشه‌های جدا شده از گیاه مادر را به مدت‌های متفاوت 8 و 12 و 16 هفته در حرارت 5 درجه سانتیگراد نگهداشته و نتیجه می‌گیرد که نمونه‌ها بعد از برگشت به محل ملایم به ترتیب 8 و 80 و 100 درصد بگل می‌نشینند در این آزمایش ریشه‌های بهاره شده حالت علفی (رویشی) خود را حفظ می‌نمایند(پیکارد،1965). 6 ضمناً این دانشمند درمی‌یابد اگر ریشه‌های جداشده را به مدت 2 هفته در محل ملایمی قرار داده و بعداً آنها را به مدت 8 هفته در معرض سرمای 5 درجه سانتیگراد قرار دهد نیتجه خیلی بهتر از آزمایش قبلی و درصد قلمه‌ها از 8 درصد به 80 درصد قلمه‌های گل‌دهنده خواهد رسید، پس ریشه جداشده لوناریا قابل بهاره کردن می‌باشد، نامبرده تأکید می‌کند برای اینکه سرمای بهاره‌کننده مؤثر واقع شود یا باید در بدو آزمایش در گیاه سلولهای در حالت تقسیم وجود داشته باشد و یا اینکه یک تقسیم سلولی بعد از قرارگرفتن در سرما بوقوع پیوندد، به همین دلیل است که اعضاء یا قطعاتی از آنها که بصورت قلمه از گیاه مادر جدامی شوند باید قبل از تحمل سرمای بهاره‌کننده مدتی در محل ملایم قرار گیرند.
نکته‌ بعدی لزوم تهویه هوا برای عمل بهاره شدن می‌باشد که در آزمایشات متعدد از قبیل نگهداری در اتمسفر ازت و غوطه‌ورسازی در آب و فروبردن بذور در محیط کشت به دلیل عدم تهویه با وجود سرمای لازم منجر به بهاره‌سازی نمی‌گردد، قطع اکسیژن از محیط عمل بهاره کردن باعث از بین رفتن اثر سرما می‌گردد، پس معلوم می‌شود که احتیاج به اکسیژن برای عمل بهاره کردن یک نیاز مطلق به شمار می‌رود .از طرفی متابولیسم از ته بدین معنی که به نوع اسیدآمینه‌های مختلف که به صورت آزاد در سلولها وجود دارند و به ساختمان‌های پروتئینی و بالاخره به سنتزهای آنزیمی و روشن ساختن روابط موجود بین اسیدهای نوکلئیک و عمل بهاره کردن بررسی گردیده است. Mitchell و Pauli خاطرنشان می‌سازند(نقل ازپیکارد, 1965).6 بعد از آنکه گندم پائیزه در معرض سرمای بهاره‌کننده قرار گرفت در دو هفته اول آزمایش بطور قابل ملاحظه‌ای بر مقدار اسیدآمینه‌های آزاد افزوده می‌گردد درصورتیکه بعد از این مدت به تدریج دوباره از مقدار آن‌ها کاسته می‌شود بطوریکه برگهای گندم پائیزه بعد از مدت فوق (دو هفته در معرض سرما) دارای مقدار زیادی آلانین (حدود 30٪ از مجموع اسید آمینه‌ها) و همچنین پرولین (حدود 18 درصد از مجموع اسیدآمینه‌ها) می‌گردند. درصورتیکه در برگهای گندم بهاره چنین تغییراتی صورت نمی‌گیرد.
محققین ژاپنی Suge, yamada 38 (به نقل از پیکارد1965,)6 با بکاربستن اسیدهای نوکلئیک در محیط غذائی مخصوصاً اسید ریبونوکلئیک RNA و با اضافه نمودن ملکولهائی که در ساختمان این اسیدها وجود دارد توانسته‌اند گلدهی را در گیاهان‌ای که احتیاج به سرما دارند تا بهاره شوند مانند تربچه بدون اینکه کوچکترین سرمائی ببیند بدست آورند، نامبردگان همین نتیجه را بوسیله کشت جنین‌های جو پائیزه در روی یک بستر ژله‌ای که مواد غذائی گلوسیدی و RNA به آن اضافه نموده بود بدست آورد.
جیبرلین می‌تواند جایگزین قسمتی از اثر سرما بر روی گیاهان رزت گردد. (گالستون و دیویس،ساتر،1371). 12
جیبرلین قادر به القای گلدهی در برخی گیاهان است، در برخی گیاهان ژیبرلین خارجی می‌تواند جایگزین القای فتوپریودی شود (یانگ 1965، ونیس پرو 1985)به نقل از( تایزوزایگر، 2006).8
جیبرلین به ویژه در گیاهان روز بلندی که تحت شرایط روز کوتاه به صورت رزت رشد کرده‌اند سبب گلدهی می‌شود که همراه با طویل شدن ساقه گلدهنده می‌باشد مثل کلم و اسفناج (زیوارت، 1984)به نقل از تایزوزایگر(2006).8 گسترده‌ترین طیف فعالیت هورمون ‌های جیرلین مربوط به 3GA و بعد 7GA می‌باشد و در بعضی از گیاهان ژیبرلین باعث افزایش اندازه سلول و در گروهی از گیاهان ژیبرلین تقسیم سلولی را تحریک می‌کند و در بعضی دیگر اثر ندارد. (فهیمی، 1387).9
در چندین خانواده بازدانگان جیبرلین‌هائی که از قطبیت کمتری برخوردارند (جیبرلین قطبی آنهائی‌اند که دارای 3 هیدروکسیل‌اند و هر چه کمتر باشد قطبیت کمتری دارد.) سبب گلدهی در گیاهان جوان میگردند،این احتمال وجود دارد که این جیبرلین‌ها عوامل داخلی گلدهی باشندراس و همکاران، 1983.(نقل ازتایزوزایگر،2006).8
در بسیاری از موارد جیبرلین های مورد استفاده باعث طویل شدن ساقه می‌شوند ولی باعث گلدهی نگشته‌اند بنابراین تأثیر جیبرلین‌های فعلی در هورمون گلدهی محل تردید است. (متزکر، 1987)( نقل از تایزوزایگر(2006).8 غلظت‌های زیاد ژیبرلین هیچگاه عکس‌العمل منفی در گیاه ایجاد نمی‌کند، و این هورمون‌ها در هر غلظتی در گیاه (غیر از ریشه) دارای اثرات تحریک‌کنندگی هستند (فهیمی ، 1387).9 گذار به گلدهی مستلزم سیستم پیچیده‌ای از عوامل با تأثیر متقابل از جمله کربوهیدراتها، جیرلین، سیتوکتین است در مطالعه برنیر، 1988 نقل از(Michaels&Amasino,2000) 36
مشاهدات نشانگر آنست که GAs گلدهی را به طریقی تدریجی تحریک می‌کند و مستقیماً در ورنالیزاسیون دخالت ندارد و در گیاه آرابیدویسیس وحشی GAs زمان رسیدن گلدهی را کاهش می‌دهد.
(1994، Chalender & Deaen)به نقل از(Michaels&Amasino,2000) .35
در این تحقیق غلظت مناسب 3GA برای جانشین نمودن آن بعوض سرما (ورنالیزاسیون) به منظور تسریع در به گل نشاندن لوناریاآنوئه مورد بررسی قرار گرفت، این کار روی جوانه انتهائی صورت می‌پذیرد و غلظت‌های مختلف 3GA به مدت 40 روز به وسیله قطره‌چکان روی جوانه انتهائی گیاهان مورد استفاده، یک قطره ریخته شد و تغییرات حاصل در تعداد برگ، سطح برگ، طول و عرض برگ و ارتفاع ساقه اندازه‌گیری شد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع گسترش محصول و هزینه تولید

فصل2- بررسی منابع
2-1- گیاه‌شناسی
لوناریا گیاهی ذاتاً علفی بوده و بومی شرق اروپا و بالکان و غرب آسیاست (1949، Baily).26 امروزه در بیشتر شهرهای اروپا و شمال امریکا یافت می‌شود و بعنوان گل زینتی مورد علاقه عموم می‌باشد.
مشخصات گیاهشناسی آن عبارتست از:
Order: Brassicales

دسته بندی : علمی